Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Oznámení záměru na nové vyhlášení („převyhlášení“) zvláště chráněného území - přírodní památky Kamenný vrch u Heraltic; oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Kamenný vrch u Heraltic

Kamenný vrch u Heraltic - pastva
Oznámení dle § 40 odst. 2 zákona OPK záměru na vyhlášení zvláště chráněného území Kamenný vrch u Heraltic v kategorii přírodní památka
a
oznámení dle § 38 zákona OPK, že byl zpracován návrh plánu péče o PP Kamenný vrch u Heraltic a je zveřejněn k připomínkám.
 

 
 

Oznámení záměru na vyhlášení přírodní památky Kamenný vrch u Heraltic

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ OŽPZ“), jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon OPK“), oznamuje dle § 40 odst. 2 zákona OPK záměr na vyhlášení zvláště chráněného území Kamenný vrch u Heraltic v kategorii přírodní památka (dále též „PP“) ve smyslu ustanovení § 36 zákona OPK.

Dle § 40 odst. 4 zákona OPK mají dotčené obce, kraje a vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou právo uplatnit k záměru na vyhlášení části přírody za zvláště chráněné území námitky, a to ve lhůtě 90 dnů od doručení oznámení o záměru. Vlastník je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv či povinností. Námitky se uplatňují písemně u Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (Žižkova 57, 587 33 Jihlava), který je povinen včas uplatněné námitky posoudit a vydat o nich rozhodnutí ve lhůtě do 60 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění námitek. K námitkám uplatněným po uplynutí uvedené lhůty nebude přihlédnuto.

Pozemky zvláště chráněných území (i jejich části) jsou dle § 4 odst. 1 písm. j) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v platném znění, osvobozeny od daně z nemovitosti.

 

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Kamenný vrch u Heraltic

KrÚ OŽPZ, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4) písm. e) zákona OPK, oznamuje v souladu s § 38 zákona OPK, že byl zpracován návrh plánu péče o PP Kamenný vrch u Heraltic.

Plán péče se zpracovává a schvaluje na základě § 38 zákona OPK. Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu navržené PP navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany v PP a na její zabezpečení před nepříznivými vlivy okolí v ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické a právnické osoby není závazný.

Připomínky k návrhu plánu péče lze ve lhůtě 90 dnů od doručení tohoto oznámení uplatnit písemně na KrÚ OŽPZ, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše orgán ochrany přírody protokol, kterým zároveň plán péče schválí. Na projednávání plánu péče se nevztahují předpisy o správním řízení.

 
Zodpovídá: Ing. Jan Joneš
Vytvořeno / změněno: 27.5.2019 / 27.5.2019 | Zveřejnit od-do: 27.5.2019-27.9.2019
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze