Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 10/2003

21. srpen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 10/2003

konaného dne 21. srpna 2003

 

Přítomni:

Sociální komise:

·        Bc. Ladislav Bárta (předseda);

·        PhDr. Olga Hinková;

·        Jiří Hormandl (místopředseda);

·        Hana Hostičková;

·        Antonín Novák;

·        Marie Ostatnická;

·        Zdeňka Švaříčková;

·        Vlasta Zelenková;

·        JUDr. Božena Dolejská (tajemnice).

Hosté:

·        JUDr. Věra Švarcová;

·        Bc. Oldřich Brož;

·        PhDr. Iva Galvasová;

·        Mgr. Alena Beranová.

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Informace o rozpočtu v oblasti protidrogové prevence a péče o uživatele drog;

3.      Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina;

4.      Záměr rozdělení příspěvkových organizací kraje Vysočina – Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou a Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč;

5.      Informace z odboru;

6.      Diskuse, různé;

7.      Závěr

 

1. Zahájení

Bc. Ladislav Bárta, předseda komise, zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program jednání. Vznesl návrh na zařazení bodu „Informace o rozpočtu v oblasti protidrogové prevence a péče o uživatele drog“– tento návrh byl schválen. K zápisu z minulého jednání komise nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Informace o rozpočtu v oblasti protidrogové prevence a péče o uživatele drog

Mgr. Alena Beranová informovala přítomné o návrzích do rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2004 v oblasti protidrogové prevence a péče o uživatele drog. Navrhované aktivity:

-         v oblasti protidrogové prevence: vydání publikace (předpokládá se 25 tisíc výtisků), vzdělávání pracovníků na kontaktních místech a centrech;

-         v oblasti menšin: chybí přesné zmapování situace, faktografie a analýza (v této souvislosti byl osloven SOCIOklub, budou osloveny i jiné firmy);

-         v oblasti prevence kriminality: podpora Krimifestu v Havlíčkově Brodě (záštita kraje, snaha o rozšíření do ostatních okresních měst kraje); uspořádání konference pro radní a zastupitele obcí kraje;

-         Mgr. Alena Beranová dále informovala, že Romská jednota Vysočina požádala o přímé financování některých jejich akcí z rozpočtu kraje.

Rozvinula se diskuse k těmto tématům:

-         kriminalita na menších obcích, podpora pro využití volného času mládeže na menších obcích – úvaha o záměru společného grantu komise sociální a komise volnočasových aktivit;

-         nutnost zpracování analýzy kraje v oblasti menšin, význam a přínos této analýzy;

-         romská problematika.

Mgr. Alena Beranová seznámila přítomné s projektem „Malá řemesla“, což je rekvalifikační program, který probíhá v Jihlavě a je zaměřen na romské děti do osmnácti let. Vyzdvihla problém s neochotou zaměstnat tyto děti.

 

3. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

PhDr. Iva Galvasová podala informace k procesu aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina (dále jen PRK). Sdělila, jak pokročila příprava aktualizace profilu a SWOT analýzy PRKu. Poukázala na záměr kraje: výběr aktivit a cílů nejvíce vhodných pro realizaci v roce 2004, zpřesnění opatření. Byla diskutována problematika zařazení problematiky drog a kriminality do PRKu (diskuse v komisích a radě kraje), poté vznikl doplňující materiál (předložen přímo na jednání, zpracovala ho Mgr. Alena Beranová). Uvedla, že sociální oblast v PRKu byla ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví doplněna a aktualizována. Otevřela diskusi k výběru aktivit vhodných k realizaci v roce 2004.

Předseda poděkoval firmě Garep a odboru sociálních věcí a zdravotnictví za práci, kterou na aktualizaci PRKu vykonali. Potvrdil podporu komise pro začlenění problematiky drog a prevence do PRKu. Mgr. Alena informovala o změnách, které byly od posledního projednávání v sociální komisi zapracovány.

Antonín Novák poukázal na rapidní nárůst problematiky neúplných rodin, malou podporu pro úplné fungující rodiny. K tomuto tématu se rozvinula diskuse. Členové komise se rozhodli do SWOT analýzy začlenit podporu a péči o rodinu.

Rozvinula se rozsáhlá diskuse ke SWOT analýze a profilové části PRKu (sociální oblast) a k výběru aktivit a cílů pro rok 2004. Všechny vznesené připomínky sociální komise byly PhDr. Ivou Galvasovou zaznamenány a budou zapracovány do výstupního materiálu.

 

Usnesení 009/10/2003/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

souhlasí

po zapracování úprav vznesených v diskusi se zněním aktualizované verze PRKu (sociální oblast).

Usnesení bylo přijeto 8 hlasy.

 

4. Záměr rozdělení příspěvkových organizací kraje Vysočina – Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou a Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč

JUDr. Věra Švarcová uvedla, že tato problematika již částečně v sociální komisi byla probírána. Popsala situaci v kraji, přiblížila přítomným záměr systémového financování pečovatelské služby a stacionářů v kraji Vysočina v roce 2004. Po krátké diskusi přijala komise usnesení.

 

Usnesení 010/10/2003/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

souhlasí

se záměrem rozdělení Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou a Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč,

souhlasí

s vytvořením nových příspěvkových organizací:

-         z Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace:

§         Domov důchodců Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci;

§         Domov důchodců Mitrov, příspěvkovou organizaci;

§         Ústav sociální péče Křižanov, příspěvkovou organizaci.

-         z Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěvkové organizace:

§         Domov důchodců Třebíč – Manželů Curieových, příspěvkovou organizaci,

§         Domov důchodců Třebíč – Kubešova, příspěvkovou organizaci;

§         Domov důchodců Třebíč – Koutkova, příspěvkovou organizaci;

§         Domov důchodců Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci;

§         Domov důchodců Velký Újezd, příspěvkovou organizaci;

§         Ústav sociální péče Jinošov, příspěvkovou organiazci;

§         Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvkovou organizaci.

souhlasí

se zrušením Denního pobytu ve Velkém Meziříčí.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Členové komise diskutovali rovněž o oblasti poradenství (2 varianty: detašovaná pracoviště v jednotlivých okresech kontra nasmlouvání externích pracovníků). PhDr. Olga Hinková na základě svých zkušeností přítomným podrobněji přiblížila situaci v oblasti poradenství v kraji Vysočina.

 

Usnesení 011/10/2003/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

podporuje

začlenění Rodinné poradny Žďáře nad Sázavou a Manželské a předmanželské poradny Třebíč do nové příspěvkové organizace kraje Vysočina jako detašovaná pracoviště.

Důvodem tohoto rozhodnutí je současná krize rodiny, zrušení rodinných poraden a následné nasmlouvání privátních poradců by mohlo tuto krizi prohloubit.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

5. Informace z odboru

JUDr. Věra Švarcová krátce informovala o situaci na odboru zdravotnictví a sociálních věcí.

 

6. Diskuse, různé

JUDr. Božena Dolejská sdělila, že 18. září 2003 se uskuteční seminář „Komunitní plánování“ v Lukách nad Jihlavou pro zástupce obcí a mikroregionů kraje. Seznámila přítomné s programem od 9:00 do 12:00, poté se uskuteční zasedání sociální komise č. 11/2003.

Dále informovala, že zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání 31. března 2003 záměr v roce 2004 rozdělit 17 050 000,- Kč mezi obce, ve kterých bude poskytována pečovatelská služba. Otevřela diskusi k stanovení kritérií rozdělení této částky.

 

Usnesení 012/10/2003/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

souhlasí

se záměrem neinvestiční dotace obcím, ve kterých bude v roce 2004 zajišťovaná pečovatelská služba bez ohledu na subjekt poskytovatele.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

            Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast. Termín dalšího zasedání byl stanoven na 18. 9. 2003 v Lukách nad Jihlavou.

 

Bc. Ladislav Bárta v. r.

předseda Sociální komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 10/2003 dne 21. 8. 2003.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 27. 8. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 18.9.2003 / 18.9.2003

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze