Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pět zvláště chráněných území na Vysočině se dočká revitalizace

Pět zvláště chráněných území na Vysočině se dočká revitalizace
V lednu 2014 začala dlouho připravovaná realizace opatření na podporu biodiverzity v celkem pěti zvláště chráněných územích v rámci I. etapy projektu Kraje Vysočina s názvem „Biodiverzita“. Projekt bude realizován na území přírodních rezervací V Lisovech, Rašeliniště Kaliště, Šimanovské rašeliniště a Údolí Brtnice a na území přírodní památky Jezdovické rašeliniště. Podle harmonogramu budou práce probíhat až do května příštího roku.
 

 
 

V těchto územích se nacházejí populace vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů, jejichž výskyt je vázán na specifické typy bezlesých biotopů. Tyto lokality vyžadují pravidelné obhospodařování, které nebylo v minulých desetiletích vždy prováděno. Delší dobu nekosené plochy postupně degradují. Místně došlo v minulosti k nežádoucím melioracím a narušení vodního režimu.

 

Přírodní rezervace Údolí Brtnice tvoří zachovalý říční tok s břehovými porosty, niva tvořená převážně aluviálními loukami a na ně navazující výslunné skalnaté svahy, které v minulosti sloužily jako pastviny a do současné doby se zde vyskytují fragmenty cenných a druhově pestrých společenstev suchých trávníků. Projekt se soustřeďuje především na záchranu nejcennějších ploch xerotermních biotopů, které dlouhodobě degradují v důsledku absence vhodné péče. Jsou plánovány asanační zásahy (redukce křovin a náletových dřevin a následné kosení výmladků, potlačování expanzivních nebo invazních bylin) a zavedení pravidelné péče spočívající v kosení a přepásání.

 

Přírodní rezervace V Lisovech, Rašeliniště Kaliště a Šimanovské rašeliniště a přírodní památka Jezdovické rašeliniště představují zbytky dříve na Vysočině běžných a plošně rozsáhlejších rašelinišť a podmáčených luk. Tyto lokality byly v minulosti využívány jako dvousečné louky, příp. jako zdroj stelivového sena. K usnadnění sklizně bývaly lokality maloplošně odvodňovány drobnými povrchovými stružkami. V 2. polovině 20. století však došlo k postupnému upuštění od tohoto tradičního způsobu hospodaření, což bylo urychleno i tzv. kolektivizací. Napřímení a prohloubení řady vodních toků, rozsáhlé meliorační úpravy a následný převod na ornou půdu tyto i mnoho podobných lokalit ovlivnily a nastartovaly jejich degradaci a zarůstání a zároveň pro nejednu takovou lokalitu znamenaly úplný zánik. Pro obnovení původních cenných společenstev je nezbytné provedení asanačních opatření, která spočívají zejména ve vykácení nežádoucích náletových dřevin, pokosení travobylinných lad a jeho následném opakování (i na plochách vzniklých po vykácení dřevin) a dále také v dílčích opatřeních pro rozrůznění stanovištních podmínek a optimalizaci vodního režimu. Cílem projektu je obnova původního bezlesí a návrat k původnímu způsobu obhospodařování těchto území, které podmiňuje výskyt vzácných a chráněných druhů rostlin i živočichů.

 

Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na zhotovitele stavebních opatření ve výši 5 069 166 Kč se podařilo v průběhu veřejné zakázky snížit na 4 038 500 Kč a v případě nestavebních opatření byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky snížena ze 4 978 218 Kč na 3 566 006 Kč. Na spolufinancování se bude podílet z 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj, z národních zdrojů půjde 5 % a podíl krajského rozpočtu činí 10 % způsobilých výdajů projektu.

 

Práce budou probíhat do konce května roku 2015, na kdy je stanoveno předpokládané předání díla zhotoviteli - firmou EKOIMPEX s.r.o. z Pelhřimova, vítězem veřejné zakázky na nestavební opatření, a panem MIROSLAVEM ZÁMEČNÍKEM z Kunžaku, vítězem veřejné zakázky na opatření stavebního charakteru.

 

 

  • Jana Janová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočna
    tel: 564 602 505, e-mail: janova.j@kr-vysocina.cz.

 

 

 

Pět zvláště chráněných území na Vysočině se dočká revitalizace

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 4.3.2014 / 4.3.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze