Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis z 1. zasedání zemědělské komise

10. září 2001
 

 
 

Zápis z 1. zasedání zemědělské komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 10. září 2001

 

Přítomni:

-         9 členů zemědělské komise Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         PhDr. Iva Galvasová – firma GaREP, spol. s r.o., Brno

-         RNDr. Antonín Věžník - firma GaREP, spol. s r.o., Brno

-         Ing. Pavel Hájek – vedoucí odboru životního prostředí KrÚ

-         Ing. Martin Drápela – tajemník komise

 

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení jednání, přivítání a vzájemné představení členů komise
  2. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
  3. Jednací řád komisí, organizační záležitosti komise
  4. Diskuse a různé
  5. Ukončení jednání

 

 

1. Zahájení jednání, přivítání a vzájemné představení členů komise

            Ing. Pavel Hájek, vedoucí odboru životního prostředí KrÚ, omluvil neúčast Václava Vacka, předsedy komise, a ujal se úvodního slova. Vyzval členy komise, aby se vzájemně představili a zároveň představil hosty z firmy GaREP, spol. s r.o., Brno – PhDr. Ivu Galvasovou a RNDr. Antonína Věžníka.

 

 

2. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

            Ing. Pavel Hájek předal slovo PhDr. Ivě Galvasové, ředitelce firmy GaREP, spol. s r.o., Brno. Ta podrobně pohovořila o charakteristice Programu rozvoje kraje Vysočina, jeho významu a smyslu pro kraj v souvislosti se vstupem do Evropské unie. Dále vysvětlila roli a přínos zemědělské komise a úloze firmy GaREP v procesu aktualizace Programu rozvoje kraje.

            PhDr. Galvasová pohovořila o vytváření pracovních skupin k procesu aktualizace Programu rozvoje kraje. Podrobněji popsala význam a úkoly těchto skupin a jejich propojenost s komisemi rady kraje. Zdůraznila možnost přizvání externích odborníků do výše zmíněné pracovní skupiny.

            RNDr. Antonín Věžník podal doplňující informace k výkladu PhDr. Galvasové..

            Ing. Pavel Hájek otevřel diskusi k tomuto tématu. Oba hosté z firmy GaREP zodpověděli přítomným jejich dotazy a poskytli další potřebné informace k tématu.

 

Úkol:

Prostudovat materiály k Programu rozvoje kraje Vysočina dodané firmou GaREP, spol. s r.o., Brno, a sdělit písemně nebo e-mailovou poštou připomínky k těmto dokumentům.

odpovědnost: členové zemědělské komise

termín: 19. 9. 2001

 

 

3. Jednací řád komisí, organizační záležitosti komise

                Ing. Petr Zgarba, místopředseda komise, pohovořil o organizačních záležitostech zasedání zemědělské komise.

            Krátce komentoval jednací řád komisí, který byl schválen Radou kraje Vysočina s tím, že uložil členům komisí prostudovat tento dokument do příštího zasedání, tak aby ho mohla zemědělská komise svým usnesením vzít na vědomí.

            Místopředseda otevřel diskusi k problematice plánu činnosti zemědělské komise.

 

Úkol:

Prostudovat jednací řád komisí Rady kraje Vysočina

odpovědnost: členové zemědělské komise

termín: 26. 9. 2001 (2. zasedání zemědělské komise)

 

Úkol:

Promyslet a připravit svoje náměty k tvorbě plánu činnosti zemědělské komise.

odpovědnost: členové zemědělské komise

termín: 26. 9. 2001 (2. zasedání zemědělské komise)

 

Úkol:

Navrhnout odborné konzultanty zemědělské komise.

odpovědnost: členové zemědělské komise

termín: 26. 9. 2001 (2. zasedání zemědělské komise)

 

4. Diskuse a různé

            Místopředseda otevřel prostor pro dotazy a připomínky členů komise.

            Diskutovalo se o významu a důsledcích aktivit zemědělské komise, o možném prolínání obsahu činnosti komise s jinými komisemi, dále pak o problematice lesů v Programu rozvoje kraje Vysočina.

            Ing. Pavel Hájek a Ing. Petr Zgarba přislíbili zajištění informačních materiálů souvisejících s činností zemědělské komise.

 

Úkol:

Přizvat na zasedání zemědělské komise Ing. Petra Bureše, vedoucího odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství KrÚ.

odpovědnost: tajemník komise

termín: 26. 9. 2001 (2. zasedání zemědělské komise)

 

Úkol:

Přizvat na zasedání zemědělské komise připomínkovatele Programu rozvoje kraje uvedené v materiálech poskytnutých firmou GaREP, spol. s r.o.

odpovědnost: tajemník komise

termín: 26. 9. 2001 (2. zasedání zemědělské komise)

 

 

5. Ukončení jednání

Na závěr poděkoval předseda všem přítomným. Termín 2. zasedání zemědělské komise určil na středu 26. září 2001 ve 14 hodin v zasedací místnosti Agrodomu v Jihlavě na ul. Fritzova.

 

 

 

 

 

                                                                                              Václav Vacek, v.r.

                                                                                        předseda zemědělské komise

                                                                                              Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Zapsala dne 12. září 2001: Kateřina Nedvědová        

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.9.2001 / 12.9.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze