Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání č. 3/2003

 

 
 

Zápis ze společného zasedání výboru pro výchovu,

vzdělávání a zaměstnanost č. 6/2003

 a Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina č. 3

konaného dne 5. května 2003

 

Přítomno:

-         7 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (dále jen VVVZ) – viz prezenční listina

-         10 členů Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (dále jen RRLZ) – viz prezenční listina

-         Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu (dále jen OŠMS)

 

Program:

  1. Společné jednání VVVZ s RRLZ

a)            Zahájení

b)            Informace o aktualizaci Programu rozvoje kraje (dále jen PRK)

c)            Aktuální informace o programech EU

d)            Společná diskuse k problematice trhu práce, zaměstnanosti, vzdělávání v kraji, různé

 

1. Společné jednání VVVZ s RRLZ

a) Zahájení

            Alena Štěrbová, předsedkyně RRLZ, uvítala všechny přítomné a zahájila jednání.

            Milan Šmíd, předseda VVVZ, seznámil přítomné s činností VVVZ. Alena Štěrbová ještě krátce nastínila možnosti budoucí spolupráce RRLZ s nově vytvořenou Radou vlády pro rozvoj lidských zdrojů.

b) Informace o aktualizaci PRK

Martina Kršňáková, členka RRLZ za Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, pohovořila o stavu příprav aktualizace PRKu. Tuto aktualizaci bude provádět firma GaREP, spol. s r. o. 7. 5. 2003 bude firma GaREP pořádat schůzku pro zástupce pracovních komisí, kteří se budou podílet na vytváření PRK Členové RRLZ se dohodli, že vyšlou z jednotlivých organizací zástupce, kteří se budou účastnit jednání ohledně aktualizace PRKu. První takovéto pracovní jednání se uskuteční 23. června 2003. K tomuto problému proběhne opět další společné jednání VVVZ a RRLZ, a to 9. června 2003 od 13:30 hod.

c) Aktuální informace o programech EU

EQUAL: Kamil Ubr, člen RRLZ za Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina, informoval o připravovaných programech EU v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Pohovořil o programu EQUAL, který je zaměřen na podporu aktivit, které vyrovnávají přístup znevýhodněných vrstev obyvatel ke společenskému a pracovnímu uplatnění. Do 30. září 2003 by měl být tento program připraven k realizaci. Petr Švíka, člen RRLZ za NNO, zastává názor, že je třeba prosazovat v tomto programu větší prostor pro regionální projekty a ne pouze pro celorepublikové.

OP RLZ: Dále Kamil Ubr informoval o OP RLZ, který byl schválen vládou a předán do Bruselu. V současné době se zpracovává Programový doplněk. Jiří Hrdlička, člen RRLZ za Úřad práce v Jihlavě, dále informoval, že bude třeba na doporučení Evropské komise snížit počty opatření, obsah operačního programu by měl zůstat stejný a rovněž objem finančních prostředků.

PHARE 2003: Na Vysočině by mělo vzniknout Centrum dalšího vzdělávání se zaměřením na poskytování celoživotního vzdělávání, informací, poradenské činností atd. Radoslav Kučera, člen RRLZ za Unii školských asociací CZESHA, navrhoval, aby hlavní centrum bylo v Jihlavě, ale aby byla vytvořena i další propojená centra v celém kraji, a to především v okrajových částech. Kamil Ubr poznamenal, že vše je ve fázi jednání a nic není ještě konkrétní a hledá se řešení financování. Všichni přítomní se k tomuto návrhu vyjádřili pozitivně.

SROP: Martina Kršňáková informovala o expertech z Anglie a Irska, kteří v srpnu navštíví kraj Vysočina, aby předali zkušenosti s tvorbou projektů. Ze strukturálních fondů by mělo být uspokojeno velké množství žadatelů, proto by měla být vybudována na území kraje poradenská centra, která by dostatečně informovala a napomáhala subjektům při předkládání projektů. Tento program v opatření 3.2 – Sociální integrace je zaměřen i na handicapované občany.

d) Společná diskuse k problematice trhu práce, zaměstnanosti, vzdělávání v kraji, různé

            Rostislav Dvořák, člen RRLZ za Krajskou HK, navrhl vytvořit pracovní skupinu na podporu ohrožených oborů učňovského školství. Je potřeba analyzovat situaci a připravit návrhy, jak tuto situaci řešit.

            Alena Štěrbová ho vyzvala,zda by bylo možné na příštím jednání specifikovat obsah této pracovní skupiny a její účel.

            Alena Štěrbová poděkovala všem za účast a slíbila vzájemné poskytování informací mezi RRLZ a VVVZ.

 

Záznam byl pořízen 5. května 2003.

Zapsala: Markéta Nováková, dne 19. května 2003

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 12.9.2003 / 13.9.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Financování

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze