Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Ministerský seminář: Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice

Ministerský seminář: Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice
V pondělí 27. 1. 2014 se v Praze na Ministerstvu zemědělství konal seminář zaměřený na studii „Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice“. Semináře, pořádaného pod záštitou vrchního ředitele sekce vodního hospodářství Pavla Punčocháře, se zúčastnili zpracovatelé jakostního modelu, zástupci státních podniků Povodí, ČEZ, a. s., výzkumných ústavů, další odborníci na problematiku ochrany vod a samozřejmě i představitelé Kraje Vysočina a jeho krajského úřadu.
 

 
 

Jakostní model mapuje stav povrchových vod v povodí vodního díla Dalešice, identifikuje zdroje jejich znečištění a analyzuje jejich vliv. Navrhuje také opatření ke zlepšení kvality vody, včetně finanční náročnosti těchto opatření. Jak bylo zpracovatelem jakostního modelu, společností Pöyry Environment, a. s. zdůrazněno, největším problémem povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice je nadprodukce dusíku, fosforu a organického znečištění zhoršující kvalitu povrchové vody. Většina znečištění povrchových vod fosforem (cca 75 %) pochází z bodových zdrojů, tj. obcí, naopak převážná část znečištění vod dusíkem (více než 70 %) ze zdrojů plošných, tj. ze zemědělské činnosti. Účastníci semináře se shodli, že ke zlepšení situace by měla vést postupná realizace opatření navržených u zdrojů znečištění.

 

U bodových zdrojů se opatření ke snížení znečištění odpadních vod fosforem týkají zejména řešení odvádění a čištění odpadních vod z vybraných obcí. Doporučeny jsou výstavby a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod, opatření na stávajících čistírnách zajišťující odstraňování fosforu, omezení vypouštění nečištěných odpadních vod z kanalizací přímo do vodních toků. Opatření navržená u plošných zdrojů znečištění, jejichž cílem je snížit znečištění povrchových vod dusíkem, se týkají zejména podpory protierozních způsobů hospodaření na ohrožených lokalitách, omezení či vyloučení pěstování širokořádkových rostlin na vybraných pozemcích nebo provádění pozemkových úprav.

 

Za Kraj Vysočina na semináři vystoupili Zdeněk Chlád, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství a Jaroslav Mikyna, vedoucí oddělení vodního hospodářství krajského úřadu. “Kraj Vysočina i krajský úřad vítají jakostní model jako účinný nástroj pro management kvality vody v řece Jihlavě a jejím povodí a budou spolupracovat na přípravě opatření ke zlepšení jakosti povrchových vod v řece Jihlavě a jejím povodí“ uvedl ve svém příspěvku Zdeněk Chlád. Jak však dále zdůraznil, finanční prostředky poskytované krajem do ochrany vod jsou s ohledem k jeho omezeným příjmům v této oblasti limitované, bude proto záležet na možnosti financování opatření z evropských nebo národních dotačních titulů.

 

 

  • Více informací Jaroslav Mikyna, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel: 564 602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz .
 

Ministerský seminář: Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 28.1.2014 / 28.1.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2017 > Prosinec

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze