Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2004

20. únor 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2004

konaného dne 20. února 2004

 

 

Přítomno:        7 členů komise – viz prezenční listina

                        Ing. Petr Hofhansel – CityPlan spol. s r. o.

                        Ing. Arnošt Bělohlávek – CityPlan spol. s r. o.

                        Ing. Zdeněk Navrkal – Odbor dopravy a silničního hospodářství KrÚ kraje Vysočina

 

 

Navržený program jednání:

 

1.       Zahájení

2.       Studie dopravní obslužnosti kraje Vysočina; II. etapa

3.       Různé

4.       Závěr

 

 

1. Zahájení

 

Předseda dopravní komise RNDr. Petr Pospíchal zahájil 2. zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina v roce 2004 a přivítal všechny přítomné členy a hosty. Přednesl program 2. zasedání dopravní komise v roce 2004. Program byl bez připomínek přijat všemi přítomnými členy dopravní komise. RNDr. Petr Pospíchal konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Členové komise nevznesli žádné připomínky k zápisu ze zasedání dopravní komise č. 1/2004.

 

 

2. Studie dopravní obslužnosti kraje Vysočina; II. etapa

 

Ing. Arnošt Bělohlávek a Ing. Petr Hofhansel, zástupci fa CityPlan spol. s r. o., seznámili členy dopravní komise s II. částí Studie optimalizace dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina. Předmětem plnění II. části smlouvy je optimalizace dopravní obslužnosti. Hlavními cíli této části studie bylo provedení analýzy přepravních potřeb, navrhnutí optimalizace linkového vedení spojů, stanovení kritérií dopravní obslužnosti a provedení analýzy plnění těchto kritérií. Dalšími úkoly bylo sestavit doporučení v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury a doporučení v oblasti tarifu, ekonomicky vyhodnotit navržené řešení a navrhnout strukturu dopravně-telematického systému controllingu, dodal Ing. Arnošt Bělohlávek. Ing. Petr Hofhansel seznámil členy dopravní komise s analýzou současných přepravních potřeb obyvatel kraje. Kompatibilní data byla předána za období první poloviny dubna 2003. Zmínil zatížení sítě hromadné dopravy (dopravní zátěž na autobusových linkách a železničních tratích); hlavní přepravní proudy v kraji (hromadná doprava, individuální doprava); významné přestupní uzly z hlediska počtu spojů a cestujících; přehled provozu na železničních tratích v kraji. Ing. Petr Hofhansel zmínil stanovení kritérií pro posouzení stávající dopravní obslužnosti, prognózu přepravních proudů v rámci kraje. V důsledku rostoucí životní úrovně lze očekávat další růst stupně automobilizace obyvatel spojené se zvýšenou mírou využívání osobních aut. Současně poroste počet cest na střední a delší vzdálenosti. Lepší organizace železniční dopravy povede k mírnému navýšení přepravních výkonů železniční dopravy. Optimalizovaná dopravní obsluha musí vycházet z platné legislativy, musí ovšem též v maximální možné míře splňovat přepravní potřeby občanů. Současně nesmí, pokud možno, zvyšovat zátěž veřejných rozpočtů, uvedl Ing. Petr Hofhansel a seznámil členy dopravní komise s optimalizovaným návrhem sítě linek veřejné osobní dopravy v rámci kraje a návrhem jízdních řádů a oběhů dopravní techniky v rámci kraje. Při střednědobém výhledu pro období let 2005 až 2010 se vycházelo z následujících předpokladů:

► legislativa ČR bude plně v souladu s legislativou EU. To znamená povinnost veřejných obchodních soutěží na výběr dodavatelů služeb ve veřejném zájmu a 5-ti leté období platnosti závazků

► dopravní zákony (111/1994 Sb. a 244/1994 Sb.) budou novelizovány způsobem umožňujícím skutečně kvalitní optimalizaci dopravní obsluhy včetně optimalizace ekonomické

► bude dokončena skutečná transformace ČD, a. s. dle pravidel EU

Další podmínkou je vymanění se z vlivu dominantního dopravce. Členové dopravní komise byli seznámeni s definováním dodržených standardů dopravní obslužnosti a ekonomickým hodnocením, jenž se vztahuje na přesuny a úspory dopravních výkonů. Zástupci firmy CityPlan spol. s r. o. seznámili členy dopravní komise s doporučeními v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury, oblasti tarifu a s návrhem struktury dopravně - telematického systému controllingu veřejné dopravy kraje. V průběhu prezentace firmy CityPlan spol. s r. o. byla vedena k jednotlivým dotazům členů komise rozsáhlá diskuse.

 

 

4. Různé

 

Ing. Zdeněk Šálek zmínil žádost obce Slavětín týkající se zafinancování projektu opěrné zdi – vodoteče a požádal o stanovisko dopravní komise. Stanovisko Odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ kraje Vysočina je negativní. Dopravní komise Rady kraje Vysočina k této žádosti odmítla podat stanovisko a nechává výše zmíněnou věc k posouzení odborným útvarům (SÚS, odbor). Ing. Josef Novotný zmínil dotační titul – veřejné letiště byl zpracován, ale nebyl konzultován s dopravní komisí. Ing. Zdeněk Šálek podal vysvětlení – dotační titul – veřejné letiště byl součástí grantového programu veřejná doprava, ale Radou kraje Vysočina byl grantový program veřejná letiště doporučen k přijetí samostatně.

 

 

5. Závěr

 

Na závěr poděkoval místopředseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina Ing. Josef Novotný všem přítomným členům a hostům. Termín dalšího zasedání komise bude členům dopravní komise, prostřednictvím e-mailu, včas oznámen.

 

 

 

RNDr. Petr Pospíchal v. r.

předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Ing. Josef Novotný v. r.

místopředseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 20. února 2004.

Zapsala: Martina Havlová dne 27. února 2004 /zápis pořízen na základě záznamu/.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 2.3.2004 / 2.3.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze