Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 2/2004

7. červen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 2/2004

konaného dne 7. června 2004

 

Přítomni:

Komise pro životní prostředí:

-         Ing. Tomáš Havlík

-         Ing. Jiří Jež

-         Ivo Rohovský (místopředseda)

-         Mgr. Zdeněk Smutný

-         Beno Trávníček

-         Ing. Jaroslav Trnka

-         Ing. Ivo Novotný, CSc.

-         Ing. Pavel Vosátka

-         Bc. Michal Zrůst (předseda)

-         Ing. Jan Joneš (tajemník)

Hosté:

-         viz. prezenční listina

 

Návrh programu:

1.        Zahájení;

2.        Grantové programy Fondu Vysočiny – pro červnové zasedání zastupitelstva;

3.        Grantové programy Fondu Vysočiny – pro podzimní zasedání zastupitelstva;

4.        Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina;

5.        Problematika skládky v Pozďátkách;

6.        Různé;

7.        Závěr.

 

 

1.        Zahájení;

Bc. Michal Zrůst přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Přednesl program zasedání, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. Přítomní se dohodli na obráceném pořadí projednávaných bodů.

V úvodu byl stanoven termín projednávání konceptu Územního plánu VÚC kraje Vysočina na 21. 6. 2004 v 16:00 v Kongresovém sále KrÚ.

 

2.        Problematika skládky v Pozďátkách

K tomuto bodu byli přizváni zástupci firmy ICKM, kteří pohovořili o důvodech vzniku řešení situace v Pozďátkách a nastínili minulý o budoucí vývoj. V této souvislosti vyzvali k podpoře zařazení skládky v Pozďátkách do Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina.

I. Rohovský upřesnil činnost a kompetence komise. Podotkl, že Plán odpadového hospodářství kraje je již hotov i s vyjádřením Ministerstva životního prostředí ČR, a dále bude v nejbližší možné době schvalován Radou kraje Vysočina a následně bude předložen ke schválení Zastupitelstvu kraje Vysočina.

Po rozsáhlé diskusi a důkladném zvážení veškerých dostupných informací bylo přijato usnesení.

 

Usnesení 003/02/2004/ŽpK

Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina

po jednání s firmou ICKM

nedoporučuje

Radě kraje Vysočina zařazení skládky v Pozďátkách do Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

3.        Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina

Z. Fixa pohovořil o vývoji POHKV, který byl schválen Ministerstvem životního prostředí ČR. Tento materiál je již připraven k předložení Radě kraje Vysočina, na jejím nejbližším zasedání.

 

Usnesení 004/02/2004/ŽpK

Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina schválení Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdrželi se 2 hlasy.

 

4.        Grantové programy Fondu Vysočiny – pro červnové zasedání zastupitelstva;

J. Joneš představil novou spolupracovnici ve věci Grantových programů v rámci Fondu Vysočiny Ing. Evu Navrátilovou. Ta komentovala podkladový materiál, který byl předložen přítomným a seznámila s grantovými programy pro červnové zasedání zastupitelstva kraje Vysočina, konkrétně s grantovým programem „Systém sběru a třídění odpadu 2004“ na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu.

 

Usnesení 005/02/2004/ŽpK

Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení grantový program „Systém sběru a třídění odpadu 2004“

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

5.        Grantové programy Fondu Vysočiny – pro podzimní zasedání zastupitelstva

J. Joneš vyzval přítomné k dalším návrhům a připomínkám ke grantovým programům pro podzimní zasedání zastupitelstva.

6.        Různé

Z. Fixa vyzval přítomné k návrhům a podnětům k novému grantovému programu „Obnovitelné zdroje energie“ (např. využití energie, nové zdroje, alternativní zdroje energie apod.).

 

7.        Závěr

Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast. Zdůraznil termín dalšího jednání, který byl stanoven v úvodu a ukončil jednání.

 

 

Bc. Michal Zrůst v. r.

předseda Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam byl pořízen na jednání komise pro životní prostředí dne 7. 6. 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 8. 6. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.6.2004 / 9.6.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze