Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2004

16. duben 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2004

konaného dne 16. dubna 2004

 

Přítomni:

Členové komise:

-         Ing. Václav Dipold

-         Petr Drdla

-         Ing. Milan Chloupek

-         Ing. Pavla Licehammerová

-         Ing. Josef Novotný (místopředseda)

-         RNDr. Petr Pospíchal (předseda)

-         Josef Sáblík

-         Ing. Karel Špaček

-         Karel Urban

-         Ing. Zdeněk Šálek (tajemník)

Hosté

-         Ing. Petr Kolář (vedoucí majetkového odboru)

-         Ing. Hana Strnadová (vedoucí investičního oddělení majetkového odboru)

 

Program jednání:

1.        Zahájení jednání;

2.        Plán přípravy a realizace silničních staveb v kraji Vysočina

(Ing. Petr Kolář, vedoucí majetkového odboru, Ing. Hana Strnadová, vedoucí investičního oddělení majetkového odboru);

3.        Závěr.

 

1.        Zahájení jednání

P. Pospíchal, předseda komise, uvítal přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že komise je usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, který byl bez připomínek přijat. Zápis z minulého jednání byl také bez připomínek.

2.        Plán přípravy a realizace silničních staveb v kraji Vysočina

P. Pospíchal představil Plán přípravy a realizace silničních staveb v kraji Vysočina, který je rozdělen na dvě části (aktuální plán a zásobník). Tento materiál bude předložen majetkovým odborem Radě kraje Vysočina ke schválení. Dále podal návrh neuvádět v aktuálním plánu stavby, které jsou v realizaci.

P. Kolář zmínil dvě akce, na které jsou zpracované formou studie: Jihlava – Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod – Chotěboř. V současné době jsou navrženy úpravy tras, v této souvislosti požádal o stanovisko komise, zdali je studie přijatelná.

H. Strnadová okomentovala jednotlivé akce, které jsou zařazeny v Plánu přípravy a realizace silničních staveb v kraji Vysočina, jejich průběh a stav na základě podkladových materiálů.

K. Urban požádal, jménem svým a jménem zastupitele V. Vacka o doporučení uložení majetkovému odboru přepracování projektové dokumentace v souvislosti s odstraněním dopravní závady na silnici číslo II/150 Vilémovice – Pavlíkov, z důvodu nevhodnosti vedení projektu (př. vedení projektu přes památné stromy).

Do zásobníku Plánu akcí silniční sítě kraje Vysočina byla po diskusi přidána silnice č. ‑ III/36035 Domanín – Lísek. Z nových staveb byly do Plánu přípravy a realizace silničních staveb kraje Vysočina zařazeny silnice č. II/150 Ledečská ulice, III/34740 Meziklasí (Dolní Město), II/150 Petrůvky – Ostašov, III/1929 Mostiště, III/36066 Vojtěchov.

Po projednání Plánu přípravy a realizace silničních staveb v kraji Vysočina byl k tomuto bodu přizván Mgr. Horymír Kubíček (vedoucí odboru kultury a památkové péče), v souvislosti s vesnickou památkovou rezervací Dešov (nejvyšší stupeň ochrany), jejíž poloha je velmi významná. H. Kubíček pohovořil o skutečné památkové hodnotě Dešova, který je i turistickým cílem, ale velmi špatně schůdným, díky stavu silnice. V této souvislosti vyzval přítomné k diskusi na téma rekonstrukce vozovky č. II/408.

K. Špaček podpořil rekonstrukci části vozovky (cca 500 metrů), podal návrh na zhotovení projektové dokumentace a zařazení této akce do Plánu přípravy a realizace silničních staveb v kraji Vysočina.

J. Sáblík vyzval ke spolufinancování této rekonstrukce ze strany odboru kultury a památkové péče.

Po diskusi byla rekonstrukce silnice č. II/408 Dešov zařazena do Plánu přípravy a realizace silničních staveb v kraji Vysočina.

J. Novotný spolu s Ing. Bartošem (MěÚ Bystřice nad Pernštejnem), který byl přizván k jednání, pohovořili o možnosti převzetí komunikace z Bystřice nad Pernštejnem do Domanínku, s tím že v horizontu několika let by kraj v určité míře spolufinancoval opravu.

Usnesení 001/04/2004/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

vyřazení části silnice III/35733 v úseku Bystřice nad Pernštejnem – Domanínek ze silniční sítě a předání Městu Bystřice nad Pernštejnem, s podmínkou finančního vyrovnání.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

J. Novotný – připomínka k severojižnímu propojení v úseku Bystřice nad Pernštejnem ‑ Jimramov. Přítomní se shodli, že tato problematika bude projednána na dalším jednání komise.

Předseda komise se omluvil z dalšího jednání a předal řízení komise místopředsedovi J. Novotnému.

Diskuse:

M. Chloupek vznesl dotaz na stav silnice Jihlava – Znojmo. V této souvislosti K. Špaček citoval vyjádření ŘSD Brno (Třebíčská varianta).

H. Strnadová dále informovala o došlých žádostech:

-         Město Třebíč – oprava silnice ulice Hrotovická a Spojovací (úsek křižovatky), žádost o zařazení do priorit kraje. Komise se přiklonila, zařadit tuto akci do zásobníku Plánu akcí silniční sítě kraje Vysočina.

-         Obec Rudíkov (okr. Třebíč) – pomoc při řešení dopravní závady, v důsledku sklonu silnice, je pravidelně v jarním období, zaplavován soukromý pozemek. Návrh zařadit tuto akci do dopravních závad, prověřit projektovou dokumentaci a technicky pomoci.

-         Havlíčkův Brod – křižovatka Okrouhlická a Mlýnská – vysoká nepřehlednost. Návrh na řešení značením, problematika je v kompetenci příslušné SÚS.

-         ŘSD správa Jihlava – Havlíčkův Brod směr Humpolec (Šmolovy) silnice I/34, z důvodu velkého množství dopravních nehod žádají o spolufinancování při rekonstrukci. ŘSD vypracovalo 2 návrhy (A, B) s ohledem na spolufinancování kraje.

Usnesení 002/04/2004/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje Radě kraje Vysočina

spolufinancování do výše varianty B (finančně méně náročnější varianta), s tím že nevylučuje variantu A.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

-         Město Polná – řešení opravy havarijní situace komunikace III/3514 v délce 460 metrů, která je v majetku kraje Vysočina a nachází se přímo v zástavbě města. Tato problematika spadá do kompetence SÚS Jihlava.

Různé

V. Dipold upozornil na havarijní stav silnice Sázavka – Ovesná Lhota (č. 34734) – nutná kompletní rekonstrukce mostu, ke které existuje dokumentace. Návrh zařadit do havárií.

J. Novotný přednesl žádost místostarosty Města Humpolce o propojení Humpolecka s dálnicí. Návrh na zařazení do zásobníku Plánu akcí silniční sítě kraje Vysočina a předání této žádosti majetkovému odboru.

H. Strnadová nastínila problematiku ochrany přírody v oblasti přehrady Vír. Informovala o probíhajících jednáních, což má za následek zvyšování nákladů. V současné době jsou v rozporu i ochrana půdy a živočichů.

P. Kolář pohovořil o aktuálním rozpočtu (do roku 2005 jde o 238 mil. Kč) a předpokládaném závazku kraje. Nastínil obavy, že kraj nebude moci svým závazkům dostát.

J. Sáblík doporučil zařadit do nových staveb přípravu stavby silnice č. 360 mezi obcemi Oslavice – Oslavička.

Dopravní komise se bude na některé příští schůzi zabývat systemizováním zásobníků akcí.

3.        Závěr

Místopředseda komise poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Termín dalšího jednání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2004 byl stanoven na 7. května 2004 v Kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina, v 8:00 hodin.

 

RNDr. Petr Pospíchal v. r.

předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina

 

Ing. Josef Novotný v. r.

místopředseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 16. dubna 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 20. dubna 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.4.2004 / 30.4.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze