Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání č. 6/2003

 

 
 

Zápis ze zasedání

Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina č. 6/2003

konaného dne 21. října 2003

 

Přítomno:

12 členů Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (dále jen RRLZ) – viz prezenční listina, 4 z jednání omluveni, 2 nepřítomni bez omluvy

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Aktuální informace o projektu PHARE 2001 IB a přípravě na čerpání z ESF
  3. Změny v síti škol a školských zařízení
  4. Různé
  1. Zahájení

Účastníky jednání přivítala předsedkyně RRLZ Alena Štěrbová a krátce pohovořila o hlavních tématech, které bude rada projednávat.

  1. Aktuální informace o projektu Phare 2001 IB ( Institution Building)

Kamil Ubr poskytl členům rady základní informace o projektu Phare 2001 IB ( Institution Building), kterého kraj Vysočina využije při vytváření velkých projektů rovněž v oblasti lidských zdrojů. Upozornil také na zahájení činnosti poradce pro projektové záměry v regionu NUTS 2 – Jihovýchod - Dimitrije Švece. Jeho činnost je kompletně hrazena z fondu PHARE a měl by kraji pomoci připravit 10 – 12 velkých projektů pro čerpání z ESF.

Akční plán kraje na sběr projektových záměrů

Proběhlo první školení sběračů projektových záměrů a začíná sběr prvních projektových záměrů. V kraji Vysočina je jich nyní 74 a bude třeba vybrat z nich ty nejlepší. Bylo navrženo, že RRLZ může být jedním ze subjektů, který se na jejich výběru bude podílet. Kamil Ubr přislíbil, že projekty roztřídí na jednotlivá témata s tím, že zvlášť budou vyčleněny projekty na podporu RLZ. Ty zašle členům RRLZ i s termínem, kdy by se nad nimi měli sejít k poradě.

Členové rady konstatovali, že by bylo dobré, aby vznikla databáze všech evropských programů tak, aby bylo možné mít k dispozici neustále nové informace. Tyto informace by bylo nejlépe vyvěsit na internetu, a to i s uvedením příkladů úspěšných projektů, které již proběhly. V programu SROP je opatření (3.3.), jež má návaznost na projekty, které by pomohly financovat vznik takové informační sítě.

Člen rady Jaroslav Bezchleba navrhl, že může být odborným garantem pro programy spadající pod program Socrates. V této souvislosti padl návrh vytvořit menší skupinu, která připraví rámec pro konkrétní fungování jednotlivých garantů. Její složení je Jaroslav Bezchleba, Petr Švíka, Jiří Hrdlička, Kamil Ubr a zástupce RRA.

Následovala diskuse o tom, jakým způsobem by bylo dobré k výběru projektů přistupovat. Podle členů RRLZ je problém i v tom, že na vzdělávacích programech se podílejí zatím převážně školy a vzdělávací organizace, nikoliv však další instituce (podniky, zaměstnanci, apod.), kteří mají rovněž nárok na podporu. Je proto třeba zajistit vyšší informovanost o možnostech čerpání prostředků i u těchto subjektů.

3. Změny v síti škol a školských zařízení

Problém úpravy sítě středních škol je diskutován dlouhodobě. Počty žáků budou totiž do budoucna klesat (2008 – 2012). Je zaznamenán velký pokles žáků v případě středních odborných učilišť, slučování škol je tak možností, jak nabídnout mládeži prostupnost mezi studijními a učňovskými obory. Jako nejlepší řešení se jeví přičlenění některých učilišť ke stávajícím středním odborným školám.

Slučování škol

Alena Štěrbová a Kamil Ubr představili členům RRLZ nejaktuálnější návrhy na slučování škol. Z návrhů je vidět snaha odstranit institucionální roztříštěnost školského systému. V souvislosti s návrhem na slučování škol je upozorněno na fakt, že návrh je plně v souladu s dlouhodobými záměry kraje v oblasti rozvoje vzdělávání.

Kraj Vysočina je složen z řady menších měst (6-15 tis.), u nichž by mělo být zajištěno, že zde zůstanou všechny tři, minimálně však dva vzdělávací proudy. U dříve sloučených subjektů se začíná projevovat efekt důvěry veřejnosti k silnějším subjektům. Tyto školy by neměly mít v budoucnu problém s rušením či financováním. Šance dosáhnout na peníze z Evropských fondů se rovněž zvyšuje u zařízení, které mají více žáků a vyšší rozpočet.

Kraj, podle Kamila Ubra, by měl rovněž podporovat dálkové a nástavbové vzdělávání. Formy studia při zaměstnání mají v tuto chvíli jednoznačnou podporu. To se týká hlavně učebních oborů s maturitou, které na jedné straně podporují vyučení v oboru a na druhé straně možnost získání maturity.

Další z diskutovaných problémů je otázka základních uměleckých škol. Kraj je chce sice rozvíjet, problém však spočívá v tom, že od státu nedostává odděleně peníze na jejich činnost. Otázka dalšího přístupu k ZUŠ tedy bude diskutována v nejbližší době.

4. Různé

Konference Lidské zdroje a fondy EU

Členové RRLZ byly informováni o přípravě konference Lidské zdroje a fondy Evropské unie, kterou připravuje Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina ve spolupráci s Úřadem práce v Jihlavě. Členové vzali informaci na vědomí a přislíbili svoji účast na této akci.

Neformální vzdělávací oblast

Člen rady Jaroslav Bezchleba informoval přítomné o stávající situaci na poli neformálního vzdělávání a připomněl, že v rámci kraje působí na poli neformálního vzdělávání již 49 subjektů. Do budoucna by je měl Jaroslav Bezchleba zastupovat při jednání. Členové rady obdrželi podrobné materiály, a to včetně návrhu usnesení, které se zavázali do příštího jednání RRLZ prostudovat.

Týden vzdělávání dospělých (ZR)

Člen rady Jaroslav Bezchleba informoval o akci nazvané Týden vzdělávání dospělých. Ten bude letos realizován pod garancí Regionální rady pro RLZ a uskuteční se ve Žďáře nad Sázavou. Tato myšlenka se podle Bezchleby realizuje po celé Evropě. Jde o sumu aktivit, které prezentují možnosti vzdělávání dospělých v regionu. Vyvrcholením akce je konference, která by se měla konat 10. prosince 2003 a na níž jsou všichni členové RRLZ srdečně zváni.

Další zasedání Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina se uskuteční v pátek 28. 11. 2003 v 10 hodin v zasedací místnosti B 3.26. v budově Krajského úřadu kraje Vysočina na Žižkově ulici 57.

 

Zapsal: Zdeněk Navrátil (navratil.z@kr-vysocina.cz), dne 21. 10. 2003

Zápis ověřil: Alena Štěrbová, předsedkyně RRLZ

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 9.1.2004 / 13.9.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Financování

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze