Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2003

15. srpen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání Dopravní komise

Rady kraje Vysočina č. 7/2003

konaného dne 15. srpna 2003

 

 

Přítomno:        9 členů komise – viz prezenční listina

                        Seidenglanz Daniel, Mgr. – zástupce fa GaREP spol. s r. o., Brno

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení

2.      Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina – fa GaREP spol. s r. o., Brno

3.      Různé

4.      Závěr

 

1. Zahájení

Předseda dopravní komise RNDr. Petr Pospíchal zahájil 7. zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina v roce 2003 a přivítal všechny přítomné členy a hosty. Přednesl program 7. zasedání dopravní komise v roce 2003, který byl bez připomínek přijat. Členové komise nevznesli žádné připomínky k zápisu ze zasedání dopravní komise č. 6/2003.

 

2. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

                        Mgr. Daniel Seidenglanz, zástupce fa GaREP spol. s r. o. Brno, seznámil přítomné členy dopravní komise s úpravami v analýze „Programu rozvoje kraje“ (dále jen PRK), které vyplynuly ze společného jednání (20. června 2003 na zasedání dopravní komise č. 6/2003). Členové dopravní komise vyřadili mapu 5. 1: 5. Dopravní obslužnost obcí kraje Vysočina v roce 2002 veřejnou linkovou dopravou. Tabulku 5. 1. 4. Výše finančních prostředků pro údržbu a opravy silnic prostřednictvím SÚS a SIÚ (správy ŘSD) požadují doplnit o údaje až do roku 2002. Pojmenování tabulky 5. 1. 3. Celkové náklady organizací SÚS na údržbu silniční sítě v okresech kraje Vysočina (v tis. Kč) bylo přejmenováno na „Celkové náklady na údržbu krajské silniční sítě v okresech kraje Vysočina“. Tabulka bude doplněna o neinvestice za rok 2002, 2003, které byly poskytnuty na krajskou silniční síť prostřednictvím rozpočtů kraje Vysočina a SFDI. Číselné údaje v tabulce budou „sníženy“ o náklady na údržbu státní silniční sítě (I. třídy) v letech 1995 – 2001. Bude doplněna tabulka 5. 1. 3. Návrh investiční výstavby silnic II. a III. tříd v kraji Vysočina v období 2003 – 2006 a tabulka s názvem Celkové náklady na výstavbu krajské silniční sítě. Veškeré údaje budou poskytnuty Oborem dopravy a silničního hospodářství a Odborem majetkovým KrÚ kraje Vysočina. V tabulce 5. 1. 6. Přehled letišť v kraji Vysočina (stav k dubnu 2002) je změněn povrch z asfaltu na beton u letiště Kámen. Na základě požadavků členů dopravní komise bude do tabulky doplněn seznam „heliportů“. Do textu bude doplněna věta týkající se vhodnosti využití letišť pro civilní provoz.

                        Programový doplněk by měl vycházet z aktivit formulovaných v návrhové části Programu rozvoje kraje Vysočina, uvedl Mgr. Seidenglanz. Opatření, týkající se dopravy, jež jsou formulována ve schválené verzi PRKu jsou:

·         č. 3.1.1: Dobudování a modernizace nadřazené silniční sítě v kraji,

·         č. 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina,

·         č. 3.1.3: Modernizace a rekonstrukce železniční sítě,

·         č. 3.1.4: Zlepšení dopravní obsluhy regionu.

Úkolem dopravní komise je vybrat z existujících opatření a aktivit ty, které vstoupí do Programového doplňku 2004, v jejichž realizaci by tedy v předmětném roce mělo být dosaženo měřitelného pokroku. Aktivity naplňující opatření 3. 1. 2. Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina byly přiřazeny k jednotlivým akcím na rok 2004 z Plánu přípravy a realizace silničních staveb kraje Vysočina. Jedná se o akce:

● III/03821 Lidická – Havířská, Havlíčkův Brod → aktivita g

● II/130 Ledeč nad Sázavou – rekonstrukce mostu 130-009 → aktivita a, b

● III/34728 Světlá nad Sázavou – ulice Komenského – rekonstrukce → aktivita b

● II/406 Dvorce – Třešť – Telč, rekonstrukce povrchů → aktivita b

● II/409 Panenské Dubénky – most přeložka → aktivita a

● II/112; III/40610 Telč, ul. Slavíčkova, Staňkova, Masarykova - rekonstrukce → aktivita b

● II/130 Koberovice – oprava mostu → aktivita a, b

● III/13035 Hořice – rekonstrukce mostu → aktivita a

● II/133; III/1333, 1335, 1336 průtah Nový Rychnov → aktivita b

● II/360 obchvat obce Oslavičky → aktivita a, c

● II/152 Jaroměřice n/R. – rekonstrukce mostu → aktivita a

● III/15245 Dalešice, rekonstrukce mostu 15245-1 → aktivita a

● II/360 Velké Meziříčí obchvat – 2. stavba → aktivita c

● II/353 Nové Veselí – Bohdalov, I. etapa → aktivita a, b, c

● II/387 Koroužné – Svářeč, rekonstrukce – 2. stavba → aktivita a, b

● II/360 Křižanov – průtah, rekonstrukce → aktivita a, b

Opatření 3. 1. 3.: Modernizace a rekonstrukce železniční sítě bylo pro rok 2004 vyřazeno.

 

3. Různé

                        Mgr. Seidenglanz zodpověděl dotaz K. Urbana týkající se cyklostezek. Členové dopravní komise požadují, aby na další zasedání dopravní komise byli přizváni zástupci Komise pro cestovní ruch Rady kraje Vysočina a zástupci Odboru majetkového KrÚ kraje Vysočina.

 

4. Závěr

Na závěr poděkoval místopředseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina Ing. Josef Novotný všem přítomným členům a hostům. Termín dalšího zasedání komise určil na pátek 26. září 2003 v 8:00 hodin v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (zasedací místnost A-2.21).

 

 

RNDr. Petr Pospíchal v. r.

předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina

 

Ing. Josef Novotný v. r.

místopředseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 15. srpna 2003

Zapsala: Martina Havlová dne 20. srpna 2003 /zápis pořízen na základě záznamu/

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 23.9.2003 / 23.9.2003

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze