Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2004

7. květen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2004

konaného dne 7. května 2004

 

 

Přítomni:

Členové komise:

-         Petr Drdla

-         Ing. Pavla Licehammerová

-         Ing. Josef Novotný (místopředseda)

-         RNDr. Petr Pospíchal (předseda)

-         Ing. Karel Špaček

-         Karel Urban

-         Ing. Zdeněk Šálek (tajemník)

Hosté

-         viz. prezenční listina

 

 

Program jednání:

1.        Zahájení jednání;

2.        Územní plán kraje Vysočina;

3.        Závěr.

 

 

1.        Zahájení jednání

P. Pospíchal, předseda komise, uvítal přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že komise je usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, který byl bez připomínek přijat. Zápis z minulého jednání byl také bez připomínek.

 

2.        Územní plán kraje Vysočina

J. Strejček (vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu) pohovořil o řešení územního plánu a představil dvě varianty řešení.

P. Mackerle (Urbanistické středisko Brno, s. r. o.) zhodnotil podklady pro zpracování konceptu územního plánu kraje , kde byl kladen důraz především na vnitřní integritu regionu a napojení na evropské sítě (nadregionální i regionální), na základě cílů stanovených v Programu rozvoje kraje (cíl 3). Představil dvě varianty zpracování (endogenní – zaměřena na vnitřní integritu, exogenní ‑ napojení na regiony a dálnici DI). Popsal hlavní rozvojové osy budoucího rozvoje kraje včetně os subregionálních. Upřesnil průběh konzultace této problematiky s 26 městy kraje, kdy byly projednány koncepční zásady.

Popsal tři okrajové prostory (Bystřicko, Moravskobudějovicko a Náměšťsko) a snahu posílit dopravní odslužnost pro zlepšení rozvojových předpokladů těchto mikroregionů. Popsal řešení jednotlivých měst a vznik „území s prioritou urbanizované zóny“. Krátce pohovořil o železniční dopravě s důrazem na obě varianty vysokorychlostní železniční dráhy.

V oblasti letecké dopravy informoval o potřebnosti dobudování jihlavského letiště do evropských parametrů podle, v současné době, zpracovávané  projektová dokumentace.

Upozornil na vyhodnocení dopadů na životní prostředí pro obě varianty a krátce se zmínil o závěrečné zprávě na toto téma a o semináři Zastupitelstva kraje Vysočina ke Konceptu Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina, který se konal dne 6. 5. 2004.

J. Strejček doplnil, že koncept bude vystaven v Kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina do 18. června 2004 a je zveřejněn na www stránkách kraje.

Společně vyzvali přítomné k diskusi na toto téma.

Diskuse:

P. Mackerle upřesnil problematiku sjezdů z dálnice u obce Měšín a úpravy stávajících křižovatek u obcí Hořice a Koberovice a vznik nové křižovatky Jiřice u Humpolce. Pohovořil o severojižní rozvojové ose a o napojení Třebíče a Žďáru nad Sázavou na Jihlavu. Krátce se zmínil o oblasti železniční dopravy v kraji.

J. Procházka (ŘSD ČR) informoval o akcích v kraji pro rok 2004:

-         silnici I/23 – v současné době se zpracovává se prověřovací studie, problematika obchvatů ve Vladislavi a Třebíči;

-         silnici I/38 – existence stavební uzávěry

-         dva obchvaty – Dlouhá Brtnice a Jakubov –  II. polovině roku budou dokončeny prověřovací studie;

-         silnice I/37 – ve druhé polovině roku by měla být zadána prověřovací studie s dokončením v roce 2005;

-         Havlíčkův Brod – na trasu jihovýchodního segmentu obchvatu  již rozpracováno posouzení vlivu stavby na životní prostředí, problematika ekonomického zhodnocení a vnitřního výnosového procenta;

-         Severovýchodní obchvat Křižanova – neexistence prokazatelné dokumentace, která by jednoznačně stabilizovala tuto trasu.

P. Průža (vedoucí oddělení územního plánování, odbor územního plánování a stavebního řádu KrU) – v současné době se projednává koncept řešení. Předpokládaný termín předložení konceptu Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení je podzim roku 2004  koncem roku 2005 by mohlo dojít ke schválení konečného návrhu. Připomínky je možno podávat 30 dnů po posledním veřejném projednávání konceptu, které proběhne ve dnech 20. až 27. května, tedy do 27. června 2004.

P. Pospíchal vznesl dotaz na:

-         drážní dopravu a dopad dvou chráněných koridorů pro vysokorychlostní trať, možnost dohody s Ministerstvem dopravy ČR – pouze jeden koridor;

-         napojení Třebíče na dopravní sítě – v rámci Územního plánu uvažovat o kapacitním železničním napojením města Třebíče na Jihlavu (kapacitní železniční propojení v rámci kraje, spec. Brno – Třebíč – Okříšky – Jihlava).

P. Mackerle jako reakci na vznesené dotazy informoval o stávajících zakreslených koridorech a jejich možných úpravách. Informoval o probíhajících jednáních s Velkou Bíteší (vzhledem k rozvoji průmyslové zóny),  a Ministerstvem  dopravy ČR .

J. Strejček toto doplnil o vyjádření Ministerstva dopravy ČR, kteřé navrhuje směrné zařazení obou variant vysokorychlostní trati / VRT/ do Územního plánu kraje. Pro stavební úřady není rozhodující zařazení koridoru VRT do směrné nebo  závazné části Územního plánu, v každém případě to znamená  zákaz povolování jiných staveb nesouvisejících s vysokorychlostní dráhou Ve vymezeném koridoru.

J. Novotný se negativně vyjádřil k šíři diskutovaného koridoru.

J. Strejček dále upřesnil mechanismus schvalování Územního plánu, jehož návrh by měl obsahovat pouze jednu variantu.

K. Špaček vznesl dotaz na charakter hlavních a vedlejších rozvojových os, v souvislosti s další přípravou na výstavbou. Podpořil myšlenku urbanizovaných území.

P. Mackerle  krátce pohovořil o seznamu veřejně prospěšných dopravních staveb, kterých je v kraji 110. Z tohoto seznamu budou, po další diskusi a konečném stanovisku zastupitelstva kraje, vyloučeny varianty.

Dále byla diskutována problematika Dolní Rožínky, Vladislavi, nadřazenosti Územního plánu vyššího územně správního celku nad Územním plánem obcí (dotaz P. Drdla), komunikace obcí s pořizovatelem Územního plánu, možnosti dalšího projednávání a možnosti budoucích změn.

P. Pospíchal navrhl podrobné prostudování seznamu dopravních veřejně prospěšných staveb a svolání speciální červnové dopravní komise, kde bude tato problematika podrobně prodiskutována a přijato závěrečné doporučení  radě kraje. Dále podpořil myšlenku stálého  přibližování Územního plánu kraje obcím.

M. Tesařová (ŘSD správa Jihlava) zdůraznila návaznost Územního plánu na obce a města. Dále pohovořila o důkladném zapracování možných změn v návaznosti na stavební proveditelnost.

P. Průža podpořil myšlenku M. Tesařové a pohovořil o stanovení priorit v oblasti „nadmístního“ významu.

 

3.        Závěr

Předseda komise poděkoval všem za účast, pozval přítomné na seminář zastupitelů dne 24. 5. 2004 a ukončil jednání. Termín dalšího jednání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2004 byl stanoven na 21. května 2004 v zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina B 3.15, v 8:00 hodin.

 

RNDr. Petr Pospíchal v. r.

předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 7. května 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 14. května 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 17.5.2004 / 17.5.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze