Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 27/2003

26.8.2003
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 27/2003, které se konalo dne 26. srpna 2003 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2003

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 26. 8. 2003.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil nepřítomnost P. Pospíchala, M. Matějkové.

K navrženému programu předložili radě kraje návrhy na zařazení bodů do programu jednání:

M. Březina, zástupce ředitelky krajského úřadu - bod 43. Posouzení podnětu k zákonodárné iniciativě;

A. Štěrbová – bod 44. Změna příjemce dotace na zajištění financování „Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2003“ vyhlášených MŠMT.

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání.

Upravený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2003
 2. Rezignace člena zastupitelstva kraje
 3. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2003 – Projekty podpory zdraví
 4. Zpráva o ukončení činnosti příspěvkové organizace Středisko služby škole, Bráfova 2, Třebíč
 5. Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
 6. Plán revitalizace školního statku v Bystřici nad Perštejnem
 7. Pilotní projekt - „centrum dalšího vzdělávání“ v kraji Vysočina
 8. Změna termínu konání prezentace kraje Vysočina v Sofii
 9. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 10. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Blatnice mezi Vysočinou a obcí Blatnice
 11. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 12. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Okarec
 13. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
 14. Návrh rozpočtového opatření – PPP Jihlava
 15. Souhlas se stavbou v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Panenská Rozsíčka
 16. Výkup pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 17. Prodej pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
 18. Smlouva o výpůjčce k částem pozemků pro stavbu „Parkoviště ulice Vrchlického – Nemocnice Jihlava“
 19. Návrh rozpočtového opatření - SOŠ, SOU, OU a PrŠ Třešť
 20. Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti DOMOV, s. r. o., v objektu ve vlastnictví kraje v Myslibořicích
 21. Nájemní smlouvy uzavírané Nemocnicí Třebíč, Nemocnicí Nové Město na Moravě
 22. Návrh rozpočtového opatření – ÚSP pro mládež Těchobuz
 23. Veřejná zakázka na stavbu „II/406  Dvorce – Třešť – Telč ,  rekonstrukce povrchů“ – výběr zhotovitele stavby
 24. Veřejná zakázka na stavbu „Silnice II/360 Velké Meziříčí – obchvat, 2. stavba“ – výběr zhotovitele stavby
 25. Žádost Města Třebíč o dotaci
 26. Návrh budoucích majetkových převodů silnic a pozemků v Moravských Budějovicích
 27. Výkupy pozemků pro stavbu „II/353 Nové Veselí – Bohdalov“
 28. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 29. Žádost obce Puklice o finanční výpomoc
 30. Změny ve financování - dotace na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů
 31. FOND VYSOČINY – Grantový program EDICE VYSOČINY
 32. Návrh na poskytnutí dotací vlastníkům na podporu obnovy kulturních památek v územním obvodu kraje Vysočina
 33. Delimitační protokol – Okresní úřad Třebíč – Dodatek č. 1
 34. Informativní zpráva o hospodaření příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina za 1. pololetí 2003
 35. Zvýšení platu ředitelce Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč
 36. Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví na rok 2003 - Projekty podpory zdraví
 37. Návrh na určení výše stravovací jednotky v zařízeních sociální péče zřizovaných krajem Vysočina
 38. Úprava platu ředitelce příspěvkové organizace v odvětví sociální věci a zdravotnictví
 39. FOND VYSOČINY – záměr grantového programu „Vzděláváním k optimalizaci řídících procesů ve zdravotnictví“
 40. FOND VYSOČINY – záměr grantového programu „První pomoc – záchrana života“
 41. Noviny kraje Vysočina
 42. Návrh změn v nařízení kraje Vysočina č. 3/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
 43. Posouzení podnětu k zákonodárné iniciativě
 44. Změna příjemce dotace na zajištění financování „Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2003“ vyhlášených MŠMT
 45. Rozprava členů rady

Upravený program byl schválen 7 hlasy, proti 0, zdrželoo se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 26/2003 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Rezignace člena zastupitelstva kraje

M. Vystrčil předložil radě kraje návrh na rezignaci a jmenování člena zastupitelstva kraje. V průběhu jednání odešla A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 832/27/2003/RK

Rada kraje

bere na vědomí

·   odstoupení Jana Kotena z funkce člena zastupitelstva kraje;

·   nastoupení náhradníka, Ing. Martina Čížka, který dnem 4. července 2003 získává mandát člena zastupitelstva kraje a

doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit 5. červenec 2003, jako den, od kterého se poskytuje odměna Ing. Martinovi Čížkovi, novému členovi zastupitelstva kraje.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 23. 9. 2003

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-02

 

3. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2003 – Projekty podpory zdraví

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem rozpočtové změny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 833/27/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

·   zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci Ministerstva zdravotnictví ČR v částce 82 tis. Kč na zajištění Projektů podpory zdraví;

·   zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u SZŠ, VZŠ a VOŠ Třebíč o částku 82 tis. Kč na zajištění Projektů podpory zdraví.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: srpen 2003

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-03

 

4. Zpráva o ukončení činnosti příspěvkové organizace Středisko služby škole, Bráfova 2, Třebíč

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje zprávu o ukončení činnosti výše uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 834/27/2003/RK

Rada kraje

bere na vědomí

Zprávu o ukončení činnosti příspěvkové organizace Středisko služby škole, Bráfova 2, Třebíč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-04

 

44. Změna příjemce dotace na zajištění financování „Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2003“ vyhlášených MŠMT

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 835/27/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu příjemce dotace v rámci realizace „Preventivních programů 2003“ ze školy Gymnázium Pelhřimov na školu Gymnázium Humpolec.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-44

 

5. Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s žádostí obce Radostín nad Oslavou o prodloužení doby realizace projektu „Infrastruktura – 27 RD“ do 31. 12. 2003. V průběhu jednání přišel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 836/27/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 16/22/02 dle materiálu RK-27-2003-05, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 26. 8. 2003

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-05, RK-27-2003-05pr1, RK-27-2003-05pr2

 

6. Plán revitalizace školního statku v Bystřici nad Perštejnem

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje plán revitalizace uvedeného školního statku. V průběhu jednání přišla A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 837/27/2003/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o záměru plánu revitalizace školního statku v Bystřici nad Perštejnem a

ukládá

odboru regionálního rozvoje zpracovat a navrhnout varianty zapojení kraje do projektu.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 15. 10. 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-06

 

7. Pilotní projekt - „centrum dalšího vzdělávání“ v kraji Vysočina

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o záměru pilotního projektu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 838/27/2003/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o záměru Národního vzdělávacího fondu realizovat pilotní projekt „centrum dalšího vzdělávání“ v kraji Vysočina a

ukládá

odboru regionálního rozvoje průběžně informovat radu kraje o dalších krocích.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-07, RK-27-2003-07pr1

 

8. Změna termínu konání prezentace kraje Vysočina v Sofii

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 839/27/2003/RK

Rada kraje

souhlasí

s posunutím termínu konání prezentace kraje Vysočina v Sofii dle materiálu RK-27-2003-08 a

ukládá

odboru regionálního rozvoje pokračovat v přípravách dle dané situace.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-08

 

9. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majektového, informoval radu kraje o předloženém návrhu na uzavření smluv. V průběhu jednání odešli A. Štěrbová, T. Hermann. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 840/27/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

·   uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-27-2003-09, př. 1;

·   uzavření smluv o zřízení věcných břemen na majetku kraje Vysočina s oprávněnými pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-27-2003-09, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-09, RK-27-2003-09pr1, RK-27-2003-09pr2

 

10. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Blatnice mezi Vysočinou a obcí Blatnice

P. Kolář, vedoucí odboru majektového, seznámil radu kraje s návrhem darovacích smluv uzavřených mezi krajem Vysočina a obcí Blatnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 841/27/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Blatnice pozemek par. č. 535/3 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 8 370 m2 v k. ú. a obci Blatnice a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·   darování pozemku par. č. 535/3 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 8 370 m2 v k. ú. a obci Blatnice obci Blatnice;

·   přijetí daru geometrickým plánem č. 122-180/2000 ze dne 5. 8. 2002 nově oddělených pozemků par. č. 535/4 – orná o výměře 208 m2, pozemek par. č. 573/2 – orná o výměře 56 m2, pozemek par. č. 1053/2 – orná o výměře 16 m2, pozemek par. č . 525/10 – orná o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Blatnice od obce Blatnice do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2003

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-10

 

11. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

P. Kolář, vedoucí odboru majektového, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 842/27/2003/RK

Rada kraje

deleguje

Ing. Marii Černou a Ing. Miroslava Stejskala, jako zástupce zřizovatele a Stanislava Mastného Mgr. Hanu Motlovou, jako náhradníky za zástupce zřizovatele, do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodavatele zimní údržby silnic II. a III. třídy inertním materiálem včetně prohrnování na zimní období 2003/2004 pro SÚS Třebíč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-11

 

12. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Okarec

P. Kolář, vedoucí odboru majektového, seznámil radu kraje s žádostí obce Okarec o prodej části pozemku v obci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 843/27/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru prodat díl „h“ o výměře 8 m2 oddělený geometrickým plánem č. 77-7981/96 ze dne 13. 2. 1997 z pozemku par. č. 372 v k. ú. a obci Okarec.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-12

 

13. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov

P. Kolář, vedoucí odboru majektového, seznámil radu kraje s žádostí Jindřicha Stavy o prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 844/27/2003/RK

Rada kraje

neschvaluje

zveřejnění záměru prodeje pozemku par. č. 1692 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 791 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-13

 

14. Návrh rozpočtového opatření – PPP Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majektového, infromoval radu kraje o předloženém návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 845/27/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

rozpočtové opatření dle materiálu RK-27-2003-14, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: srpen 2003

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-14, RK-27-2003-14pr1

 

15. Souhlas se stavbou v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Panenská Rozsíčka

P. Kolář, vedoucí odboru majektového, seznámil radu kraje s žádostí obce Panenská Rozsíčka o vyjádření souhlasu s provedením stavby v obci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 846/27/2003/RK

Rada kraje

souhlasí

s provedením stavby inženýrských sítí, veřejného osvětlení včetně el. přípojky a chodníku dle projektové dokumentace odsouhlasené Správou a údržbou silnic Jihlava na části pozemku par. č. 1107/25 a části pozemku par. č. 2603/1 v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka;

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Panenská Rozsíčka části pozemků par. č. 1107/25 ostatní plocha, silnice a par. č. 2603/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka, zastavěné stavbami inženýrských sítí, veřejného osvětlení včetně el. přípojky a chodníku a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina daruje do vlastnictví obce Panenská Rozsíčka části pozemků par. č. 1107/25 a par. č. 2603/1 v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka, zastavěné inženýrskými sítěmi, veřejným osvětlením včetně el. přípojky a chodníkem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2003

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-15

 

16. Výkup pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě

P. Kolář, vedoucí odboru majektového, předložil radě kraje žádost manželů Kulhánkových o vykoupení pozemků v obci. V průběhu jednání přišel T. Hermann. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 847/27/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemku par. č. 3417/25 ostatní plocha, silnice o výměře 498 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě za kupní cenu 31 440,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-16

 

17. Prodej pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou

P. Kolář, vedoucí odboru majektového, seznámil radu kraje s žádostí manželů Jiráčkových o prodej části pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 848/27/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej geometrickým plánem č. 1123-37/2003 nově odděleného pozemku par. č. 47/21 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 74 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou manželům Josefovi a Anně Jiráčkovým za kupní cenu 7 400,- Kč plus úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-17

 

18. Smlouva o výpůjčce k částem pozemků pro stavbu „Parkoviště ulice Vrchlického – Nemocnice Jihlava“

P. Kolář, vedoucí odboru majektového, informoval radu kraje o předloženém návrhu smlouvy. V průběhu jednání přišla A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 849/27/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce se Statutárním městem Jihlava k částem pozemků v k. ú. Jihlava, par. č. 4380/39 v rozsahu 100 m2 a par. č. 4380/38 v rozsahu 100 m2 na dobu neurčitou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2003

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-18

 

19. Návrh rozpočtového opatření - SOŠ, SOU, OU a PrŠ Třešť

P. Kolář, vedoucí odboru majektového, podal radě kraje informace k předloženému návrhu. V průběhu jednání přišla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 850/27/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

povýšení kapitoly Nemovitý majetek (běžné výdaje, položka technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, § 3123 Střední odborné školy - SOŠ, SOU, OU a PrŠ Třešť) o částku 500 tis. Kč snížením  položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.) na opravu fasády objektu na pozemcích par. č. st. 446/3 a 446/4 v k. ú. a obci Třešť.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-19

 

20. Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti DOMOV, s. r. o., v objektu ve vlastnictví kraje v Myslibořicích

P. Kolář, vedoucí odboru majektového, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 851/27/2003/RK

Rada kraje

souhlasí

s umístěním sídla nově zakládané společnosti s ručením omezeným pod obchodním názvem DOMOV, s. r. o., v objektu čp. 1 Myslibořice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-20

 

21. Nájemní smlouvy uzavírané Nemocnicí Třebíč, Nemocnicí Nové Město na Moravě

P. Kolář, vedoucí odboru majektového, předložil radě kraje návrh na uzavření nájemních smluv uvedených zdravotnických zařízení. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 852/27/2003/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením nájemních smluv na užívání nemovitého majetku, dle materiálu RK-27-2003-21.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-21

 

22. Návrh rozpočtového opatření – ÚSP pro mládež Těchobuz

P. Kolář, vedoucí odboru majektového, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 853/27/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

povýšení kapitoly Nemovitý majetek (běžné výdaje, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích), § 4313 - Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů o částku 125 tis. Kč na odstranění havárie studně na ÚSP pro mládež Těchobuz snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: srpen 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-22

 

23. Veřejná zakázka na stavbu „II/406 Dvorce – Třešť – Telč, rekonstrukce povrchů“ – výběr zhotovitele stavby

P. Kolář, vedoucí odboru majektového, seznámil radu kraje se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 854/27/2003/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou v obchodní veřejné soutěži na zhotovitele stavby „II/406 Dvorce – Třešť – Telč, rekonstrukce povrchů“ je nabídka podaná uchazečem „SDRUŽENÍ STRABAG, a. s., COLAS CZ, a. s., SSŽ, a. s.“ a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek obchodní veřejné soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-23

 

24. Veřejná zakázka na stavbu „Silnice II/360 Velké Meziříčí – obchvat, 2. stavba“ – výběr zhotovitele stavby

P. Kolář, vedoucí odboru majektového, seznámil radu kraje se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 855/27/2003/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou v obchodní veřejné soutěži na zhotovitele stavby „Silnice II/360 Velké Meziříčí – obchvat, 2. stavba“ je nabídka podaná uchazečem D. I. S., spol. s r. o., Křižíkova 2960/72, Brno a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek obchodní veřejné soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-24

 

25. Žádost Města Třebíč o dotaci

P. Kolář, vedoucí odboru majektového, předložil radě kraje žádost Města Třebíč o poskytnutí finančního příspěvku na II. etapu stavby „Rekonstrukce ulice Brněnská“. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 856/27/2003/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou„Rekonstrukce ulice Brněnská“ II. etapa na silnici II/360 na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina;

schvaluje

zveřejnění záměru darovat městu Třebíč silnici II/360 v úseku ulic Brněnská a Velkomeziříčská nahrazeném novou trasou vedenou silnicí Rafaelova a silnici III/36062 včetně mostů ev. č. 36062-1 a 36062-2, příslušenství a pozemků par. č. 1507/1, 1507/4, 1512/1, 1512/2, části PK 1521/1 a PK 1521/3 všechny v k. ú. a obci Třebíč městu Třebíč a

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·   poskytnout Městu Třebíč dotaci ve výši 3 500 000,- Kč na úhradu nákladů vynaložených na rekonstrukci silnice II/360 v rámci stavby „Rekonstrukce ulice Brněnská“ II. etapa za podmínky bezúplatného převzetí silnice II/360 v úseku ulic Brněnská a Velkomeziříčská nahrazeném novou trasou vedenou ulicí Rafaelova a silnici III/36062 včetně mostů ev. č. 36062-1 a 36062-2, příslušenství a pozemků par. č. 1507/1, 1507/4, 1512/1, 1512/2, části PK 1521/1 a PK 1521/3 všechny v k. ú. a obci Třebíč do vlastnictví Města Třebíč;

·   schválit povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. o 3 500 000,- Kč snížením nespecifikované rezervy kraje;

·   schválit darování silnice II/360 v úseku ulic Brněnská a Velkomeziříčská nahrazeném novou trasou vedenou ulicí Rafaelova a silnice III/36062 včetně mostů ev. č. 36062-1 a 36062-2, příslušenství a pozemků par. č. 1507/1, 1507/4, 1512/1, 1512/2, části PK 1521/1 a PK 1521/3 všechny v k. ú. a obci Třebíč městu Třebíč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: září, listopad 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-25

 

26. Návrh budoucích majetkových převodů silnic a pozemků v Moravských Budějovicích

P. Kolář, vedoucí odboru majektového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému návrhu. Rada kraje návrh prodiskutovala a nepřijala návrh usnesení s tím, že v této věci bude M. Vystrčil, náměstek hejtmana kraje Vysočina, jednat se zástupci města Moravské Budějovice.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-26

 

27. Výkupy pozemků pro stavbu „II/353 Nové Veselí – Bohdalov“

P. Kolář, vedoucí odboru majektového, sdělil radě kraje informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešla A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 857/27/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení kupní ceny pro vykupované pozemky pro stavbu „II/353 Nové Veselí – Bohdalov“ na maximálně 90,- Kč/m2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-27

 

28. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o předloženém návrhu. V průběhu jednání přišla A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 858/27/2003/RK

Rada kraje

souhlasí

s prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku za cenu v místě a čase obvyklou dle materiálu RK-27-2003-28.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: do 15. 9. 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-28

 

29. Žádost obce Puklice o finanční výpomoc

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje žádost obce Puklice o finanční výpomoc na opravu místní komunikace, mostu a hráze rybníka v obci. Na základě návrhů, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli, aby tuto záležitost projednal se zástupci obce Puklice a materiál znovu předložil na jednání rady kraje.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-29

 

30. Změny ve financování - dotace na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o uvedeném návrhu rozpočtové změny. Z jednání rada kraje se omluvila A. Štěrbová. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 859/27/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

změny ve jmenovitém seznamu Přílohy 19 „Opravy silnic z příspěvku SFDI, realizované organizací SÚS“ Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003 pro Správu a údržbu silnic Havlíčkův Brod dle materiálu RK-27-2003-30, př. 1.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitel SÚS Havlíčkův Brod

termín: do 30. 8. 2003

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-30

 

31. FOND VYSOČINY – Grantový program EDICE VYSOČINY

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh grantového programu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 860/27/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu „EDICE VYSOČINY“ dle materiálu RK-27-2003-31, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-31, RK-27-2003-31pr1

 

32. Návrh na poskytnutí dotací vlastníkům na podporu obnovy kulturních památek v územním obvodu kraje Vysočina

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámil radu kraje s návrhem rozpočtového opatření. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 861/27/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

·   zvýšení schváleného rozpočtu kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek na rok 2003 o částku 492 500,- Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.);

·   poskytnutí dotací vlastníkům na podporu obnovy kulturních památek v územním obvodu kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2003-32, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor

termín: srpen 2003

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-32, RK-27-2003-32pr1

 

33. Delimitační protokol – Okresní úřad Třebíč – Dodatek č. 1

E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, předložila radě kraje návrh dodatku k uvedenému delimitačnímu protokolu. Projednávání se zúčastnili V. Douchová a K. Kotrba, pracovníci oddělení právního a správního odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. V průběhu jednání odešla M. Černá. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 862/27/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

Dodatek č. 1 podle materiálu RK-27-2003-33, př. 1upr1 krajem Vysočina.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: 26. 8. 2003

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-33, RK-27-2003-33pr1

 

43. Posouzení podnětu k zákonodárné iniciativě

E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, podala radě kraje informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 863/27/2003/RK

Rada kraje

předkládá

zastupitelstvu kraje k posouzení podnět k zákonodárné iniciativě a

doporučuje

podnět k zákonodárné iniciativě dle materiálu RK-27-2003-43, př. 1 zastupitelstvu kraje schválit.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: 23. 9. 2003

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-43, RK-27-2003-43pr1, RK-27-2003-43pr2, RK-27-2003-43pr3

 

34. Informativní zpráva o hospodaření příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina za 1. pololetí 2003

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložily radě kraje informativní zprávu o hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 2003. Projednávání se zúčastnila S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní péče. Z jednání se omluvil V. Kodet. V průběhu jednání přišla M. Černá. Závěrem diskuse rada kraje předloženou zprávu odložila s tím, že materiál bude projednáván po jednotlivých resortech.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-34, RK-27-2003-34pr1-4

 

35. Zvýšení platu ředitelce Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na zvýšení platu ředitelce uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 864/27/2003/RK

Rada kraje

stanovuje

Marii Havlíkové, ředitelce Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 9. 2003 plat dle materiálu RK-27-2003-35, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-35, RK-27-2003-35pr1

 

36. Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví na rok 2003 - Projekty podpory zdraví

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu změny rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 865/27/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

·   zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) na rok 2003 o účelovou dotaci z Ministerstva zdravotnictví ČR na realizaci projektu Poradna pro těhotné a kojící ženy Havlíčkův Brod v částce 28 tis. Kč;

·   zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2003 u Nemocnice Havlíčkův Brod o částku 28 tis. Kč a

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod promítnout zvýšení příspěvku na provoz o 28 tis. Kč do finančního plánu na rok 2003.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický;

ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod

termín: 1. 9. 2003

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-36

 

37. Návrh na určení výše stravovací jednotky v zařízeních sociální péče zřizovaných krajem Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s výše uvedeným návrhem. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 866/27/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

výši stravovací jednotky při stravování v zotavovacích táborech, při rekreačních pobytech, zájezdech a sportovních hrách pro všechny svěřence v částce 75,00 Kč a v částce 110,00 Kč při odběru stravy z jiných organizací., dle § 8 odst. 5 vyhlášky 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů, pro zařízení uvedená v materiálu RK-27-2003-37, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí ústavů sociální péče

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-37, RK-27-2003-37pr1

 

38. Úprava platu ředitelce příspěvkové organizace v odvětví sociální věci a zdravotnictví

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu na úpravu platu ředitelce uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 867/27/2003/RK

Rada kraje

stanovuje

s účinností od 1. 9. 2003 Ing. Haně Hlaváčkové, ředitelce Domova důchodců Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, výši platu dle materiálu RK-27-2003-38, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-38, RK-27-2003-38pr1

 

39. FOND VYSOČINY – záměr grantového programu „Vzděláváním k optimalizaci řídících procesů ve zdravotnictví“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s uvedeným návrhem grantového programu. Závěrem diskuse rada kraje nepřijala návrh usnesení a doporučila předkladateli hledat jiné technické řešení financování tohoto záměru.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-39, RK-27-2003-39pr1

 

40. FOND VYSOČINY – záměr grantového programu „První pomoc – záchrana života“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s uvedeným návrhem grantového programu. Závěrem diskuse rada kraje nepřijala návrh usnesení a doporučila předkladateli hledat jiné technické řešení financování tohoto záměru.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-40, RK-27-2003-40pr1

 

41. Noviny kraje Vysočina

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámil radu kraje s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky.

Vzhledem k malému počtu členů rady kraje, bylo rozhodnutí rady kraje o předloženém návrhu usnesení tohoto materiálu odloženo a materiál bude znovu předložen na příštím zasedání rady kraje.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-41

 

42. Návrh změn v nařízení kraje Vysočina č. 3/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informoval radu kraje o výše uvedeném návrhu. Projednávání se zúčastnil pplk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 868/27/2003/RK

Rada kraje

vydává

v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, nařízení kraje Vysočina č. 5/2003, kterým se mění nařízení kraje Vysočina č. 3/2003 ze dne 20. května 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů dle materiálu RK-27-2003-42, př. 2.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 26. 8. 2003

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2003-42, RK-27-2003-42pr1, RK-27-2003-42pr2

 

45. Rozprava členů rady kraje

P. Hájek, vedoucí odboru životního prostředí, předal radě kraje informativní materiál ohledně přehledu prací na Programu snižování emisí kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnili P. Hasník, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí, M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje.

F. Dohnal informoval radu kraje o jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 869/27/2003/RK

Rada kraje

vzala na vědomí

informaci o jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR a

pověřuje

hejtmana kraje jednáním o úplné úhradě ztráty ve zdravotnických zařízeních vzniklých do 31. 12. 2003.

odpovědnost: rada kraje

termín: 26. 8. 2003

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Rada kraje diskutovala k problematice Školního statku Třebíč a shodla se na postupu řešení této situace.

Závěrem krátké diskuse k návrhu věcného záměru zákona, kterým se mění vymezení hranic krajů, se radní shodli na tom, že stanovisko kraje k žádostem obcí se nemění (usnesení 286/10/2003/RK).

 

 

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 27/2003 s tím, že další zasedání se bude konat dne 2. 9. 2003, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 27/2003 dne 26. srpna 2003.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 27. 8. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 2.9.2003 / 2.9.2003

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze