Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Druhý ročník regionální konference Za čistou řeku Jihlavu

Voda
Kraj Vysočina je krajem vody a pramennou oblastí významných řek, na nichž byly vybudovány vodní nádrže, které jsou důležitými zdroji vody pro mnohá odvětví lidské činnosti. Řeka Jihlava je zdrojem technologické vody pro Jadernou elektrárnu Dukovany a je tedy i klíčová pro její další rozvoj. Čistota povrchové vody v řece Jihlavě je tak jednou z priorit našeho regionu. Za tímto účelem se dnes v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě konal již 2. ročník regionální konference Za čistou řeku Jihlavu.
 

 
 

Letošní konference se konala pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, ministra zemědělství Mariana Jurečky a ministra životního prostředí Richarda Brabce. Konference navázala na loňský 1. ročník, na němž byla prezentována studie Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice, kterou Kraj Vysočina převzal koncem roku 2013 od společnosti ČEZ, a. s. Tato studie řeší aktuální stav povrchových vod v povodí řeky Jihlavy nad vodním dílem Dalešice, identifikuje zdroje znečištění povrchových vod, analyzuje jejich vliv a zároveň navrhuje nejvíce účinná opatření ke zlepšení kvality vody včetně finanční náročnosti těchto opatření. Závěrem loňského roku byla podepsána darovací smlouva, podle které poskytla společnost ČEZ, a. s. Kraji Vysočina dar ve výši 1 milión korun na činnost pracovní skupiny Za čistou řeku Jihlavu, která byla vytvořena za účelem podpory přípravy opatření ke zlepšení jakosti povrchových vod v povodí řeky Jihlavy.

Na dnešní konferenci bylo odborné veřejnosti, zástupcům samospráv a státní správy prezentováno, jak bylo s tímto finančním darem naloženo a dále byly představeny již realizované projekty a studie navazující na Jakostní model a další připravované aktivity.

 

Stávající obecné problémy se znečištěním:

- zastaralé legislativní požadavky na čistění odpadních vod

-protichůdná dotační politika

-nezájem společnosti o vodu, voda je považována za stále málo vzácnou, samozřejmou surovinou, největším znečišťovatelem – původcem fosforu v odpadní vodě jsou stále domácnosti

 

Studie byly realizovány zejména v územích, která vykazovala nejvyšší podíl na znečištění řeky Jihlavy, a to jak fosforem z bodových zdrojů, tj. z obcí, tak dusíkem z plošných zdrojů, tj. ze zemědělské činnosti. Původní jakostní model byl rozšířen o další vstupy a aktualizován o data, která v době zpracování nebyla k dispozici. Byly do něj zapracovány výsledky monitorovací kampaně v povodí Třešťského a Mlýnského potoka, kontinuální monitoring řeky Jihlavy v ústí do VD Dalešice, monitoring všech ČOV v povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice a také průzkum kanalizačních výustí ve dvacítce vybraných obcí v povodí VD Dalešice. Navržená opatření vycházející z průzkumu jsou specifikována pro bodové zdroje i plošné zdroje. Ve druhém případě jde především o zmírnění eroze tedy vyloučení pěstování širokořádkových rostlin na určitých pozemcích respektive pěstování meziplodin nebo např. půdoochranné technologie.

 

Dalším cílem konference bylo hledání možností realizace opatření k efektivnímu snížení znečištění povrchových vod v povodí řeky Jihlavy dusíkem a fosforem. „Je důležité uvést, že v návaznosti na činnost pracovní skupiny byly oba aktuální dotační tituly kraje určené pro podporu vodohospodářské infrastruktury upraveny tak, aby bodově zohlednily řešení obcí jako bodových zdrojů znečištění v povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice. Pro zlepšení kvality povrchové vody v povodí Jihlavy je však třeba v následujících letech vynaložit více než 500 miliónů korun,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.


Na území Kraje Vysočina je 704 obcí. Pouze dvě stovky z nich jsou aktuálně napojeny na čistírnu odpadních vod. Velice střízlivý odhad částky, která by byla třeba na vybudování ČOV pro všechny obce se blíží 15 miliardám bez zohlednění prostředků, které jsou třeba investovat do modernizace stávajících ČOV.


  • Více informací Jaroslav Mikyna, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel: 564 602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz.

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 3.12.2015 / 3.12.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze