Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem změny plánu péče k přírodní památce Hodíškovský rybník

Kraj Vysočina je bohatší o dvě nové přírodní památky
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem změny plánu péče k přírodní památce Hodíškovský rybník podle § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 

 
 

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina jako příslušný orgán pověřený výkonem státní správy ochrany přírody a krajiny podle ust. § 77a odst. 4) písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje tímto možnost seznámit se s návrhem změny plánu péče o přírodní památku Hodíškovský rybník (kód ZCHÚ 5814).

Současný plán péče je v platnosti na období let 2013 - 2022. Vzhledem ke zhoršujícímu se stavu technických objektů rybníka Kroužek a vzhledem k tomu, že dosavadní péče nemůže v dlouhodobém horizontu zajistit zachování předmětů ochrany, přikročil krajský úřad v souladu s § 7, odst. 4, vyhlášky č. 45/2018 Sb., ke změnám plánu péče (upravována je kapitola 3 – rámcová směrnice péče o rybníky, kap. 4.1 - předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) a tabulka T2 – dílčí plocha 1 a 6 stávajícího plánu péče, v ostatních částech se plán péče nemění).

Plán péče se zpracovává a schvaluje na základě § 38 odst. 1 až odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny. Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu přírodní památky a navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany v přírodní památce a na její zabezpečení před nepříznivými vlivy okolí v ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody.

Vlastníci dotčených pozemků, obec a kraj mohou uplatnit připomínky ve lhůtě do 20. září 2019 (datovou schránkou, písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným el. podpisem) na Odbor životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Po tomto termínu bude podle ustanovení § 38 odst. 4 zákona sepsán protokol o vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů, kterým zároveň bude plán péče schválen.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jan Joneš
Vytvořeno / změněno: 9.9.2019 / 9.9.2019 | Zveřejnit od-do: 9.9.2019-9.10.2019
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze