Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina č. 5/2003

30. červenec 2003
 

 
 

Zápis z jednání Komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina č. 5/2003

konaného dne 30. července 2003

 

Program:

1. Zahájení

2. Podpora MMR krajům na realizaci tuzemských veletrhů cestovního ruchu

3. Aktualizace PRKu

-         rekapitulace aktualizovaných částí Profil a SWOT analýza

-         definování aktivit pro Programový doplněk pro rok 2004

4. Různé

5. Závěr

 

1.      Zahájení

Jednání zahájila předsedkyně komise, pozdravila přítomné a oznámila rezignaci člena komise Mgr. Miroslava Pecha. Tajemnice komise požádala o iniciování společného jednání komise cestovního ruchu a kulturní komise z důvodu vzájemné informovanosti o plánovaných aktivitách a zamýšlených propagačních materiálech. Předsedkyně komise přislíbila, že společné jednání domluví s předsedou kulturní komise.

 

2.      Podpora MMR krajům na realizaci tuzemských veletrhů cestovního ruchu

Podle tajemnice komise mají kraje možnost využít v roce 2004 prostřednictvím ČCCR finanční podporu MMR. Podmínkou podpory účasti kraje na veletrzích Regiontour a Holiday World (100 tis Kč celkem) je příprava expozice s prezentací uceleného území a konkrétní turistickou nabídkou v rámci tzv. Obchodního domu turistických produktů.  Koncepce veletrhů bude projednána v průběhu srpna se zástupci měst a mikroregionů. Nabízí se možnost představit nabídku témat (Památky Unesco, Prázdniny na venkově, Lyžování na Vysočině,…) nebo jednotlivých měst. Lze předpokládat, že pro druhou z možností bude  potřeba větší plocha expozice a kofinancování jednotlivých vystavovatelů. Pro veletrh Regiontour je předběžně rezervováno 100 m2, uzávěrka přihlášek je 15. 9. 2003. Na schůzce bude zároveň diskutována připravenost stávajících a potenciálních produktů.

 

3.      Aktualizace PRKu

K aktualizaci PRKu se uskutečnila dvě jednání pracovní skupiny (= komise CR + přizvaní experti). RNDr. Petr Daněk, zástupce společnosti GAREP byl seznámen s připomínkami ke dříve aktualizovaným kapitolám Profil a SWOT analýza, diskutovanými na jednání dne 18. 7. 2003 (bez účasti Garepu):

1. SWOT analýza:

Silné stránky

- do bodu S.4 doplnit Třebíč (nově zapsaná na seznam UNESCO) a výčet památek seřadit tak, aby památky UNESCO byly na prvním místě.

Ohrožení

– doplnit další bod: podcenění spolupráce s církví, které by mohlo ohrozit využívání církevních památek pro cestovní ruch

2. Profil:

-         formulaci o nominaci Třebíče do seznamu UNESCO nahradit textem o zápisu do seznamu UNESCO, do výčtu památek UNESCO doplnit Třebíč

-         vyškrtnout z textu zmínku o okresních úřadech

-         přeformulovat odstavec o pěší pobytové a pohybové turistice, doplnit počty km pěších a cyklotras, doplnit rozhledny jako oblíbený turistický cíl

-         upravit výčty rybníků a prameny řek

-         zrušit tabulku č. 7 (nejsou známa kritéria pro hodnocení významu památek a jejich uvedeného zařazení)

-         přestylizovat odstavec před tabulkou č. 7 (pro definování nejnavštěvovanějších lokalit chybí objektivní podklady)

 

RNDr. Petr Daněk, zástupce společnosti Garep, okomentoval přítomným předem připravené a rozeslané podklady, zpracované na základě návrhů předchozího jednání pracovní skupiny (18.7.2003, kapitola Opatření). Zdůraznil, že při formulaci opatření a konkrétních aktivit pro Programový doplněk 2004 je třeba vycházet ze zkušeností a zaměřit se na aktivity realizovatelné v nadcházejícím roce. Pohovořil také o koncepci podpory regionálního rozvoje a cestovního ruchu z EU a doporučení Evropské komise na změny v OP a SROP. Upozornil na nutnost vycházet při sestavování Programového doplňku z prioritních opatření SROPu z důvodu možnosti financování aktivit z evropských fondů.

 

Dílčí cíl 1.4. Podpora rozvoje cestovního ruchu – změny a doplnění:

Opatření 1.4.1 Budování turistické organizační struktury a příprava lidských zdrojů

Cíle opatření doplněny o

-         zlepšení spolupráce mezi subjekty působícími v cestovním ruchu

-         zvýšení absorpční kapacity pro příjem podpory z nadregionálních zdrojů

Aktivity naplňující opatření doplněny o

-         podporu přípravy lidských zdrojů pro oblast cestovního ruchu (profesní vzdělávání)

-         podporu rozvíjení partnerství veřejné správy a podnikatelské sféry

 

Opatření 1.4.2 Budování regionálního turistického informačního a rezervačního systému

Členové komise navrhli doplnit název na Budování regionálního turistického informačního,  rezervačního a monitorovacího systému

Cíle opatření doplněny o

-         zvýšení komfortu pohybu turistů v kraji

-         zpřesnění informací o stavu odvětví

 

Opatření 1.4.3.Tvorba turistických produktů, programů a projektů a propagace regionu

Cíle opatření doplněny o

-         prodloužení pobytu hostů

-         zvýšení podílu Vysočiny na počtu návštěvníků ČR

Kritéria pro výběr projektů doplněna o

-         inovativnost a originalita programu

-         přeshraniční působnost programu

 

Opatření 1.4.4. Podpora budování a zkvalitňování základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, zejména v rámci malého a středního podnikání

Cíle opatření doplněny o

-         rozšíření nabídky aktivit v turistických střediscích kraje

-         prodloužení průměrné doby pobytu

Nejdelší diskuse se rozvinula kolem formulování aktivit naplňujících toto opatření. Dr. Daněk si je zaznamenal a zapracuje je do nového návrhu. Ten bude prostřednictvím tajemnice komise rozeslán pro možnost finálního připomínkování.

 

Pro Programový doplněk 2004 doporučili členové komise tyto aktivity:

Opatření 1.4.1:

1.      podpora činnosti TIC

2.      iniciace vzniku profesních sdružení poskytovatelů turistických služeb v regionu

3.      podpora rozvoje partnerství veřejné správy a podnikatelské sféry

4.      podpora přípravy lidských zdrojů pro oblast cestovního ruchu (profesní vzdělání)

 

Opatření 1.4.2:

1.      návrh  struktury a prvků RTIMS

2.      zpřístupnění veřejné části RTIS na www stránkách s propojením na stránky poskytovatelů služeb

3.      vytvoření terénního informačního a navigačního systému

 

Opatření 1.4.3:

1.      tvorba nových tématicky zaměřených turistických programů

2.      podpora propagace turistické nabídky kraje a marketingu turistických programů

3.      podpora pilotních projektů venkovské turistiky (agrofarmy)

 

Opatření 1.4.4:

1.      budování a modernizace zařízení rozšiřujících nabídku forem trávení volného času

2.      značení a údržba lyžařských tratí a areálů sjezdového lyžování

3.      zřizování nových a údržba existujících tématických turistických tras a cyklotras včetně jejich propagace

4.      vytvoření koncepce cykloturistiky v kraji a v souladu s ní budování infrastruktury pro bezpečný pohyb cyklistů

5.      budování drobného mobiliáře na turistických a cykloturistických trasách a v turisticky atraktivních místech, včetně zajištění jejich údržby

 

4.      Diskuse

Členové komise se shodli, že je potřeba provést souhrnný průzkum cykloturistických tras v kraji – aktuální kilometráž značených tras, jejich sjízdnost, stav značení a infrastruktury,  monitoring pohybu cyklistů na značených i neznačených trasách, záměry obcí a mikroregionů na budování nových cyklotras a cyklostezek. Tajemnice komise zdůraznila, že monitoring je časově i personálně náročný, je ale nezbytný pro možnost čerpání prostředků u fondů EU.

 

5.      Závěr

Předsedkyně poděkovala přítomným za aktivní přístup k aktualizaci jednotlivých kapitol PRKu a znovu připomněla termín, do něhož je možné zasílat připomínky – do 19. 8. 2003  pošlou členové připomínky tajemnici komise a ta je nejpozději do 20. srpna odešle firmě Garep.

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.

předsedkyně Komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 30. července  2003.

Zapsala Šárka Polívková dne  7. 8. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.9.2003 / 12.9.2003

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze