Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2004

18. únor 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2004

konaného dne 18. února 2004

 

Přítomni:

Zdravotní komise:

 • Jaroslava Bambasová;
 • MUDr. Jiří Běhounek;
 • MUDr. Tomáš Drasnar;
 • MUDr. Jiří Kořán;
 • Ing. Vladimír Novotný (předseda);
 • Ing. Jan Palán (místopředseda);
 • MUDr. Soňa Pokorná;
 • MUDr. Miroslav Skačáni;
 • MUDr. Hana Šmardová;
 • JUDr. Věra Švarcová (tajemnice).

Hosté:

 • PaedDr. Martina Matějková;
 • Bc. Soňa Měrtlová;
 • MUDr. Václav Miláček.

 

Návrh programu:

 1. Zahájení zasedání;
 2. Koncepce zdravotnické záchranné služby – aktuální znění materiálu;
 3. Zdravotní plán kraje Vysočina – gynekologie a porodnictví;
 4. Různé;
 5. Závěr.

 

1. Zahájení

                Ing. Vladimír Novotný zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Přednesl program zasedání - ten byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Koncepce zdravotnické záchranné služby – aktuální znění materiálu

Podkladové materiály (Záměr transformace zdravotnické záchranné služby; Etapy transformace; Spádová území výjezdových stanovišť zdravotnické záchranné služby) byly členům komise zaslány s předstihem (tyto materiály byly projednány na jednání rady kraje č. 6/2004).

Předseda informoval přítomné o dosavadních výsledcích Olomouckého kraje, který rovněž pracuje na koncepci ZZS.

Komentoval obsah a závěry výjezdního zasedání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina ve všech okresech kraje s tématem Návrh koncepce přednemocniční neodkladné péče v kraji Vysočina - reorganizace záchranných zdravotnických služeb v kraji Vysočina (MUDr. Richard Štrobl se zúčastnil výjezdů ve všech okresech). Bezpečnostní komise přijala k této problematice usnesení č. 01/02/2004/BK, v němž doporučila radě kraje, z hlediska aktivace IZS a efektivní hromadné využitelnosti sil a prostředků, vytvořit jednotný právní subjekt a výhledově v nejkratší možné době po vzniku organizace krajské záchranné zdravotní služby vybudovat jedno centrální ZOS včetně záložního pracoviště.

            Rozvinula se diskuse ke struktuře předložených materiálů a k jednotlivým krokům realizace. Bc. Soňa Měrtlová uvedla, že bude navržena změna termínu počátku realizace - místo 1. 7. 2004 na 1. 9. 2004.

 

Usnesení 004/02/2004/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální znění materiálu Koncepce zdravotnické záchranné služby.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

3. Zdravotní plán kraje – gynekologie a porodnictví

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály k problematice gynekologie a porodnictví v jednotlivých okresech kraje.

MUDr. Václav Miláček tyto materiály podrobně komentoval. Zdůraznil fakt, že data, která poskytl ÚZIS, jsou zastaralá. Pohovořil o vývoji a činnosti oddělení gynekologie a porodnictví v kraji v posledních letech, o koncepci sítě lůžkové péče v oboru. Vyzdvihl problém perinatologie. Poskytl přítomným materiál, kde je grafické znázornění srovnání jednotlivých okresů v kraji v různých oblastech perinatologie. Závěrem konstatoval, že péče o ženu je v kraji Vysočina na solidní úrovni a v tomto oboru nebude třeba velkých změn.

Rozvinula se diskuse k těmto tématům:

·        aktuální situace v oboru v kraji Vysočina;

·        demografický vývoj;

·        efektivita a finanční výhodnost.

 

Usnesení 005/02/2004/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

rámcovou strukturu materiálu gynekologie a porodnictví v kraji Vysočina (2 části: rámcová analýza a tabulkové srovnání).

Tabulková část by měla přehledným způsobem umožnit porovnání průměru ČR, jednotlivých krajů a všech okresů kraje Vysočina.

Je nutno v blízké budoucnosti řešit situaci v perinatologické péči v kraji.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Úkol:

Zaslat členům komise s předstihem materiály týkající se těchto oborů: ORL, oční a kožní.

Odpovědnost: tajemnice komise

Termín: 17. 3. 2004 (zasedání zdravotní komise č. 3/2004)

 

4. Různé

MUDr. Miroslav Skačáni vznesl dotaz k výběrovým řízením na obsazení funkčních míst ředitelů nemocnic v Jihlavě, Třebíči a Novém Městě na Moravě.

PaedDr. Martina Matějková informovala, že vyhlášením výše zmiňovaných konkursů se bude rada kraje zabývat na svém zasedání č. 7/2004 dne 24. února 2004.

PaedDr. Martina Matějková pohovořila o způsobu pomoci nemocnicím v kraji: zřízení tzv. „Zdravotního fondu“ – pohovořila o možném obsahu, významu, podmínkách. Dále zmínila možnou finanční pomoc od banky.

Členové komise kladně zhodnotili myšlenku zřízení tzv. „Zdravotního fondu“. Zdůraznili však, že pokud bude tento fond zřízen, je nutno nastavit striktní pravidla pro čerpání z fondu.

Jaroslava Bambasová vznesla návrh, aby na semináři Zastupitelstva kraje Vysočina ke zdravotnictví, který bude svolán v průběhu března, byli přizváni rovněž členové zdravotní komise. PaedDr. Martina Matějková tento návrh kvitovala.

Dále se hovořilo o tématech:

·        nutnost lepšího přenosu informací mezi krajem a nemocnicemi;

·        problematika třináctých a čtrnáctých platů.

 

Termíny dalších jednání:

·        zasedání zdravotní komise č. 3/2004 – středa 17. března v 16:00;

·        zasedání zdravotní komise č. 4/2004 – středa 7. dubna v 16:00.

 

5. Závěr

            Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín dalšího zasedání byl stanoven na středu 17. března 2004 v 16:00 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zas. místnost 2.21).

 

 

Ing. Vladimír Novotný v. r.

předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina dne 18. 2. 2004.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 23. 2. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.2.2004 / 27.2.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Komise

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze