Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 1/2004

29. leden 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 1/2004

konaného dne 29. ledna 2004

 

Přítomni:

Sociální komise

-          Bc. Ladislav Bárta (předseda);

-          PhDr. Olga Hinková;

-          Jiří Hormandl (místopředseda);

-          Iva Kondýsková;

-          PaedDr. Martina Matějková;

-          Marie Ostatnická;

-          Zdeňka Švaříčková;

-          Vlasta Zelenková;

-          JUDr. Věra Švarcová (tajemnice).

Hosté

-          Mgr. Jiří Bína (odbor sociálních věcí a zdravotnictví KrÚ).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Projednání návrhů grantových programů Fondu Vysočiny na rok 2004;

3.      Systémové financování sociálních služeb v kraji Vysočina v roce 2004;

4.      Diskuse a různé;

5.      Závěr.

 

1. Zahájení

Bc. Ladislav Bárta, předseda komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné, obzvláště novou členku sociální komise PaedDr. Martinu Matějkovou a novou tajemnici JUDr. Věru Švarcovou. Jako host byl na jednání komise přizván Mgr. Jiří Bína, pracovník odboru sociálních věcí a zdravotnictví KrÚ. Předseda dále konstatoval, že dle počtu přítomných členů je komise usnášeníschopná.a omluvil nepřítomné členy komise. Přednesl program jednání – ten byl 8 hlasy schválen. Jiří Hormandl vznesl dotaz k zápisu ze zasedání sociální komise č. 14/2003 týkající se usnesení 016/14/2003/SocK. Tento dotaz byl předsedou komise uspokojivě zodpovězen. K zápisu nebyly vzneseny žádné další připomínky.

 

3. Systémové financování sociálních služeb v kraji Vysočina v roce 2004

JUDr. Věra Švarcová konstatovala, že úkol zabývat se touto problematikou byl odboru sociálních věcí a zdravotnictví zadán radou kraje již v loňském roce. Sdělila, že byl již zpracován návrh (garantem je Mgr. Jiří Bína). Zastupitelstvo kraje schválilo v rozpočtu kraje základní finanční rámec financování sociálních služeb v kraji a nyní je třeba schválit metodiku a základní technologii rozdělování. Uvedla, že bylo schváleno asi 18 milionů Kč z rozpočtu MPSV ČR pro podporu NNO  – tyto finanční prostředky přijdou jako neúčelové na účet kraje – rada kraje se rozhodla předat tyto prostředky na kapitolu sociálních věcí a uložila odboru, aby zpracoval metodiku rozdělení (odbor bude navrhovat individuální hodnocení projektů s ohledem k vícezdrojovému financování služeb poskytovaných NNO a k rozdílnosti získaných podpor).

PaedDr. Martina Matějková vyzdvihla fakt, že v rozpočtu kraje na rok 2004 bylo schváleno celkem 360 milionů Kč na sociální oblast. Jedná se o celkový rozpočet, který zahrnuje samozřejmě i provoz všech zařízení sociální péče a služeb jejichž zřizovatelem je kraj Vysočina. V souvislosti s krajskými zařízeními sociálních služeb informovala, že kraj bude požadovat průhlednost a osvětlení jejich rozpočtů, dále bude chtít průběžně kontrolovat efektivitu hospodaření (ředitelé byli na tyto požadavky upozorněni). Důvodem je totiž skutečnost, že typově stejná zařízení mají rozdílné náklady a požadavky na zajištění svého provozu. Dále zdůraznila problematiku pečovatelské služby kterou v některých oblastech v roce 2003 kraj zajišťoval (bývalé OÚSS v okresech  Třebíč a Žďár nad Sázavou), a které se všechny podařilo od letošního roku převést na jednotlivé místně příslušné obce a města. Je snahou, aby prostředky, které jsou pro tuto oblast služeb v rozpočtu kraje alokovány, byly rozděleny na jednotlivé obce, na jejichž území se pečovatelská služba provozuje. Je připraven i model výpočtu příspěvku v závislosti na počtu obyvatel nad 65 let a v závislosti na počtu obcí provozujících pečovatelskou službu, a to buď samostatně a nebo skrze smluvně najetého provozovatele a bude naší snahou, aby obce dostaly prostředky co nejdříve.

Mgr. Jiří Bína v souvislosti se systémovým financováním sociálních služeb pohovořil o návrhu základních zásad rozdělení finančních prostředků, návrhu metodiky rozdělení prostředků z rozpočtu kraje na pečovatelskou službu, stacionáře pro zdravotně postižené (schází informace o přesném objemu služeb, které zajišťují – problematika aktuálnosti údajů – v metodice odboru bude rovněž zpracováno, jaká kritéria by mělo takové zařízení splňovat, aby mohlo dostat podporu kraje), azylové domy (zohlednění rozdílnosti zařízení – pro muže a ženy s dětmi), domovy důchodců (podpora poskytována na žádost zařízení). Zmínil se rovněž o 18 milionech Kč pro podporu a pomoc NNO (viz výše) – zdůraznil snahu o vytvoření systémové podpory ze strany kraje.

K tématu se rozvinula rozsáhlá diskuse. Hovořilo se o těchto tématech:

-          další postup prací na výše zmíněných materiálech systémového financování sociálních služeb včetně časového harmonogramu (je snaha materiál projednávat v únoru);

-          odbor provedl předběžnou kalkulaci potřebných nákladů na jednotlivé oblasti;

-          předběžně je stanoven termín podání žádostí 31. 3. 2004 (pro obce, které provozují pečovatelskou službu), formulář pro podání žádostí bude zveřejněn po schválení radou a zastupitelstvem kraje a obce budou včas informovány;

-          tajemnice navrhla, aby sociální komise připomínkovala výše zmiňované materiály elektronicky, dále požádala o delegování zástupců z řad sociální komise do hodnotící komise pro individuální posuzování projektů předkládaných NNO (oněch 18 mil. Kč z MPSV).

 

Závěry z diskuse:

Usnesení 001/01/2004/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o navržených materiálech a postupech v souvislosti se systémovým financováním sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2004.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Úkol:

Tajemnice komise zajistí s předstihem předání kompletního návrhu materiálů týkajících se systémového financování sociálních služeb, které se budou předkládat do rady kraje a celkový přehled předkládaných projektů NNO na MPSV pro rok 2004 zapisovatelce komise, která je rozešle všem členům sociální komise. Jejich připomínky a náměty k výše zmíněným materiálům budou zapisovatelkou sumarizovány, a poté předány tajemnici komise.

Odpovědnost: tajemnice a členové komise, zapisovatelka

 

Usnesení 002/01/2004/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

do hodnotitelské komise pro posuzování projektů NNO tyto zástupce:

-          Jiří Hormandl;

-          Zdeňka Švaříčková;

-          Vlasta Zelenková;

-          Bc. Ladislav Bárta.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

2. Projednání návrhů grantových programů Fondu Vysočiny na rok 2004

Předseda v úvodu zmínil, jakým způsobem se sociální komise k této problematice v loňském roce vyjádřila a jaké návrhy grantů měla a že tyto návrhy zůstávají i nadále v platnosti.

PaedDr. Martina Matějková připomněla fakt, že grantový program „Podaná ruka“, který byl v roce 2002 realizován, nebyl v roce 2003 schválen zastupitelstvem kraje. Sdělila myšlenku navrhnout tématicky obdobný grant pro organizace, které nemají možnost získání systémových dotací MPSV ČR pro svoji spíše nahodilou, či dobrovolnou činnost, kde potřebují spíše podporu konkrétní akce.. Dále se zmínila o přípravách projektu „Vysočina bez bariér“. Tento grant není zatím blíže rozvinut a specifikován, protože vyžaduje víceoborový pohled na problematiku.

K oběma zmiňovaným tématům se rozvinula rozsáhlá diskuse. Členové komise se shodli, že projekt „Vysočina bez bariér“ nezasahuje pouze do oblasti sociální. V této souvislosti byl tajemnicí komise vznesen návrh, aby členové komise na základě zkušeností z praxe zjistili, zda je by byl o tento projekt zájem a předložili několik konkrétních příkladů.

 

Úkol:

Na základě zkušeností z praxe zjistit, zda je o projekt „Vysočina bez bariér“ ze strany dotčené veřejnosti zájem a předložit několik konkrétních příkladů; návrhů a rozsahu podpory.

Odpovědnost: členové komise

Termín: 19. února 2004 (zasedání sociální komise č. 2/2004)

 

Mgr. Jiří Bína informoval o projektu „Prelude“, který probíhá ve spolupráci s OI (databáze informací o bezbariérových přístupech v jednotlivých okresech). Informace je možno najít na adrese www.bezbarier.cz.

 

Úkol:

Na základě informací z www.bezbarier.cz připravit pro členy sociální komise obecnou analýzu získaných dat.

Odpovědnost: Mgr. Jiří Bína

Termín: 19. února 2004 (zasedání sociální komise č. 2/2004)

 

PhDr. Olga Hinková v souvislosti s diskusí o grantových programech vznesla návrhy o zapojení informatiky do sociální oblasti (internetová poradna pro zdravotně postižené) a zřízení linky důvěry.

 

Úkol:

Zjistit podrobnější informace (zejména finanční rámec) o možnosti zřízení internetové poradny pro zdravotně postižené a linky důvěry.

Odpovědnost: PhDr. Olga Hinková

Termín: 19. února 2004 (zasedání sociální komise č. 2/2004)

 

V diskusi bylo rovněž zdůrazněno zohlednění aktivit zdravotně-sociálního typu (úvaha nad možností grantového programu). Tajemnice komise informovala, že v rozpočtu kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví jsou vyčleněny finanční prostředky na zdravovědu (systémová podpora, určeno pro žáky).

PhDr. Olga Hinková dále otevřela diskusi k využití toho, že letošní rok byl vyhlášen Mezinárodním rokem rodiny. Vznesla návrh na uspořádání konference. PaedDr. Martina Matějková tento návrh kvitovala a vyzdvihla možnost využití pro informovanost veřejnosti.

 

4. Diskuse, různé

Rozvinula se diskuse k návrhu stanovení harmonogramu zasedání sociální komise.

 

Usnesení 003/01/2004/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

stanovuje,

že zasedání sociální komise se budou konat pravidelně vždy třetí čtvrtek v měsíci. Následující termíny jednání jsou tedy tyto: 19. února 2004, 18. března 2004, 15. dubna 2004 (výjezdní zasedání v Pelhřimově), 20. května 2004. atd.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Předseda zaslal s předstihem členům komise dopis, který mu byl adresován Sdružením pro pomoc mentálně postiženým Jihlava a OS Kamínek. Jedná se o žádost o spolupráci při zřizování chráněných dílen. Komentoval obsah tohoto dopisu.

PaedDr. Martina Matějková konstatovala, že tento dopis z titulu své funkce radní kraje Vysočina také obdržela. Se zástupci se sejde 2. února 2004. O výsledcích tohoto setkání bude na příštím zasedání informovat členy komise. Zdůraznila fakt, že tato problematika je zařazena v prioritách kraje.

 

Úkol:

Zjistit podrobnější informace o zařazení výše zmiňované problematiky v Programu rozvoje kraje Vysočina.

Odpovědnost: PaedDr. Martina Matějková

Termín: 19. února 2004 (zasedání sociální komise č. 2/2004)

 

JUDr. Věra Švarcová informovala, že v souvislosti se snahou holandského domova důchodců o partnerskou spolupráci vznikla myšlenka Sociálního dne kraje Vysočina. Uskuteční se v pátek 2. dubna 2004, budou se zde prezentovat sociální zařízení v kraji Vysočina zřizované krajem. Nastínila dosavadní představy o organizaci (začátek v 10:00, profesionální moderátor, prezentace zařízení veřejnosti, mezinárodní spolupráce, vzájemné poznání zařízení atd.). Bude ustanovena pracovně - organizační skupina, která tuto akci bude připravovat a požádala členy komise o zastoupení.

 

Usnesení 004/01/2004/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

do pracovně - organizační skupiny pro přípravu Sociálního dne kraje Vysočina tyto zástupce:

-          Jiří Hormandl;

-          Iva Kondýsková;

-          PhDr. Olga Hinková.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

JUDr. Věra Švarcová sdělila aktuální informace z odboru, pohovořila o pečovatelské službě v kraji a rozdělení Ústavů sociální péče.

PaedDr. Martina Matějková informovala o investicích do sociálních zařízení zřizovaných krajem v roce 2004 (plánované opravy). Sociální zařízení mají předložit své nápady a projekty na řešení koncepčních věcí, tak aby se přiblížily standardům. Je naplánována rovněž postupná obnova movitého majetku.

JUDr. Věra Švarcová zdůraznila úkol pro rok 2004: personální standardizace v sociálních zařízeních zřizovaných krajem, protože i v této oblasti jsou různé disproporce.

V závěru diskuse se členové komise shodli, že na program příštího zasedání budou zařazeny tyto body: Sociální den kraje Vysočina a projednávání návrhů grantových programů (pokračování).

 

5. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání. Termín zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 2/2004 byl stanoven na čtvrtek 19. února 2004 v 9:00 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina.

 

 

Bc. Ladislav Bárta v. r.

předseda Sociální komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání sociální komise dne 29. 1. 2004.

Zápis pořídila Kateřina Nedvědová na základě záznamu dne 30. 1: 2004.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.3.2004 / 9.3.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze