Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2003

3. září 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2003

konaného dne 3. září 2003

 

Přítomni:

Zdravotní komise:

 • MUDr. Jiří Běhounek;
 • MUDr. Tomáš Drasnar;
 • MUDr. Jaroslava Horáková;
 • Ing. Vladimír Novotný (předseda);
 • Ing. Jan Palán (místopředseda);
 • MUDr. Soňa Pokorná;
 • MUDr. Miroslav Skačáni;
 • MUDr. Hana Šmardová;
 • MUDr. Richard Štrobl;
 • JUDr. Věra Švarcová (tajemnice).

Hosté:

 • Bc. Soňa Měrtlová;
 • MUDr. Václav Miláček.

 

Návrh programu:

1.      Zahájení zasedání;

2.      Informace o pracovní verzi Zdravotního plánu kraje Vysočina;

3.      Statistická data ÚZIS – kraj Vysočina;

4.      Zpráva o grantových programech Fondu Vysočiny;

5.      Zdravotnická záchranná služba – průběžné informace;

6.      Různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení

            Ing. Vladimír Novotný zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Přednesl program zasedání, podal návrh na zařazení bodu „Žádost Nemocnice Valtice – lůžka následné péče“. Tento návrh byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Žádost Nemocnice Valtice – lůžka následné péče

Bc. Soňa Měrtlová podala informaci, že Nemocnice Valtice se obrátila na PaedDr. Martinu Matějkovou s návrhem provozovat v Počátkách nestátní zdravotnickou organizaci – lůžka následné péče (provoz nejméně 10 let). Stanovisko komise bude předloženo radě kraje.

K této problematice se rozvinula diskuse. MUDr. Richard Štrobl podal podrobnou informaci o situaci v Počátkách. Členové komise hovořili o koncepčnosti této žádosti, finanční stránce, spolupráci s VZP, struktuře a počtu lůžek následné péče v kraji.

JUDr. Věra Švarcová rozdala členům komise materiál „Návrh sítě veřejných služeb podle jednotlivých druhů“.

 

Usnesení 018/07/2003/ZdK

Z dostupných podkladů statisticky vyplývá, že je v kraji Vysočina prostor pro další lůžka následné péče.

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina doporučuje nejdříve hledat možnost vzniku lůžek následné péče restrukturalizací lůžek akutní péče ve stávajících kapacitách nemocnic kraje Vysočina. Dále doporučuje jednat s krajským koordinátorem VZP a ostatními zdravotními pojišťovnami o možnosti financování lůžek následné péče v kraji.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

3. Informace o pracovní verzi Zdravotního plánu kraje Vysočina

JUDr. Věra Švarcová informovala členy komise, že na jednání rady kraje byla předložena první pracovní verze Zdravotního plánu kraje Vysočina. Sdělila, že na základě jednání hejtmanů krajů s ministryní zdravotnictví byly všechny kraje vyzvány ke zpracování zdravotních plánů kraje. Tento materiál je vyžadován ministerstvem zdravotnictví ve vztahu k návrhu postupu řešení zadlužení bývalých okresních nemocnic Metodické zpracování těchto plánů je vymezeno základními body osnovy, z nichž prvních šest má charakter analytických podkladů a poslední dva pak návrh konkrétních opatření. Jedná se o tyto body:

·        Zhodnocení demografického a populačního vývoje kraje;

·        Zhodnocení zdravotního  stavu populace v kraji;

·        Přehled stávající sítě zdravotnických zařízení a poskytovaných veřejných služeb;

·        Vyhodnocení lidských zdrojů;

·        Technický stav zdravotnických zařízení;

·        Ekonomické ukazatele;

·        Geografická situace a dopravní obslužnost;

·        Návrh sítě veřejných služeb podle jednotlivých druhů;

·        Návrh konkrétních opatření pro realizaci jednotlivých druhů veřejných služeb.

Dále sdělila, že k tomuto tématu se uskuteční schůzka Zdravotní komise Asociace krajů – hlavním cílem bude snaha o sjednocení struktury zpracování zdravotních plánů krajů.

      Členové komise diskutovali o jednotlivých bodech základní osnovy Zdravotního plánu.

 

4. Statistická data ÚZIS – kraj Vysočina

MUDr. Václav Miláček seznámil přítomné s daty z ročenky ÚZIS za rok 2002 a údajů krajské organizace ÚZIS. Konstatoval, že statistická data ÚZIS za kraj Vysočina nejsou ve srovnání s ostatními kraji nijak extrémní.

 

5. Zpráva o grantových programech Fondu Vysočina

JUDr. Věra Švarcová krátce informovala o postupu příprav grantových programů z oblasti zdravotnictví. Požádala členy komise, aby případné další náměty zasílali na odbor zdravotnictví a sociálních věcí KrÚ.

 

6. Zdravotnická záchranná služba – průběžná informace

JUDr. Věra Švarcová informovala, že na základě usnesení zdravotní komise byly zpracovány materiály a předány ředitelům ZZS. Byla svolána společná schůzka ředitelů ZZS na 1. září 2003 – klíčovými body byl dispečink, síť záchranných služeb, organizace a struktura. Ředitelé se neshodli na žádném jednotném závěru či dalším postupu, konstatovali, že stávající síť je dostatečná. Bc. Soňa Měrtlová doplnila detailnější informace z tohoto jednání.

Členové komise požádali, aby jim na příštím zasedání byly předloženy materiály, které došly na krajský úřad na vyžádání komise od jednotlivých ZZS a případně další doplňující materiály, které vzejdou z dalšího jednání ředitelů ZZS.

Rozvinula se diskuse k problematice centrálního dispečinku, organizaci a síti ZZS.

 

Usnesení 019/07/2003/ZdK

Po diskusi se zdravotní komise dohodla na tom, že bude příští zasedání zdravotní komise věnováno závěrečnému jednání o ZZS. Komise požaduje materiály, které došly na krajský úřad na její vyžádání a případně další doplňující materiály, které vzejdou z dalšího jednání ředitelů ZZS.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

7. Různé

MUDr. Richard Štrobl se dotázal na vývoj problematiky lineárního urychlovače. Předseda konstatoval, že ministryně zdravotnictví dala příslib příspěvku ve výši 30 mil. Kč ze státního rozpočtu na rok 2004. Tajemnice komise doplnila, že od 1. prosince 2003 začne zkušební provoz radioterapeutického oddělení, bude uspořádán seminář k prezentaci tohoto oddělení – pozvánku obdrží rovněž členové zdravotní komise.

 

Úkol:

Rozeslat aktuální kontakty zdravotní komise všem členům.

Odpovědnost: zapisovatelka

Termín: 10 září 2003

 

Členové komise si určili další termíny pro jednání zdravotní komise:

·        1. října 2003 od 16:00 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57 (pavilon A, zasedací místnost č. 2.21);

·        12. listopadu 2003 od 16:00 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57 (pavilon A, zasedací místnost č. 2.21);

·        10. prosince 2003 od 16:00 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57 (pavilon A, zasedací místnost č. 2.21).

 

8. Závěr

            Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín dalšího zasedání byl stanoven na středu 1. října 2003 od 16:00 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57 (pavilon A, zasedací místnost č. 2.21).

 

Ing. Vladimír Novotný v. r.

předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina dne 3. 9. 2003.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 4. 9. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.9.2003 / 9.9.2003

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze