Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Školský portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis oboru Základní škola speciální

Postup pro předkádání žádosti o zápis nového oboru vzdělání poskytujícího základní vzdělání v Základní škole speciální.
 

 
 

Nedílnou součástí žádosti musí být: 

 

1.   žádost - průvodní dopis s odůvodněním, oč žádáte

 

v případě, že nestihnete žádost podat v zákonném termínu tedy do 30. září do průvodního dopisu uveďte, že o zápis žádáte v souladu s § 146 odst. 2 školského zákona s popsáním důvodu zmeškání termínu pro předložení žádosti

 

žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok se podává u příslušného krajského úřadu do 30. 9. (zákonný termín). V souladu s ustanovením § 146 odst. 2 správní orgán může ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout zmeškání termínu pro předložení žádosti (mimořádný termín)

 

navrhovatelem žádosti je právnická osoba, v případě příspěvkové organizace může být navrhovatelem také její zřizovatel. Pokud je navrhovatelem žádosti příspěvková organizace, je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatel

 

 

2.   vyplněný formulář žádosti

 

doplnit údaje do formuláře (stačí vyplnit přílohu č. 1 a přílohu č. 4), viz příloha – formulář

 

 

3.   dodatek ke zřizovací listině doložený výpisem usnesení zastupitelstva obce/městyse/města, na kterém byl dodatek schválen

 

zřizovací listina se v bodě hlavní účel a předmět činnosti školy rozšíří o poskytování vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají na základě rámcového vzdělávacího programu pro Základní školu speciální

 

 

4.   vyjádření speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny k integraci žáka

 

 

5.   rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy nebo školského zařízení s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu, pokud je stanoven

 

v tomto dokladu je navrhovatel žádosti povinen rámcově popsat, jakým způsobem bude činnost školy nebo školského zařízení z těchto hledisek zajištěna

 

více informací najdete v návodu příloha - rámcový popis personálního a majetkového zajištění školy nebo školského zařízení a financování

 

 

6.   schválená vzdělávací koncepce a individuální vzdělávací plán nového oboru

 

ŠVP na nový obor Základní škola speciální dle RVP – není třeba přikládat jako další přílohu, postačující je, když ŠVP na nový obor bude schválený a že např. od xx. xx. xxxx (datum od kdy chcete mít nový obor zapsaný) budete dle ŠVP vyučovat. Tato skutečnost se uvede, buď v průvodním dopise k žádosti, nebo v  rámcovém popise zajištění činnosti

 

 

7.   usnesení rady obce/městyse/města

 

     Výpis usnesení rady obce/městyse/města ze dne xx. xx. xxxx č. xx v tomto znění:

rada obce/městyse/města schvaluje s účinností od xx. xx. xxxx zápis změn v údajích rejstříku škol a školských zařízení, které jsou v souladu s ustanovením § 179 odst. 4 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který se týká zápisu nového oboru vzdělání poskytujícího základní vzdělání, kód oboru 79-01-B/01 Základní škola speciální, s nejvyšším povoleným počtem xx žáků v základní škole, jejíž činnost vykonává xxxxx (přesný název školy dle zřizovací listiny)

 

 

8.   souhlas zřizovatele s požadovanou změnou zapisovanou do rejstříku škol a školských zařízení projednaný radou obce/městyse/města

 

přikládá se pouze, pokud je navrhovatelem žádosti právnická osoba, tj. škola

 

 

Všechny dokumenty musí být originály nebo úředně ověřené kopie a zašlete je na adresu: KrÚ Kraje Vysočina, OŠMS, odd. rozvoje vzdělávání, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

 

OŠMS se k podání vyjádří a společně s ostatními podklady postoupí Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které v této věci vede rejstřík škol a školských zařízení.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Ivo Mach
Vytvořeno / změněno: 9.5.2013 / 9.5.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Školský portál > Uznávání zahraničního vzdělávání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze