Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 1/2004

16. leden 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 1/2004

konaného dne 16. ledna 2004

 

Přítomni:

Komise pro životní prostředí:

 • Ing. Tomáš Havlík;
 • Ivo Rohovský (místopředseda);
 • Mgr. Zdeněk Smutný;
 • Beno Trávníček;
 • Ing. Ivo Novotný, CSc.;
 • Ing. Pavel Vosátka;
 • Bc. Michal Zrůst (předseda);
 • Ing. Jan Joneš (tajemník).

Hosté:

 • Ing. Pavel Hájek;
 • Renata Krupičková;
 • Dana Vacková;
 • Ing. Zdeněk Fixa;
 • Mgr. Martin Brzák;
 • Zástupci firmy ISES, s. r. o. (P. Zdeněk, V. Klatovský, K. Bursa).

 

Návrh programu:

 1. Zahájení;
 2. Krajská koncepce nakládání s odpady;
 3. Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny kraje Vysočina;
 4. Různé;
 5. Závěr.

 

1. Zahájení

                Bc. Michal Zrůst zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Přednesl program zasedání - ten byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Krajská koncepce nakládání s odpady

Zástupci firmy ISES, s. r. o., podali zprávu o stavu rozpracovanosti Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina (členové rovněž obdrželi podkladový materiál).

Dále podrobně pohovořili ke stanovení kapacit zařízení pro naplnění cílů v nakládání s komunálním odpadem v souvislosti s omezováním ukládání biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu v letech 2010 a 2013 a povinnosti zvýšit materiálové využití komunálních odpadů (tabulka č. 3.2.1.1.3a).

Vyjádřili se rovněž k připomínkám, které byly vzneseny oponenty k návrhu analytické části Plánu odpadového hospodářství. Komentovali, jak se s těmito připomínkami vypořádali.

Zástupci firmy vyzdvihli některé problémy, s kterými se museli při tvorbě materiálu vypořádat – nakládání se zdravotnickým odpadem (do budoucna doporučují vybudovat v kraji Vysočina velkokapacitní spalovnu zdravotnického odpadu) a čistírenské kaly (republikový plán doporučuje postupně omezovat skladování).

Zmínili se o problematice likvidace odpadu po roce 2013.

K tématu se rozvinula diskuse. Závěry diskuse byly tyto:

§         Ing. Zdeněk Fixa rozešle všem členům komise aktuální verzi materiálu;

§         6. 2. 2004 bude hotova směrná část Plánu odpadového hospodaření (bude to pouze pracovní materiál!) – ta bude rozeslána elektronicky všem členům komise;

§         do 16. 2. 2004 je možno k výše zmiňovanému materiálu vznášet připomínky.

 

3. Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny kraje Vysočina

            Členové komise s předstihem obdrželi podkladový pracovní materiál Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny kraje Vysočina. Ing. Jan Joneš pohovořil k obsahu tohoto materiálu. Informoval o zkušenostech z ostatních krajů se zpracováním této koncepce a strategie. Uvedl, že záměr zpracování musí nejprve schválit rada kraje, proto pořádal členy komise o stanovisko k materiálu.

            Členové komise diskutovali reálnost termínu vyhotovení (červen 2005) a čerpání informací z již zavedených zdrojů (bývalé OkÚ). Závěrem diskuse přijala komise usnesení.

 

Usnesení 001/01/2004/ŽpK

Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina odsouhlasit zadání zpracování koncepce a strategie ochrany přírody kraje Vysočina (mimo území chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a památek a jejich ochranných pásem) v obsahu a rozsahu dle přílohy 1 (rozeslané s pozvánkou na zasedání komise č. 1/2004);

doporučuje

zpracovat koncepci a strategii do června 2005.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

4. Různé

            Ing. Jan Joneš informoval přítomné, že byla znovu otevřena problematika aktualizace PRKu, tvorba Programového doplňku PRKu – zde je nutno vyzdvihnout priority pro rok 2004. Rozdal přítomným členům návrh aktualizace Profilu a SWOT analýzy části týkající se životního prostředí, dále pak návrh prioritních opatření, které by byly zařazeny do Programového doplňku pro rok 2004.

            Mgr. Martin Brzák výše zmiňované podrobně komentoval. Vyzdvihl především změny, které byly oproti původnímu materiálu provedeny.

            Ing. Pavel Hájek se vyjádřil k navrhovaným aktivitám pro rok 2004, zdůraznil souvislost s grantovou politikou kraje pro rok 2004.

            Členové komise po prostudování materiálu přijali usnesení.

 

Usnesení 002/01/2004/ŽpK

Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

postup prací při aktualizaci PRKu:

-         aktualizace Profilu – části týkající se životního prostředí;

-         aktualizace SWOT analýzy – části týkající se životního prostředí;

-         Programový doplněk – výběr prioritních opatření č. 124 (krajinářská opatření), č. 127 (třídění odpadů), č. 129 (alternativní a obnovitelné zdroje energie, úspory energie) a č. 133 (enviromentální osvěta a Místní Agenda 21);

doporučuje

Radě kraje Vysočina vycházet z uvedených materiálů při přípravě aktualizace a Programového doplňku PRKu.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Ing. Pavel Hájek přislíbil na příštím zasedání komise informovat členy o dotačních titulech SFŽP pro rok 2004.

 

5. Závěr

            Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín a program dalšího zasedání budou upřesněny na pozvánce.

 

Bc. Michal Zrůst v. r.

předseda Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina

 

Záznam byl pořízen na jednání komise pro životní prostředí dne 16. 1. 2004.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 16. 1. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.1.2004 / 28.1.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze