Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

„Aktualizace Územní energetické koncepce města Jihlavy na období 2017 až 2042“

 

 
 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci:

„Aktualizace Územní energetické koncepce města Jihlavy na období 2017 až 2042“

Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále též „zákon“) zasíláme informaci o oznámení koncepce „Aktualizace Územní energetické koncepce města Jihlavy na období 2017 až 2042 (dále též „oznámení koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona.

Předkladatel koncepce je Statutární město Jihlava. Koncepce řeší dlouhodobou strategii systému nakládání s energií na území statutárního města Jihlavy do roku 2042.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 zákona neprodleně o zveřejnění této informace o oznámení koncepce, a o tom, kdy a kde je do oznámení možné nahlížet, a to po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce současně s upozorněním, že každý může Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 4. 2. 2020, tj. 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Kraje Vysočina.

Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace na úřední desce územně samosprávných celků. Toto vyrozumění zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu: svikova.b@kr‑vysocina.cz.

Dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány dále upozorňujeme ve smyslu ustanovení § 10c odst. 3 zákona na možnost zaslání písemného vyjádření k oznámení koncepce Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, a to nejpozději do 4. 2. 2020, tj. 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Kraje Vysočina dle § 16 odst. 2 zákona. Současně žádáme, aby případné vyjádření obsahovalo i doporučení:

  1. Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí a jejich parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit.

  2. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení.

    Do oznámení koncepce včetně jeho příloh lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce VYS027K.

     

  

Ing. Barbora Švíková

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Barbora Švíková
Vytvořeno / změněno: 15.1.2020 / 15.1.2020 | Zveřejnit do: 5.2.2020 | Úřední deska od-do: 15.1.2020-5.2.2020
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze