Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

OPPIK - Technologie pro začínající podnikatele a další aktuální programy podpory

aaa
Malí začínající podnikatelé s podnikatelskou historií kratší než pět let mohou získat dotaci na pořízení nových strojů, technologického vybavení a zařízení ve výši 450 tis. až 1 mil. Kč z programu TECHNOLOGIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE. Ostatní malí a střední podnikatelé, v některých případech i velké podniky, mohou získat dotace v rámci jiných programů OP PIK, jejichž přehled Vám přinášíme.
 

 
 

Přehled aktuálně vyhlášených programů OP PIK:


Technologie – Výzva VIII (pro začínající podniky)

- příjem žádostí: 28. 1. 2019 - 26. 5. 2019

- výše podpory: 450 tis. - 1 mil. Kč

- podporované aktivity: nákup nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Podrobné informace k výzvě  nahttps://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-viii-pro-zacinajici-podniky/


Proof of Concept – Výzva II

- příjem žádostí: 4. 1. 2019 - 6. 5. 2019

- výše podpory dle realizované aktivity a velikosti podniku v rozmezí 300 tis. až 10 mil. Kč

- podporované aktivity:

 • aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh; výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze projektu 
 • aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace 

Podrobné informace k výzvě na https://www.agentura-api.org/programy-podpory/proof-of-concept/proof-of-concept-vyzva-ii/


Inovační vouchery – Výzva IV

- příjem žádostí:  2. 1. 2019 - 30. 6. 2019

- výše podpory: 50 tis. – 299 999 Kč

- podporované aktivity: nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP

Podrobné informace k výzvě na https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iv/


Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva IV

- příjem žádostí:  3. 12. 2018 - 30. 9. 2019

- výše podpory: 500 tis. – 35 mil. Kč

- podporované aktivity:

 • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě
 • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.)

Podrobné informace k výzvě na https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-uprava-bioplynu-na-biometan-a-jeho-vtlaceni-do-site-vyzva-iv/


Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva IV

- příjem žádostí:  3. 12. 2018 - 31. 5. 2019

- výše podpory: 500 tis. až do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

- podporované aktivity: inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Podrobné informace k výzvě na https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-akumulace-energie-vyzva-iv/


Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva IV

- příjem žádostí:  3. 12. 2018 - 31. 5. 2019

- výše podpory: 1 - 100 mil. Kč

- podporované aktivity:

 • zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
 • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
 • zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné

Podrobné informace k výzvě na https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-druhotne-suroviny-vyzva-iv/


Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva IV

- příjem žádostí:  3. 12. 2018 - 31. 5. 2019

- výše podpory: 50 tis. - 10 mil. Kč

- podporované aktivity:

 • pořízení elektromobilů ve výzvou podporovaných kategoriích silničních vozidel
 • pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

Podrobné informace k výzvě na https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-elektromobilita-vyzva-iv/


Smart grids II – Výzva V

- příjem žádostí:  8. 10. 2018 - 30. 9. 2019

- výše podpory: 10 mil. - 500 mil. Kč

- podporované aktivity: výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí)

Podrobné informace k výzvě na https://www.agentura-api.org/programy-podpory/smart-grids-ii/smart-grids-ii-vyzva-v/

 

Smart grids II – Výzva VI

- příjem žádostí:  8. 10. 2018 - 30. 9. 2019

- výše podpory: 10 mil. - 950 mil. Kč a zároveň až max. 50 mil €

- podporované aktivity: výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí)

Podrobné informace k výzvě na https://www.agentura-api.org/programy-podpory/smart-grids-ii/smart-grids-ii-vyzva-vi/ 


Obnovitelné zdroje energie – Výzva IV

- příjem žádostí:  3. 8. 2018 - 29. 3. 2019

- výše podpory: 250 tis. - 100 mil. Kč dle podporované aktivity

- podporované aktivity:

a) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií

b) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně

c) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně

d) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)

Podrobné informace k výzvě na https://www.agentura-api.org/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-iv/Marketing – Výzva IV

- příjem žádostí:  1. 3. 2019 - 31. 5. 2019

- výše podpory: 200 tis. – 4 mil. Kč

- podporované aktivity:

 • usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích
 • služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály)

Podrobné informace k výzvě na https://www.agentura-api.org/programy-podpory/marketing/marketing-vyzva-iv/


Technologie – Výzva IX

- příjem žádostí:  11. 3. 2019 - 31. 5. 2019

- výše podpory: 1 – 20 mil. Kč

- podporované aktivity: pořízení nových technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace

Podrobné informace k výzvě na https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-ix/ 
Zodpovídá: Ing. Ivona Hájková
Vytvořeno / změněno: 15.2.2019 / 15.2.2019 | Zveřejnit od-do: 15.2.2019-31.12.2019
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze