Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání č. 5/2003

 

 
 

Zápis ze zasedání

Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina č. 5/2003

konaného dne 20. srpna 2003

 

Přítomno:

13 členů Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (dále jen RRLZ) – viz prezenční listina, 2 hosté.

 

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina.
  3. Aktuální informace o operačních programech fondů EU a akčním plánu kraje Vysočina.
  4. Různé

 

1. Zahájení

Alena Štěrbová, předsedkyně RRLZ, uvítala všechny přítomné a zahájila jednání. Účastníkům byl představen Martin Černý, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR), který je novým členem RRLZ nominovaným ORR. Dále byl představen Zdeněk Navrátil, který se stává kontaktní osobou pro technickou asistenci RRLZ.

 

2. Projednávání Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

Úvodní slovo přednesla Alena Štěrbová a uvedla, že k aktualizovanému PRK ještě předložil připomínky Jiří Hrdlička (ÚP Jihlava). Host jednání Iva Galvasová, ředitelka společnosti GaREP, poté představila aktualizovaný PRK.

Iva Galvasová připomněla, že hlavním smyslem aktualizace je soustředit se v nejbližším období na projekty, které by bylo možno realizovat již v roce 2004. Tzn. připravit projekty, které mají velkou šanci získat peníze z ESF a také pomoci těm menším projektům, které by kraj Vysočina mohl realizovat i samostatně. Nyní se jedná o výběru hlavních aktivit, které budou v roce 2004 realizovány. Poslední termín pro zapracování připomínek směrem k aktualizovanému PRK je 25. srpen 2003.

Jiří Hrdlička vystoupil s připomínkou k oblasti celoživotního vzdělávání. Navrhl nový dílčí cíl - 2.5. Zvyšování zaměstnatelnosti pracovní síly se dvěma opatřeními: 2.5.1. Podpora rozvoje osobnosti (realizace preventivních a aktivních činností podporujících občana k hledání a přijetí zaměstnání) a 2.5.2. Rozvoj dalšího vzdělávání.

 

Usnesení/003/05/2003/RRLZ

Rada pro rozvoj lidských zdrojů

doporučuje

zapracovaní tématu „Podpora realizace preventivních a aktivních opatření podporujících občany k hledání a přijetí zaměstnání“ do struktury stávajícího opatření 2.1.3. PRK a zkrácení názvu tohoto opatření na „Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů“.

 

Usnesení bylo přijato (pro 12, proti 0, zdrželo se 0).

V názvu opatření 2.1.3 se tedy vypouští slova „na technologické změny“.

Navržené opatření 2.5.2. se nebude do PRK přidávat, dle mínění členů je již postihnuto v jiných bodech a podstatnou část lze zapracovat do stávajícího opatření 2.1.3.

 

3. Aktuální informace o operačních programech pro čerpání podpory z fondů EU a o realizaci akčního plánu kraje Vysočina

Jiří Hrdlička seznámil členy rady s Operačním programem rozvoje lidských zdrojů (dále jen OP RLZ). Radoslav Kučera nabídl spolupráci za oblast školství a připomněl, že vedle rozvoje informačních technologií by bylo dobře klást důraz i na rozvoj výuky cizích jazyků.

Dále proběhla diskuse k tématu 2.1. Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí. Václav Pavlosek v této souvislosti vyzdvihl důležitost věnovat se tomuto tématu a nutnost „zmapovat síť“ subjektů působící v této oblasti.

Iva Galvasová připomněla, že v souvislosti s OP RLZ existuje principiální nutnost spolupráce úřadů práce, krajů a dalších regionálních partnerů na přípravě a realizaci projektů.

RRLZ přijala usnesení k informaci Jiřího Hrdličky o přípravě projektových souhrnů k OP RLZ.

 

Usnesení/004/05/2003/RRLZ

Rada pro rozvoj lidských zdrojů

bere na vědomí

informaci k vytvoření krajských projektů pro čerpání z ESF prostřednictvím OP RLZ a doporučuje

kraji Vysočina a všem zainteresovaným regionálním partnerům pokračovat v další spolupráci při vytváření projektů a opatření.

 

Usnesení bylo přijato (pro 10, proti 0, zdrželo se 0).

Zástupci regionálních partnerů se zájmem připomínkovat jednotlivá témata se mohou hlásit do pracovní skupiny k Jiřímu Hrdličkovi (ÚP Jihlava).

 

Akční plán kraje Vysočina:

Martin Černý (ORR) vysvětlil harmonogram realizace činností spojených s vyhledáváním a hodnocením projektů a projektových záměrů. Přiblížil strukturu a úkoly institucí, které do tohoto procesu vstupují.

Body akčního plánu

  • výzva pro sběrače záměrů platí do 15. září
  • probíhají semináře v rámci jednotlivých pověřených měst
  • sběrači začínají sbírat projektové záměry, sběr bude probíhat od 11/2003 do 4/2004
  • projektové záměry budou přetvářeny na projekty, vybráni zpracovatelé (RRAV, apod.)
  • zvýšení dostupnosti poradenských služeb - ve městech s rozšířenou působností budou působit projektoví manažeři

 

 4. Různé

Informace z MŠMT ČR

Roman Křivánek, zástupce ředitele Pedagogického centra Jihlava, hovořil o vývoji OP RLZ v gesci MŠMT ČR (opatření 3.1. až 3.3.). Dále zdůraznil nutnost spolupráce mezi institucemi na úrovni kraje při přípravě na čerpání prostředků z ESF.

Rozvojové partnerství

Petr Švíka, ředitel Oblastní charity Jihlava, hovořil o tom, že je třeba připravit dostatečný počet projektů, a to s dostatečným časovým předstihem. Bylo by nejlépe některé projekty rozpracovat, a pak ty, které budou mít jistou podporu, by byly následně úplně dokončeny. Zabránilo by se zbytečnému plýtvání časem i energií zainteresovaných institucí.

 

Další zasedání RRLZ bude ve středu 8. října v 10.00 hodin v budově Krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava, místnost 3.15.

 

Zapsal: Zdeněk Navrátil (navratil.z@kr-vysocina.cz), dne 20. srpna 2003

Zápis ověřil: Alena Štěrbová, předsedkyně RRLZ

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 12.9.2003 / 13.9.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Financování

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze