Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2004

14. leden 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2004

konaného dne 14. ledna 2004

 

Přítomni:

Zdravotní komise:

 • Jaroslava Bambasová;
 • MUDr. Jiří Běhounek;
 • MUDr. Tomáš Drasnar;
 • MUDr. Jiří Kořán;
 • Ing. Vladimír Novotný (předseda);
 • Ing. Jan Palán (místopředseda);
 • MUDr. Soňa Pokorná;
 • MUDr. Miroslav Skačáni;
 • MUDr. Hana Šmardová;
 • MUDr. Richard Štrobl;
 • JUDr. Věra Švarcová (tajemnice).

Hosté:

 • Bc. Soňa Měrtlová;
 • MUDr. Václav Miláček.

 

Návrh programu:

 1. Zahájení zasedání;
 2. Plán práce komise na rok 2004;
 3. Zdravotní plán kraje Vysočina - návrh harmonogramu projednávání sítě veřejných služeb podle jednotlivých druhů;
 4. Hierarchie problémů ve zdravotnictví, návrhy řešení – podklad pro legislativní změny;
 5. Různé;
 6. Závěr.

 

1. Zahájení

                Ing. Vladimír Novotný zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Přednesl program zasedání - ten byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Plán práce komise na rok 2004

Předseda otevřel diskusi k obsahu plánu práce zdravotní komise na rok 2004. Komise se shodla na těchto závěrech:

-         název: Plán práce zdravotní komise na rok 2004 (leden 2004 – listopad 2004);

-         body tohoto materiálu:

§         závěrečná diskuse nad materiálem Koncepce zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina;

§         Zdravotní plán kraje Vysočina;

§         věcné technické vybavení příspěvkových organizací – nemocnic;

§         grantová politika kraje.

Závěry diskuse budou odborem sociálních věcí a zdravotnictví zpracovány do patřičné formy a předloženy radě kraje ke schválení.

 

Usnesení 001/01/2004/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

plán činnosti komise na rok 2004.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy.

 

Členové komise diskutovali problematiku koncepce ZZS. Návrh této koncepce bude projednávat rada kraje – členové komise vyjádřili požadavek, aby jim byla zaslána konečná verze materiálu, která bude předkládána radě kraje. Problematiku koncepce ZZS v kraji Vysočina projednává rovněž Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina.

Závěry z diskuse:

-         zdravotní komise požaduje pro všechny členy stávající materiál odboru pro připomínkování;

-         rozeslat připravené materiály ředitelům ZZS na vědomí (úkol pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví).

 

Tajemnice komise vyzvala všechny členy, aby své připomínky k výše zmiňovanému materiálu zasílali v elektronické podobě.

 

3. Zdravotní plán kraje - návrh harmonogramu projednávání sítě veřejných služeb podle jednotlivých druhů

JUDr. Věra Švarcová v úvodu připomenula fakt, že zdravotní komise na jednom ze svých zasedání vzala na vědomí osnovu zdravotního plánu. Pohovořila o dalších pracích, které na tomto materiálu probíhají. Vyzdvihla fakt, že chybí projednání sítě veřejných služeb podle jednotlivých druhů. Otevřela diskusi k návrhu harmonogramu projednávání této problematiky zdravotní komisí.

            Všichni členové komise se zapojili do diskuse o této problematice. Členové komise se shodli na tom, aby odbor sociálních věcí a zdravotnictví návrh zdravotního plánu po jednotlivých částech předkládal zdravotní komisi k diskusi a připomínkování. Tajemnice komise zdůraznila, že cílem projednávání není vytvoření koncepce, ale analýza současné situace a upozornění na rizika apod.

 

Usnesení 002/01/2004/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

zahájit práce na přípravě Zdravotního plánu kraje Vysočina;

doporučuje

připravovat materiály po jednotlivých oborech k diskusi a připomínkám zdravotní komise;

doporučuje

rozdělit materiály vzhledem k počtu zasedání komise do konce roku.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy.

 

Úkol:

Zaslat členům komise s předstihem materiály týkající se oborů pediatrie a gynekologie.

Odpovědnost: tajemnice komise

Termín: 18. 2. 2004 (zasedání zdravotní komise č. 2/2004)

 

4. Hierarchie problémů ve zdravotnictví, návrhy řešení – podklad pro legislativní změny

Tajemnice komise tlumočila žádost zdravotní komise při ČSSD o projednání materiálů obsahující hierarchie problémů ve zdravotnictví spolu s návrhy řešení. Materiál by měl být podkladem pro budoucí legislativní změny. Tímto materiálem by se měla zabývat rovněž Zdravotní komise Rady Asociace krajů ČR. Tajemnice sdělila, že odbor již v této souvislosti začal připravovat materiál.

Rozvinula se diskuse k situaci v legislativě týkající se zdravotnictví.

 

Usnesení 003/01/2004/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace tajemnice komise a

žádá

o předložení obou výše zmiňovaných materiálů.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy.

 

5. Různé

MUDr. Václav Miláček pohovořil o situaci v Nemocnici Havlíčkův Brod po nástupu nového ředitele.

Rozvinula se rozsáhlá diskuse k platovému zařazení zaměstnanců zdravotnických zařízení v souvislosti s novými mzdovými tarify.

Předseda informoval členy komise, že se připravují výběrová řízení na ředitele Nemocnic v Novém Městě na Moravě (je ve funkci již více než 5 let), v Jihlavě a Třebíči (náhrada krizového managementu, který je tam v tuto chvíli).

Na žádost členů komise informovala Bc. Soňa Měrtlová o aktuální situace v Nemocnici Jihlava. Zmínila se především o fungování nemocnice, ohlasech věřitelů a dodavatelů, zdůraznila fakt, že od 1. 1. 2004 již lékaři nepracují ve směnném provozu.

Rozvinula se diskuse k financování nemocnic, finančním příspěvkům a postoji Ministerstva zdravotnictví ČR, špatném vykazování některých nemocnic.

MUDr. Jiří Běhounek podal informaci o nově otevřeném provozu v Nemocnici Pelhřimov.

 

Další termíny zasedání zdravotní komise:

-         zasedání č. 2/2004 – středa 18. 2. 2004 v 16:00 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zas. místnost 2.21);

-         zasedání č. 3/2004 – středa 17. 3. 2004 v 16:00 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zas. místnost 2.21) - tento termín je zatím pouze předběžný.

 

5. Závěr

            Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín dalšího zasedání byl stanoven na středu 18. února 2003 v 16:00 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zas. místnost 2.21).

 

Ing. Vladimír Novotný v. r.

předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina dne 14. 1. 2004.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 16. 1. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.1.2004 / 19.1.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Komise

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze