Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina č. 7/2003

28. srpen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina č. 7/2003

ze dne 28. srpna 2003

 

Přítomni:

Členové komise:

·        Jaroslav Hájková;

·        Mgr. Martin Hlávka;

·        Ing. Milan Koudelka;

·        Petr Krčál;

·        Mgr. Roman Křivánek (místopředseda);

·        Roman Ondrušek;

·        Ing. Jaroslav Paul;

·        PaedDr. Jiřina Suchardová (předsedkyně);

·        Bc. Jan Burda (tajemník).

Hosté:

·        RNDr. Kamil Ubr;

·        Mgr. Pavlína Zábranská;

·        Martin Paclík;

·        Vladimír Daniel.

 

Návrh programu:

1. Zahájení jednání a schválení programu;

2. Kontrola usnesení z minulého jednání;

3. Seznámení s Operačním programem a Společným regionálním operačním programem;

4. Zhodnocení letní činnosti;

5. Aktualizace Programu rozvoje kraje;

6. Diskuse a různé;

7. Ukončení jednání.

 

1. Zahájení jednání a schválení programu

PaedDr. Jiřina Suchardová, předsedkyně komise, přivítala členy komise a hosty. Dle počtu přítomných konstatovala, že je komise usnášeníschopná. Přednesla program jednání. Ten byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Předsedkyně komise v několika větách shrnula závěry z minulého zasedání.

 

3. Seznámení s Operačním programem a Společným regionálním operačním programem

K problematice pohovořil RNDr. Kamil Ubr. Seznámil přítomné s přípravou 2 operačních programů – Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů a Společného regionálního operačního programu (dále jen SROP). Definoval tyto programy jako soubor opatření, cílů a aktivit, na které budu možné čerpat prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie.

V souvislosti s Operačním programem Rozvoje lidských zdrojů zmínil tyto okruhy zaměření podpory:

·        trh práce (problematika nezaměstnanosti, trhu práce);

·        integrace znevýhodněných (sociální problematika, podpora různě znevýhodněných skupin obyvatelstva, podpora vyrovnání handicapů žen zejména na trhu práce);

·        celoživotní učení;

·        zaměstnatelnost a adaptabilita.

RNDr. Kamil Ubr se dále zmínil o předpokládaném finančním rámci tohoto programu v letech 2004 –2006. Zastřešujícím orgánem je MPSV ČR.

 

V souvislosti se SROP zmínil tyto okruhy zaměření podpory:

·        priorita č. 3 Místní rozvoj lidských zdrojů:

        opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v obcích a regionech;

        opatření 3.2 Podpora sociální integrace v obcích.

Zmínil rovněž předpokládaný finanční rámec tohoto programu v letech 2004 –2006. Zastřešujícím orgánem je MMR ČR.

 

Dále RNDr. Kamil Ubr hovořil o tzv. Akčním plánu, který byl vytvořen za účelem maximální schopnosti čerpání výše zmiňovaných finančních prostředků. Poukázal na snahu vytvořit na kraji databázi záměrů projektů, pohovořil o předpokladu sdružování, síťování menších projektů. Ke sběru projektových záměrů jsou určeni tzv. „sběrači“. Předpokládá se rovněž spolupráce s RRAV při práci na projektech. Konstatoval, že první výzvy na projekty by se měly objevit v dubnu až květnu 2004.

RNDr. Kamil Ubr sdělil přítomným, že se v případě jakýchkoliv dalších dotazů, připomínek, návrhů apod. mohou obracet na RNDr. Martina Černého, vedoucího odboru regionálního rozvoje (cerny.m@kr-vysocina.cz). Detailnější informace budou rovněž známy na Konferenci Rozvoje lidských zdrojů (předpokládaný termín je 22. října 2003).

 

4. Zhodnocení letní činnosti

Členové komise obdrželi přímo na zasedání podkladový materiál Přehled letních táborů v kraji Vysočina a Přehled navštívených letních táborů v kraji Vysočina. Bc. Jan Burda tento materiál komentoval, zmínil především průměrný počet běhů táborů, dětí, vedoucích a jiné. Zdůraznil fakt, že na táborech v kraji Vysočina tráví během prázdnin volný čas značné procento dětí a mládeže, o které se stará více než 4500 vedoucích, z nichž většina tuto činnost vykonává zdarma a ve svém volnu. Zmínil rovněž existenci táborů pro integrované děti. Spolu s Mgr. Pavlínou Zábranskou přiblížili přítomným zkušenosti z navštívených táborů v kraji Vysočina (zejména organizační a finanční stránku).

K tématu se rozvinula rozsáhlá diskuse. Členové komise si vyměnili zkušenosti z navštívených táborů. Jednomyslně se shodli na tom, že vzhledem k počtu dětí a mládeže trávících aktivně na táborech volný čas, by byla velmi vhodná a potřebná podpora táborové činnosti. Stanovení jednotných podmínek grantového programu, který by podpořil výše zmíněné však bude značně problematická vzhledem k různorodosti a mnohým specifikám jednotlivých táborů a jejich provozním a  majetkovým vztahům.

Členové komise se dále shodli, že prioritu při zacílení podpory by měla mít celoroční práce s dětmi, zařízení pro integrované děti, důraz by měl být rovněž kladen na vzdělání vedoucích v oblasti práce s mládeží.

Hovořilo se také o požadavcích hygieny, sociálním zázemí táborů.

Martin Paclík informoval o průběhu a výsledcích akce Táborové ohně Vysočiny.

 

Úkol:

Poznatky, návrhy a připomínky z návštěv letních táborů zaslat elektronicky tajemníkovi komise.

Odpovědnost: členové komise volnočasových aktivit

Termín: 4. září 2003

 

Usnesení 008/07/2003/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o letní táborové činnosti v kraji Vysočina a

doporučuje

zpracovat záměr na vytvoření grantového programu na podporu výše zmíněného.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

5. Aktualizace Programu rozvoje kraje

Podkladový materiál byl členům komise s předstihem zaslán. Bc. Jan Burda pohovořil k obsahu tohoto dokumentu, upozornil na nutnost zpracování materiálu, který bude obsahovat cíle a aktivity, které bude chtít kraj realizovat v roce 2004.

K tomuto tématu se rozvinula diskuse. Členové komise se jednomyslně shodli, že cíle a aktivity pro rok 2004 by měli být vytyčeny na základě schválených záměrů grantových programů pro příští rok.

 

Usnesení 009/07/2003/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

pověřuje

tajemníka komise, aby  vypracoval podklady pro Programový doplněk PRK pro rok 2004 a zaslal ho agentuře Garep.Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

6. Diskuse a různé

Členové komise se shodli, že příští zasedání bude výjezdní do Třebíče a okolí (organizaci zajistí tajemník komise). Předsedkyně komise požádala Mgr. Martina Hlávku, aby si na toto zasedání připravil informační vstup k problematice Oáz klidu (jejich fungování a zajištění v Třebíči).

 

7. Ukončení jednání

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast. Termín výjezdního zasedání Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina č. 8/2003 byl stanoven na středu 17. září 2003 v 10:00.

 

PaedDr. Jiřina Suchardová v. r.

předsedkyně Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 28. 8. 2003.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 1. 9. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.9.2003 / 9.9.2003

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze