Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Školský portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Změna ředitele školy nebo školského zařízení

Postup pro předkádání žádosti o změnu ředitele školy nebo školského zařízení.
 

 
 

Nedílnou součástí žádosti musí být:

 

1.   žádost (průvodní dopis s odůvodněním, oč žádáte)

 

navrhovatelem žádosti je právnická osoba, v případě příspěvkové organizace může být navrhovatelem také její zřizovatel. Pokud je navrhovatelem žádosti příspěvková organizace, je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatel

 

2.   formulář žádosti (vyplňte pouze přílohu č. 1)

 

3.  doklad o jmenování ředitele školy a doklady osvědčující splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele školy

 

v případě dokladu o jmenování ředitele jde o jmenovací dekret a výpis usnesení rady obce/městyse/města, kterým byl do funkce jmenován. Jmenovací dekret je v případě ředitele školy nebo školského zařízení soukromého zřizovatele (fyzické nebo právnické osoby) nahrazen dokladem o pracovněprávním vztahu k právnické osobě s doložením jména a příjmení s datem narození ředitele;

 

v případě dokladů osvědčujících splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele jde o životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o průběhu zaměstnání, výpis z rejstříku trestů a doklad o zdravotní způsobilosti (doklady předložené na výběrové řízení)

 

 

Všechny dokumenty musí být originály nebo úředně ověřené kopie.

 

Pokud jde o změnu ředitele základní školy, žádost zašlete na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor 20, Ing. Hana Pejšová, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana.

 

Pokud jde o změnu ředitele mateřské školy nebo školského zařízení, žádost zašlete na adresu: KrÚ Kraje Vysočina, OŠMS, odd. rozvoje vzdělávání, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Ivo Mach
Vytvořeno / změněno: 9.5.2013 / 9.5.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Školský portál > Uznávání zahraničního vzdělávání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze