Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 3/2004

18. březen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 3/2004

konaného dne 18. března 2004

 

Přítomni:

Sociální komise

-          Bc. Ladislav Bárta (předseda);

-          PhDr. Olga Hinková;

-          Jiří Hormandl (místopředseda);

-          Hana Hostičková;

-          Iva Kondýsková;

-          Antonín Novák;

-          Marie Ostatnická;

-          Zdeňka Švaříčková;

-          Vlasta Zelenková;

-          Mgr. Jiří Bína (tajemník).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Informace o podpoře nestátních neziskových subjektů z MPSV;

3.      Informace o zařízeních sociální péče v zřizovatelské působnosti kraje Vysočina;

4.      Grantový program Vysočina bez bariér;

5.      Grantový program Malá pomoc;

6.      Srdce na dlani (Sociální den kraje Vysočina);

7.      Informace o schválení plánu činnosti radou kraje;

8.      Diskuse a různé;

9.      Závěr.

 

1. Zahájení

Bc. Ladislav Bárta, předseda komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dále konstatoval, že dle počtu přítomných členů je komise usnášeníschopná a omluvil nepřítomné členy komise. Přednesl program jednání – ten byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulé komise nebyly vzneseny žádné připomínky. V úvodu zasedání komise se přítomní v krátkosti vrátili k úkolům z minulého zasedání a předseda konstatoval, že byly splněny.

 

2. Informace o podpoře nestátních neziskových subjektů z MPSV

Mgr. Jiří Bína okomentoval podkladový materiál, který členové komise obdrželi přímo na jednání. Materiál uvádí údaje o rozpočtu projektů nestátních neziskových organizací (dále jen NNO), požadavcích na dotaci a o poskytnutých dotacích v letech 2003 a 2004. V tabulce jsou specifikovány podíly jednotlivých typů projektů NNO na celkovém rozpočtu podaných projektů, podíly požadavků organizací na celkovém součtu požadavků a podíly přidělených dotací na úhrnu dotací poskytnutých MPSV ČR. Dále tabulka uvádí podíly jednotlivých typů sociálních služeb na částce 18 068 tis. Kč, převedených do rozpočtu kraje Vysočina na podporu poskytování sociálních služeb. Varianta A předpokládá rozdělení podle podílu jednotlivých projektů na úhrnu jejich rozpočtů a varianta B vychází z podílu jednotlivých projektů na součtu dotací poskytnutých MPSV ČR. V těchto poměrech se v tabulce dělí výše prostředků vymezených z 18 068 tis. Kč na jednotlivé druhy sociálních služeb. Dále zdůraznil, že ze shromážděných údajů vyplývá mírné snížení celkové podpory z Ministerstva práce a sociálních věcí kompenzované převodem zmíněného obnosu do rozpočtu kraje, což je jedna z příčin snížení dotace pro jednotlivé projekty. Dalším faktorem, který negativně ovlivnil výši konkrétních dotací byl nárůst počtu projektů, mezi něž byl celkový objem podpory rozdělen. Tento nárůst částečně souvisel s předáním pečovatelské služby obcím, které její poskytování zajistili prostřednictvím nestátních neziskových organizací, ale objevili se i aktivity, které jsou úplně nové.

K zařazení do systémového financování jsou vhodné pečovatelská služba, azylové domy a domovy důchodců, zatímco u ostatních kategorií sociálních služeb odbor nenalezl vhodná kriteria pro stanovení systému podpory.

Iva Kondýsková upozornila, že u Hospicového hnutí Vysočina, o. s., je v materiálu uvedena nehodnověrná informace, která se týká výše podpory uvedené u jejich projektu na oficiálních webových stránkách MPSV – sdružení již podalo opakovaně žádost o opravu na MPSV ČR, ale nebyla dosud vyslyšena.

Předseda komise vznesl dotaz, zda–li bylo při podávání projektů jednotlivými subjekty na MPSV ČR vyžadováno doporučení kraje. Mgr. Jiří Bína sdělil, že tyto projekty nepodléhaly doporučení kraje.

Mgr. Jiří Bína podal informace o aktuálním vývoji jednání o systémovém financování sociálních služeb. Rada kraje předložený materiál připomínkovala: někteří poskytovatelé pečovatelské služby by díky stávajícímu navrženému systému dostali finanční prostředky dvakrát; připomínkovali způsob, jak by měla směřovat podpora.

Mgr. Jiří Bína sdělil, že problematika financování sociálních služeb bude rovněž projednávána a diskutována na semináři zastupitelstva kraje dne 31. března 2004. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví očekává, že z toho jednání vyplyne jednoznačné zadání pro další postup prací.

Zdeňka Švaříčková zdůraznila, že NNO vznikají ve větších centrech, finanční prostředky by však měly být směřovány i na menší obce. Vzhledem k tomu, že kraj má spoustu malých obcí, tak by se měl touto problematikou zabývat.

Rozvinula se diskuse k problematice stárnutí vesnic, komunitního plánování. Členové komise zdůraznili, že starostové malých obcí by měli být více informováni o možnostech podpory z MPSV ČR. Zdeňka Švaříčková v této souvislosti vznesla návrh, uspořádat v Lukách nad Jihlavou k této problematice seminář pro starosty obcí.

 

Úkol:

Jakékoliv další připomínky a náměty k diskutovaným tématům směřovat na obor sociálních věcí a zdravotnictví KrÚ.

Odpovědnost: členové komise

Termín: 15. dubna 2004 (jednání sociální komise č. 4/2004)

 

3. Informace o zařízeních sociální péče v zřizovatelské působnosti kraje Vysočina

Členové komise obdrželi podrobný materiál Informace o nově vzniklých příspěvkových organizacích v oblasti sociálních služeb.

Mgr. Jiří Bína informoval, že finanční plány sociálních zařízení v zřizovatelské působnosti kraje Vysočina nebyly dosud schváleny radou kraje a proto není dosud možné předložit podrobné rozpočty jednotlivých zařízení. Také proto rozdal členům komise pro informaci alespoň materiál – příspěvky na provoz zařízení poskytující sociální služby zřizované krajem Vysočina v roce 2004 (rozpočtová kapitola sociální věci).

 

4. Grantový program Vysočina bez bariér

Pokladový materiál byl předložen přímo na jednání komise.

Mgr. Jiří Bína komentoval obsah návrhu výzvy grantového programu Vysočina bez bariér. Tento materiál byl rovněž připomínkován útvarem interního auditu, majetkovým odborem, odborem dopravy a zástupci zdravotně postižených – Mgr. Jiří Bína tlumočil členům komise jejich připomínky.

Rozvinula se diskuse o financování (finančních zdrojích) a celkové výši finančních prostředků na tento grantový program. Členové komise tlumočili zkušenosti s touto problematikou ze zahraničí.

Předseda komise se dotázal na časový harmonogram a další postup prací na tomto grantu. Mgr. Jiří Bína tlumočil představu Ing. Tomáše Hermanna, aby návrh výše zmiňovaného grantového programu projednávalo zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 20. dubna 2004.

 

Usnesení 007/03/2004/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

bere vědomí

návrh grantového programu Vysočina bez bariér z Fondu Vysočiny a

podporuje

aktivity, které směřují k odstraňování bariér pro osoby zdravotně znevýhodněné.

K předloženému návrhu grantového programu komise nezaujala stanovisko, protože není navrženo, jaké zdroje se budou na jeho financování podílet.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

5. Grantový program Malá pomoc

Pokladový materiál byl předložen přímo na jednání komise.

Mgr. Jiří Bína komentoval obsah návrhu výzvy grantového programu Malá pomoc.

Marie Ostatnická doplnila jeho výklad a zdůraznila cíl tohoto grantového programu.

Rozvinula se diskuse k popisu a rozsahu programu, vyloučení souběhu, problému, zda zařadit obce mezi příjemce podpory či nikoliv, zda by nebylo dobré vyčlenit z příjemců podpory ostatní právnické osoby, vymezení specifických kritérií, časovému harmonogramu realizace projektu.

Závěry z diskuse:

-          doplnit specifická kritéria o naplnění potřeb cílové skupiny z hlediska určení místa a doby během níž je činnost prováděna;

-          materiálně technické zázemí pro poskytování služby ve vztahu ke kapacitě a charakteru služby a potřebám klientů;

-          společenský význam prováděné činnosti;

-          minimální podíl příjemce podpory – komise navrhuje 30%

-          povinné přílohy žádosti

§         časový harmonogram by stačil rámcový;

§         zprávu o činnosti žadatele ponechat (nevázat na uplynulý rok) pokud se nejedná o novou aktivitu.

 

Usnesení 008/03/2004/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

závěry z diskuse zapracovat do návrhu výzvy grantového programu Malá pomoc a

žádá

Mgr. Jiřího Bínu, aby takto upravený návrh výzvy rozeslal všem členům sociální komise k připomínkování a ke schválení.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

6. Srdce na dlani (Sociální den kraje Vysočina)

Mgr. Jiří Bína sdělil, že Sociální den kraje Vysočina – „Srdce na dlani“ – se uskuteční 2. dubna 2004 od 10:00 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57 (pavilonu B). V současné době finišují práce na programu a přesném časovém rozčlenění. Záštitu nad touto akcí převzala PaedDr. Martina Matějková. Mgr. Jiří Bína všechny přítomné srdečně pozval na tuto akci.

 

Úkol:

Zaslat všem členům sociální komise pozvánku na Sociální den Kraje Vysočina.

Odpovědnost: Mgr. Jiří Bína, tajemník komise

 

7. Informace o schválení plánu činnosti radou kraje

Mgr. Jiří Bína informoval, že plán činnosti sociální komise na rok 2004 byl radou kraje na jejím zasedání č. 9/2004 dne 9. března 2004 schválen bez připomínek.

 

8. Diskuse a různé

Nebyly vzneseny žádné připomínky ani náměty k diskusi.

 

9. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání. Termín zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 4/2004 byl stanoven na čtvrtek 15. dubna 2004 v 9:00 v Pelhřimově (podrobnosti v pozvánce).

 

 

Bc. Ladislav Bárta v. r.

předseda Sociální komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání sociální komise dne 18. 3. 2004.

Zápis pořídila Kateřina Nedvědová na základě záznamu dne 19. 3. 2004.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.4.2004 / 6.4.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze