Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání č. 7/2003

 

 
 

Zápis ze zasedání

Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina č. 7/2003

konaného dne 28. listopadu 2003

 

Přítomno:

14 členů Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (dále jen RRLZ) – viz prezenční listina, 1 z jednání omluven, 3 nepřítomni bez omluvy, 1 host

Program jednání:

1.                             Zahájení

2.                             Aktuální informace o programu PHARE IB 2001

3.                             Grantové programy Fondu Vysočiny

4.                             Informace o implementaci Opatření 3.3. OP RLZ (Další vzdělávání dospělých)

5.                             Různé

1. Zahájení

Účastníky jednání přivítala předsedkyně RRLZ Alena Štěrbová a krátce pohovořila o hlavních tématech, které bude rada projednávat.

2. Aktuální informace o programu PHARE IB 2001

S nejnovějšími informacemi týkajícími se projektu Phare IB 2001 vystoupil host rady a poradce pro tvorbu projektových záměrů NUTS 2 Jihovýchod Dmitrij Švec. Ten přítomným sdělil, že fáze přípravy projektů již byla dokončena a upozornil, že byly vybrány nejlepší záměry. Poměrně dobře připravené jsou podle něj na čerpání prostředků z EU hlavně nestátní neziskové organizace (NNO) a municipality. Problém je s podnikateli. V této souvislosti by bylo třeba se spojit s podnikatelskými komorami a dostat informace i k nim.

Do širšího výběru se dostalo 242 identifikovaných projektů. Z expertní skupiny bylo doporučeno 91 projektů, nakonec však bude za každý kraj v regionu NUTS II vybráno po 15 projektech ve třech kategoriích. 10 projektů bude podpořeno na přímou technickou asistenci, 10 projektům bude poskytnuto na poradenství a na 10 projektech se bude ještě pracovat. Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen Regionální rada NUTS II) nechá poslední, kategorii číslo 3, otevřenou a v průběhu příštích 14 měsíců ji bude moci doplňovat.

Dmitrij Švec ve zkratce představil všechny projekty a všechny kategorie, které byly doporučeny pracovní skupinou IB 2001 Regionální radě k asistenci. Pracovní skupina navrhla rozdělení financí mezi kraji v poměru 50:50. Práce na projektech budou nyní pokračovat s tím, že od ledna se začnou připravovat kategorie 1 a 3. V únoru pak přibude kategorie 2.

Martin Černý informoval o aktuální situaci projektu Phare IB 2001 z pohledu kraje. Kamil Ubr, člen pracovní skupiny IB 2001, upozornil, že vybrané projekty si nárokují pouze část finančních prostředků strukturálních fondů. V budoucnu by proto chtěl klást větší důraz na zapojení RRLZ do výběru dalších projektů. To si myslí i Martin Černý. Podle něj by RRLZ do budoucna měla být klíčovým partnerem při výběru projektů v oblasti RLZ.

Jiří Hrdlička doplnil, že projekt, který připravil ÚP Jihlava (kategorie 1), bude použitelný pro celý NUTS II Jihovýchod. Stejně tak je tomu i v případě projektu, který připravil Úřad práce v Brně. Proto také došlo k rozdělení kompetencí u jednotlivých pověřených úřadů práce na obou krajích.

Akční plán kraje pro tvorbu projektových záměrů

Proškoleno bylo zhruba 100 sběračů projektových záměrů. Zároveň odchází z krajského úřadu dopisy partnerům, které obsahují informace o sběračích směrem k městům, obcím, NNO, podnikatelům, komorám, atd. Jedná se o informace o úloze sběračů, a také informace o tom, jak předkládat záměry, pokud někdo nechce využít systém sběračů. Počítá se i s výběrem projektů, které by do budoucna patřily mezi tzv. pilotní.

Dne 1. prosince 2003 se začíná vytvářet databáze projektových záměrů, konec sběru záměrů zatím není určen. Termíny výzev u jednotlivých programů se předpokládají: SROP - květen 2004; OP RLZ – podzim 2004.

V souvislosti s čerpáním prostředků z EU připomněl Martin Černý, že ORR se bude rozšiřovat, a to v případě oddělení Sekretariátu Regionální rady NUTS II. Přibudou rovněž rozvojoví pracovníci, kteří by měli sloužit ke konzultaci projektů, nikoliv k jejich zpracování.

Kraj nabídne portfolio zpracovatelů, kteří budou nabízet své služby potencionálním předkladatelům. Jedním z důležitých bodů bude i vznik tzv. „EU-teamu“, který se bude prioritně věnovat strukturálním fondům. V této souvislosti bylo řečeno, že v rámci SROP by bylo možno čerpat prostředky na financování skupiny lidí zodpovědných za jednotlivé operační programy. To by znamenalo nevyužívat prostředky z opatření 3.3. na centrální školení, ale pokusit se za pomoci evropských peněz platit přímo výkon agendy na krajských úřadech (EU-team). Čerpání prostředků by tak mohlo být účelnější.

V nastalé diskusi upozornil Dmitrij Švec, že první poznatky ze sběru projektových záměrů naznačují, že pro část opatření bude přetlak, v některých oblastech naopak záměry zcela chybí. První materiál hovoří o tom, že problém může vzniknout například u opatření 2.1., 3.2., 4.1. či 4.2. v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů. Hrozí, že by tyto prostředky mohly zůstat v budoucnu nevyčerpány. Řeč je přitom opět hlavně o aktivitě podnikatelů. Ti jsou na čerpání připraveni zřejmě nejhůře, zatím neprojevují zájem. Jan Skala, zastupující svazy zaměstnavatelů, přivítal postup Krajského úřadu a přislíbil, že bude pracovat na tom, aby zaktivizoval podnikatele. Pomoci by přitom mohl fakt, že příprava na čerpání prostředků z evropských fondů dostává konkrétní obrysy.

Člen rady Petr Švíka reagoval, že by bylo vhodné, aby i na úrovni kraje vznikla jakási „vstupní brána“ pro případné předkladatele. Martin Černý na to reagoval tím, že ORR chystá metodickou příručku, která bude aktualizována i na internetu. S informacemi by měli ve vztahu k potencionálním předkladatelům pomoci také zpracovatelé projektových záměrů. Dmitrij Švec připomněl, že IB chystá na začátek roku 2004 v každém kraji tvůrčí dílny, které by účastníkům představily konkrétní projekty i projektové cykly.

Usnesení 005/07/2003/RRLZ

Rada pro Rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina

doporučuje

podpořit v rámci opatření SROP 3.3. vznik rozvojových „EU-týmů“ v gesci krajských úřadů pro posuzování obecných a komplexních otázek strukturálních fondů na území krajů.

Usnesení bylo přijato (pro 13, proti 0, zdrželo se 0).

3. Grantové programy Fondu Vysočiny

Kamil Ubr představil záměr nových grantových programů Fondu Vysočina, které jsou zaměřeny na RLZ. Jeden z nich klade důraz na výuku cizích jazyků. Upozornil, že projekty budou mít rozvojový efekt, tzn. nutí příjemce komunikovat i s dalšími partnery, vzdělavateli, zaměstnavateli atd. Podstatou je zvýšit jazykovou vybavenost nejen u žáků, ale rovněž u učitelů, mistrů odborné výchovy a dalších vzdělavatelů na úrovni základních, středních, vyšších a vysokých škol se sídlem v kraji Vysočina.

Další z představovaných projektů (Lidské zdroje a firmy) má být zaměřen zejména na firmy výrobního, podnikatelského, výzkumného a rozvojového charakteru. Grantové schéma má sloužit ke spolufinancování rozvoje firemních vzdělávacích systémů. Diskuse se poté stočila k otázce příjemců podpory. Rada RLZ se snažila definovat, jaké subjekty lze považovat za firmu a k jakým příjemcům má grant směřovat. Diskuse byla vedena kolem subjektů poskytujících veřejné služby. Nakonec byla přijata dvě usnesení.

Usnesení 006/07/2003/RRLZ

Rada pro Rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina

doporučuje

realizaci grantových programů Fondu Vysočiny „Cizí jazyky – brána k novému poznání“ a „Lidské zdroje ve firmách“.

Usnesení bylo přijato (pro 12, proti 0, zdrželo se 0).

Usnesení 007/07/2003/RRLZ

Rada pro Rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina

doporučuje

kraji Vysočina vyhlášení grantového programu na téma „Veřejné služby jako podnikání“.

Usnesení bylo přijato (pro 12, proti 0, zdrželo se 0).

4. Informace o implementaci Opatření 3.3. OP RLZ (Další vzdělávání dospělých)

Kamil Ubr informoval členy rady o vytvoření pracovní skupiny, která se zaobírá opatřením 3.3. OP RLZ - Další vzdělávání dospělých. Toto opatření se týká tvorby vzdělávacích programů, podpory výuky lektorů a vytváření grantových schémat na úrovni jednotlivých krajů. Alena Štěrbová upozornila, že toto opatření je pro kraj důležité, k vytváření grantových schémat bude totiž docházet přímo na úrovni kraje. Dříve kompetence v této oblasti zůstávaly na úrovni ministerstva školství.

5. Různé

Centrum dalšího vzdělávání

Pilotní projekt vzniká v kraji Vysočina a Moravskoslezském kraji. Jde o vznik centra, které by v první fázi čerpalo prostředky z projektu Phare a v druhé fázi by mohlo dosáhnout i na peníze ze strukturálních fondů. Začátek projektu je datován na leden 2004. RRLZ by měla do diskuse o vzniku centra vstupovat a jeho přípravu konzultovat. Realizace projektu bude trvat tři roky.

Týden vzdělávání dospělých

Jaroslav Bezchleba pozval členy RRLZ na konferenci věnované rozvoji lidských zdrojů, která měla zakončit akci Týden vzdělávání dospělých. Po dohodě byl termín konference přesunut na leden tak, aby se jí mohlo zúčastnit co nejvíce členů RRLZ kraje Vysočina. 

Situace v zemědělství v kraji Vysočina

Marie Brodinová, ředitelka Agrární komory, upozornila na fakt, že není dostatek pozornosti věnován rozvoji programů pro zemědělství a zemědělce. Připomněla, že rozvoj vzdělanosti je důležitý, měla by však být specifikována konkrétní podpora pro nezaměstnané na vesnicích či pro lidi, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání v důsledku krize v zemědělství. Alena Štěrbová v této souvislosti uvedla, že v budoucnu bude pro tyto potřeby dostatek prostředků právě díky konkrétním projektům, jež by měly tuto situaci řešit. Jedná se o programy, které řeší otázku trvale udržitelného života na vesnici. Programy i prostředky budou podle ní k dispozici, důležité jsou však hlavně konkrétní nápady, které by měly vzejít z konkrétních potřeb lidí, žijících ve venkovském prostoru.

Další zasedání Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina se uskuteční ve středu 28. ledna 2004 od 10 hodin, v místnosti B 2.21, Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava.

Zapsal: Zdeněk Navrátil (navratil.z@kr-vysocina.cz), dne 21. 10. 2003

Zápis ověřila: Alena Štěrbová, předsedkyně RRLZ

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 9.1.2004 / 13.9.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Financování

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze