Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 2/2004

19. únor 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 2/2004

konaného dne 19. února 2004

 

Přítomni:

Sociální komise

-          Bc. Ladislav Bárta (předseda);

-          PhDr. Olga Hinková;

-          Jiří Hormandl (místopředseda);

-          Antonín Novák;

-          Marie Ostatnická;

-          Ludmila Schwarzová;

-          Zdeňka Švaříčková;

-          Vlasta Zelenková;

-          JUDr. Věra Švarcová (tajemnice).

Hosté

-          Mgr. Jiří Bína (odbor sociálních věcí a zdravotnictví KrÚ).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Informace o nově zřízených příspěvkových organizacích kraje Vysočina v sociální oblasti;

3.      Informace o rozsahu bezbariérových úprav veřejně přístupných objektů v kraji Vysočina;

4.      Informace o stavu příprav na čerpání Evropských strukturálních fondů;

5.      Diskuse a různé;

6.      Závěr.

 

1. Zahájení

Bc. Ladislav Bárta, předseda komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dále konstatoval, že dle počtu přítomných členů je komise usnášeníschopná.a omluvil nepřítomné členy komise. Přednesl program jednání – ten byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulé komise nebyly vzneseny žádné připomínky. V úvodu zasedání komise se přítomní v krátkosti vrátili k úkolům z minulého zasedání.

 

JUDr. Věra Švarcová podala informace o postupu prací na navržených materiálech a postupech v souvislosti se systémovým financováním sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2004. Konstatovala, že neobdržela žádné písemné připomínky od členů komise k této problematice. Sdělila, že rada kraje vzala tento materiál pouze na vědomí a uložila odboru na něm dále pracovat. Popsala diskusi, která na zasedání rady kraje k tomuto materiálu probíhala. Tato problematika bude rovněž diskutována na semináři Zastupitelstva kraje Vysočina.

K tématu se rozvinula diskuse. Zdeňka Švaříčková vznesla návrh, aby dotace byly poskytovány na základě systému: počet poskytovaných služeb + vazba na výkony + příjmy zařízení (viz závěry k této problematice ze zasedání sociální komise č. 1/2004, usnesení č. 001/01/2004/SocK a 002/01/2004/SocK). Tajemnice komise vzala tento návrh v potaz. Mgr. Jiří Bína uvedl, že tento návrh byl na jednání rady rovněž diskutován – byly vyzdviženy tyto problémy: umělá poptávka, kontrola, zda jsou výkony reálné či přehodnocené.

 

JUDr. Věra Švarcová dále informovala o výsledcích setkání se zástupci OS Kamínek, kterého se rovněž zúčastnily PaedDr. Martina Matějková a Ing. Marie Černá. Popsala záměr výše zmiňovaného sdružení v oblasti chráněných dílen – bylo jim doporučeno, aby tento návrh dopracovali, konkretizovali a zapojili další partnery. Na předkládaný záměr je možno žádat o dotaci z MPSV ČR nebo z evropských strukturálních fondů.

Členové komise nadále trvají na úkolu z minulého zasedání: zjistit podrobnější informace o zařazení výše zmiňované problematiky v Programu rozvoje kraje Vysočina.

 

PhDr. Olga Hinková rozdala členům komise podkladový materiál ke konání VII. mezinárodní konference o manželském a rodinném poradenství, které se uskuteční ve dnech 5. – 8. května 2004 v Lázních Sedmihorky. Pohovořila o programu této konference. Dále se vyjádřila k výročí roku rodiny a akcím, které jsou s tím spojeny.

 

2. Informace o nově zřízených příspěvkových organizacích kraje Vysočina v sociální oblasti

Členové komise obdrželi přímo na zasedání podkladový materiál Informace o nově vzniklých příspěvkových organizacích v oblasti sociálních služeb.

JUDr. Věra Švarcová komentovala tento materiál. Pohovořila o likvidaci okresních ústavů sociální péče v okresech Žďár nad Sázavou a Třebíč. V souvislosti s nově zřizovanými organizacemi kraje v oblasti sociálních služeb zdůraznila především majetkoprávní problematiku (přechod těchto organizací na novou právní subjektivitu). Uvedla, že probíhají výběrová řízení na ředitele těchto organizací. Informovala o personálním složení výběrových komisí, zmínila, že zástupci odborů jednotlivých zařízení vznesli žádost, aby mohli být u výše zmiňovaných výběrových řízení přítomni – rada kraje tento požadavek zamítla. Dále se zmínila o problematice pečovatelské služby a pěstounské péče. Tajemnice komise uvedla, že v nejbližší době bude rada kraje schvalovat finanční plány výše zmiňovaných zařízení.

 

Usnesení 005/02/2004/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace tajemnice komise o nově zřízených příspěvkových organizacích kraje Vysočina v sociální oblasti a

požaduje,

aby odbor sociálních věcích na zasedání sociální komise č. 3/2004 předložil přehled všech zařízení sociálních služeb, které kraj zřizuje, včetně rozpočtů těchto zařízení.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

PhDr. Olga Hinková se vyjádřila k vzniku a fungování Psychocentra – manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace.

Rozvinula se diskuse k problematice pedagogicko-psychologických poraden.

 

3. Informace o rozsahu bezbariérových úprav veřejně přístupných objektů v kraji Vysočina

Členové komise s předstihem obdrželi podkladové materiály Informace o projektu Vysočina bez bariér a Přehled sebraných dat o bezbariérových přístupech v některých městech kraje Vysočina.

Mgr. Jiří Bína informoval přítomné, že zastupitelstvo kraje schválilo na svém jednání č. 1/2004 Programový doplněk Programu rozvoje kraje Vysočina – vyzdvihl fakt, že v tomto materiálu je problematika bezbariérového přístupu rovněž zapracována. Dále se Mgr. Jiří Bína podrobně vyjádřil ke zpracování a datech obsažených v databázi – konstatoval, že je nedostatek bezbariérových přístupů v různých resortech, nejen v oblasti sociální.

Rozvinula se diskuse – členové shledali v problematice bezbariérového přístupu nedostatky např. v těchto oblastech:

·        veřejná doprava;

·        starší zařízení sociálních služeb;

·        některé MŠ, ZŠ i SŠ;

·        starší budovy DPS (problém zejména v bytových jádrech).

Mgr. Jiří Bína sdělil, že se k problematice bezbariérového přístupu uskuteční schůzka s Ing. Tomášem Hermannem – požádal o stanovisko sociální komise.

 

 

Sociální komise Rady kraje Vysočina trvá na usnesení č. 014/13/2003/SocK ze zasedání č. 13/2004 dne 11. 11. 2004 ve znění:

Sociální komise Rady kraje Vysočina doporučuje v případě vyhlášení grantového programu „Vysočina bez bariér“ – financovat jej z více kapitol Fondu Vysočiny, pokud by byly použity finanční prostředky pouze z kapitoly sociálních věcí, tak zacílit výše zmiňovaný grantový program jen pro zařízení poskytující sociální služby.

 

PhDr. Olga Hinková zpracovala pro členy komise podkladový materiál Internetové poradenství. Rozvinula se diskuse k této problematice, hovořilo se zejména o finančních nákladech spojených s internetovým poradenstvím.

 

 

4. Informace o stavu příprav na čerpání Evropských strukturálních fondů

Mgr. Jiří Bína informoval přítomné o stavu příprav na čerpání Evropských strukturálních fondů, zmínil především opatření 3.2 „Podpora sociální integrace v regionech“. Sdělil, že úkolem kraje je podílet se na přípravě grantových témat a podílet se na průběžné kontrole realizace projektů. Dále rozdal přítomným Zápis z porady pracovní skupiny „SROP 3.2“ dne 30. ledna 2004. Vyzdvihl návrhy okruhů grantových schémat pro Prioritu 3, Opatření 3.2 SROP – Podpora sociální integrace v regionech. Požádal členy komise, zda-li by se nad těmito návrhy okruhů zamysleli, připomínkovali je, upřesnili, případně vznesli další náměty.

 

Úkol:

Prostudovat návrhy okruhů grantových schémat pro Prioritu 3, Opatření 3.2 SROP – Podpora sociální integrace v regionech a připomínkovat je, upřesnit, případně vznést další náměty (zaslat Mgr. Jiřímu Bínovi na elektronickou adresu bina.j@kr-vysocina.cz).

Odpovědnost: členové komise

Termín: 18. března 2004 (zasedání sociální komise č. 3/2004)

 

Úkol:

Zajistit vypálení SROP na CD a zaslat jej členům sociální komise.

Odpovědnost: tajemnice komise

Termín: 18. března 2004 (zasedání sociální komise č. 3/2004)

 

Usnesení 006/02/2004/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o stavu příprav na čerpání Evropských strukturálních fondů.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

5. Diskuse, různé

JUDr. Věra Švarcová podala informace k průběhu příprav Sociálního dne kraje Vysočina. Byl stanoven 1. termín schůzky přípravné koordinační skupiny na pátek 5. března 2004 od 11:00 do 13:00.

 

Úkol:

Rozeslat aktuální kontakty na členy sociální komise.

Odpovědnost: zapisovatelka

Termín: 18. března 2004 (zasedání sociální komise č. 3/2004)

 

 

 

Úkol:

Zaslat členům komise v přehledné tabulce Rozbor o požadavcích a schválené podpoře pro NNO, které pracují v sociální sféře a žádali podporu na rok 2004 z MPSV (za kraj Vysočina). Tento rozbor by měl být zároveň srovnání s minulým rokem.

Odpovědnost: tajemnice komise

Termín: 18. března 2004 (zasedání sociální komise č. 3/2004)

 

Úkol:

Předložit na zasedání rady kraje Plán činnosti sociální komise pro rok 2004, který byl projednán a schválen na zasedání komise č. 14/2003 dne 4. prosince 2003.

Odpovědnost: tajemnice komise

Termín: 18. března 2004 (zasedání sociální komise č. 2/2004)

 

PhDr. Olga Hinková zpracovala pro členy komise podkladový materiál Linky důvěry. Pohovořila o náplni činnosti Linek důvěry, jejich struktuře, financování, specifikách, personálním řešení, pracovní době, podmínkách pro fungování a nákladech s tím spojených.

            Členové komise se shodli, že na příští zasedání budou mimo jiné projednávána tato témata:

·        Sociální den kraje Vysočina;

·        Vysočina bez bariér;

·        Grantové programy.

 

Jiří Hormandl vznesl návrh, aby byl zápis ze zasedání sociální komise podepsán kromě předseda vždy jedním nebo dvěma ověřovateli. Tento návrh byl zamítnut – členové komise konstatovali, že jim stávající systém administrace vyhovuje.

 

6. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání. Zvláštní poděkování potom patřilo PhDr. Olze Hinkové za odpovědné zpracování předložených materiálů. Termín zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 3/2004 byl stanoven na čtvrtek 18. března 2004 v 9:00 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina.

 

 

Bc. Ladislav Bárta v. r.

předseda Sociální komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání sociální komise dne 19. 2. 2004.

Zápis pořídila Kateřina Nedvědová na základě záznamu dne 20. 2. 2004.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.3.2004 / 9.3.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze