Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis se zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2004

7. duben 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2004

konaného dne 7. dubna 2004

 

Přítomni:

Zdravotní komise:

·        Jaroslava Bambasová;

·        MUDr. Jiří Běhounek;

·        MUDr. Tomáš Drasnar;

·        MUDr. Jiří Kořán;

·        Ing. Vladimír Novotný (předseda);

·        Ing. Jan Palán (místopředseda);

·        MUDr. Soňa Pokorná;

·        MUDr. Miroslav Skačáni;

·        MUDr. Hana Šmardová;

·        MUDr. Richard Štrobl;

·        JUDr. Věra Švarcová (tajemnice).

Hosté:

·        PaedDr. Martina Matějková;

·        MUDr. Václav Miláček;

·        zástupci firmy STAPRO, s. r. o.

 

Návrh programu:

1.      Zahájení zasedání;

2.      Zdravotní plán kraje Vysočina;

3.      Analýza firmy STAPRO;

4.      Informace o ekonomické situaci v Dětské odborné léčebně Počátky;

5.      Různé;

6.      Závěr.

 

1. Zahájení

            Ing. Vladimír Novotný zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program zasedání - ten byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Zdravotní plán kraje Vysočina

Členové komise se vyjadřovali k materiálu o odděleních ORL, oční, kožní, které obdrželi na zasedání zdravotní komise č. 3/2004.

MUDr. Jiří Běhounek prezentoval postřehy z pracovního semináře Zastupitelstva kraje Vysočina, který se konal 31. 3. 2004. Vznesl dotaz na zadání rady pro zdravotní komisi ve vztahu ke zdravotnímu plánu kraje Vysočina.

PaedDr. Martina Matějková uvedla, že zdravotní komise by měla vést diskuse a o účelnosti, struktuře a ekonomičnosti jednotlivých oddělení v nemocnicích kraje a vytipovat oddělení, kde by bylo vhodné a potřebné provést vnitřní změnu, restrukturalizaci či sjednocení.

JUDr. Věra Švarcová informovala přítomné, že ihned po konání semináře zastupitelstva kraje dne 31. 3. 2004 byl materiál k ZZS přepracován a předložen na radě kraje – ta jej na zasedání dne 6. 4. 2004 projednala a doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

 

Kožní oddělení

MUDr. Václav Miláček charakterizoval strukturu činnosti a vybavenost jednotlivých oddělení, počet lůžek a jejich využití, počet a spektrum zákroků, rozdíly mezi odděleními jednotlivých nemocnic.

V následující diskusi členové komise hovořili o tom, že po výsledcích analýzy firmy STAPRO bude možné uvažovat a případně doporučit několik specializovaných kožních oddělení s erudovanými pracovníky, v ostatních částech pouze s ambulantním zajištěním.

Oční oddělení

MUDr. Václav Miláček charakterizoval strukturu činnosti a vybavenost jednotlivých oddělení, počet lůžek a jejich využití, počet a spektrum zákroků, rozdíly mezi odděleními jednotlivých nemocnic. Zdůraznil existenci speciálního očního přístroje v Havlíčkově Brodě a ortooptické školy v Třebíči.

Diskutovala se tato témata:

·        fungování ortooptické školy v Třebíči;

·        problematika záležitostí některých úvazků lékařů na očních odděleních;

·        plánované přesunutí detašovaného pracoviště v Třebíči do areálu nemocnice;

·        problematika oční pohotovosti.

ORL

MUDr. Václav Miláček charakterizoval strukturu činnosti a vybavenost jednotlivých oddělení, počet lůžek a jejich využití, počet a spektrum zákroků, rozdíly mezi odděleními jednotlivých nemocnic.

Diskutovala se tato témata:

·        fungování ambulantní pohotovosti ORL v Pelhřimově;

·        možnost snížení počtu lůžek na ORL;

·        stávající zabezpečení ORL je dostačující.

 

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina obdržela podkladové pracovní materiály k oborům chirurgie, ortopedie, traumatologie. Na příštím zasedání komise budou tyto materiály projednány.

 

3. Analýza firmy STAPRO

Firma STAPRO, s. r. o., vyhotovila pracovní verzi analýzy nemocnic kraje Vysočina a prezentovala ji na jednání zdravotní komise.

V úvodu prezentace členové komise obdrželi informativní materiál o činnosti firmy STAPRO, s. r. o.

Zástupci firmy nejprve popsali metody, kterými postupovali při tvorbě analýzy. Charakterizovali obsah a strukturu analýzy. Při tvorbě vycházeli z dat ÚZISu. Konstatovali, že tato data mohou být zkreslená, proto budou použité údaje ještě prověřeny přímo v jednotlivých nemocnicích kraje. Při tvorbě analýzy se zaměřili především na východiska ukazatelů, problematické ukazatele. Analýza obsahuje nejen ukazatele celé nemocnice, ale i ukazatele jednotlivých oddělení, vyzdvihli důraz interpretace ukazatelů.

Poté následoval podrobný popis ukazatelů jednotlivých nemocnic a jejich oddělení v kraji Vysočina, závěrů a doporučení, ke kterým firma došla. Poukázali rovněž na oddělení, kde by bylo třeba provést vnitřní změnu, restrukturalizaci či sjednocení.

Data zmíněná při prezentaci jsou pracovní verzí, nejsou dosud vhodná ke zveřejnění.

K tématu se rozvinula diskuse. MUDr. Jiří Běhounek vznesl dotaz, zda by firma byla schopna namodelovat rámcově situaci řešení personální struktura a složení personální v nemocnicích, ekonomické ukazatele, analýza úspor. MUDr. Jiří Kořán se dotázal, zda je firma schopna provést modelaci a analýzu po zavedení systému DRG. Zástupci firmy STAPRO, s. r. o., na oba dotazy odpověděli kladně.

Členové komise kladně zhodnotili prezentaci firmy STAPRO, s. r. o.

 

4. Informace o ekonomické situaci v Dětské odborné léčebně Počátky

Členové komise obdrželi přímo na jednání podkladový materiál Zpráva o hospodaření Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organizace.

JUDr. Věra Švarcová tento materiál okomentovala, sdělila, že rada kraje v souladu se zákonem rozhodla o nabídnutí převodu výše zmiňovaného zařízení na obec. Obec Počátky si vyžádala podrobné informace o ekonomické situaci zařízení, tuto problematiku bude projednávat na zasedání zastupitelstva obce. Pokud obec nabídku odmítne, budou Zastupitelstvu kraje Vysočina předložena variantní řešení: prodej nebo pronájem zařízení.

K tématu se rozvinula diskuse. MUDr. Jiří Běhounek vznesl dotaz, zda jsou vyjasněny veškeré majetkové poměry zařízení. JUDr. Věra Švarcová odpověděla kladně a přislíbila informovat členy komise o dalším průběhu jednání v této věci.

 

Usnesení 012/04/2004/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

po projednání bere na vědomí informace o hospodaření v Dětské odborné léčebně Počátky a její celkové situaci a

doporučuje

postup navrhovaný odborem sociálních věcí a zdravotnictví KrÚ.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy.

 

5. Různé

Nebyly vzneseny žádné připomínky ani náměty k diskusi.

 

6. Závěr

            Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín dalšího zasedání byl stanoven na středu 5. května 2004 v 16:00 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zas. místnost 2.21).

 

Ing. Vladimír Novotný v. r.

předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina dne 7. 4. 2004.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 8. 4. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 8.4.2004 / 8.4.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Komise

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze