Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 8/2003

15. září 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 8/2003

konaného dne 15. září 2003

 

Přítomni:

Členové komise

·        Ing. Jiří Kozel

·        Stanislav Mastný

·        Bc. Pavel Pípal

·        Jindřich  Skočdopole (předseda)

·        Ing. Petr Stoček

·        Mgr. Milan Šmíd

·        Ladislav Šnelly

·        Mgr. Miroslav Švihálek

·        Ing. Vilibald Prokop (tajemník)

Hosté

·        Mgr. Alena Štěrbová - náměstkyně hejtmana pro oblast školství

·        Bc. Jan Burda - vedoucí oddělení mládeže a sportu

 

Program:

1)      Zahájení

Pan předseda zahájil zasedání komise a přivítal všechny členy komise, náměstkyni hejtmana a představil nového tajemníka Ing. Vilibalda Prokopa.

Poté přednesl návrh programu jednání. K návrhu nebyly vzneseny připomínky. Program byl přítomnými přijat.

 

2)      Kontrola zápisu z minulého zasedání

V úvodu se Mgr. Štěrbová vyjádřila k usnesení Rady kraje Vysočina č. 782/25/2003 a upozornila na telefonický dotaz, který se týkal problematiky lehké atletiky v kraji Vysočina, v této souvislosti konstatovala, že je nutné, aby žádost o příspěvek podal majitel sportoviště.

Dále Mgr. Štěrbová zdůraznila nutnost včasného předložení grantových programů na listopadovém zasedání Rady kraje Vysočina

 

Usnesení 017/08/2003/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

Doporučuje

Radě kraje Vysočina schválit grantový program Sport pro všechny 2004.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy

V diskusi se členové komise vyjádřili k problematice grantových programů, kterou upřesnil host zasedání Bc. Burda. Tuto situaci komentovala Mgr. Štěrbová. Předseda komise uzavřel toto téma, tímto uložil tajemníkovi na příští zasedání vypracovat celkovou zprávu o dotacích pro kulturu a sport.

Mgr. Štěrbová informovala o přípravě rozpočtu na rok 2004 v resortu školství, mládež a sport. Sportovní komise doporučila tuto problematiku podrobněji probrat na dalším zasedání sportovní komise.

 

3)      Příprava setkání sportovní komise, vedení kraje Vysočina a zástupců sportovních a tělovýchovných spolků kraje Vysočina dne 20. října 2003

Předseda komise stanovil toto setkání na 20. října v 15:00 v budově B, zasedací místnost 3. 15.

 

4)      Žádost TJ Dukovany – povrch atletické dráhy

Žádost o příspěvek na tartanovou dráhu. Předseda konstatoval rozporuplnost informací, Český atletický svaz doporučil výstavbu tartanové dráhy v  Jihlavě.

 

5)      V tomto bodě byla projednávána problematika vyhlášení Sportovce kraje Vysočina za rok 2003

Po kratší diskusi členové komise doporučili návrh na usnesení a po vyjádření Rady kraje Vysočina budou konkretizovány další úkoly pro komisi.

 

Usnesení 018/08/2003/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina vyhlásit Sportovce kraje Vysočina za rok 2003.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy

 

6)      Diskuse, různé

Předseda přednesl žádost o dotaci na dostavění sportoviště v Puklicích. Žádost byla vzata na vědomí, řešení není v kompetenci sportovní komise. Předseda pověřil tajemníka odpovědí na tuto žádost.

Ing. Stoček informoval členy komise o nově otevřeném sportovišti ve Žďáře nad Sázavou, jejímž provozovatelem je Druhá základní škola, formou pronájmu.

Mgr. Štěrbová informovala o výjezdním zasedání Školského výboru Poslanecké sněmovny ČR, konaném dne 11. září 2003.

 

7)      Závěr

Předseda komise ukončil jednání. Další zasedání sportovní komise č. 9/2003 bylo stanoveno na 20. října 2003 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, ve 13:00 v zasedací místnosti B 3. 15. Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

 

 

Jindřich Skočdopole v. r.

předseda sportovní komise

 

Záznam pořízen na jednání sportovní komise dne 15. září 2003

Zapsala: Kateřina Kubová dne 16. září 2003 (zápis pořízen na základě záznamu)

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 26.9.2003 / 26.9.2003

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze