Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Školský portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis změny v údajích zapsaných do školského rejstříku - změna kapacity

Postup pro předkládání žádosti o změnu kapacity školy nebo školského zařízení.
 

 
 

Nedílnou součástí žádosti musí být: 

 

1.   žádost - průvodní dopis s odůvodněním, oč žádáte

 

v případě, že nestihnete žádost podat v zákonném termínu tedy do 30. září do průvodního dopisu uveďte, že o zápis žádáte v souladu s § 146 odst. 2 školského zákona s popsáním důvodu zmeškání termínu pro předložení žádosti

 

žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok se podává u příslušného krajského úřadu do 30. 9. (zákonný termín). V souladu s ustanovením § 146 odst. 2 správní orgán může ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout zmeškání termínu pro předložení žádosti (mimořádný termín)

 

navrhovatelem žádosti je právnická osoba, v případě příspěvkové organizace může být navrhovatelem také její zřizovatel. Pokud je navrhovatelem žádosti příspěvková organizace, je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatel

 

 

2.   vyplněný formulář žádosti

 

doplnit údaje do formuláře (stačí vyplnit přílohu č. 1 a přílohu č. 3), viz příloha – formulář

 

 

3.   stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby

 

stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví obsahuje především vyjádření v tom smyslu, zda příslušné prostory jsou vyhovující z hlediska právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví

 

stanoviskem stavebního úřadu se rozumí doklad, ze kterého je patrné, pro jaký účel lze dané prostory užívat tj. kolaudační rozhodnutí, ohlášení stavby, stavební povolení, oznámení o užívání stavby nebo kolaudační souhlas nezbytný k započetí užívání stavby pro daný účel. Stanovisko stavebního úřadu se dokládá pouze v případě, že činnost předškolního vzdělávání nebo školské služby bude probíhat v prostorách, které nejsou ve školském rejstříku zapsány

 

z obou těchto dokladů musí být dále zřejmé, jakému nejvyššímu počtu osob lze v příslušných prostorách poskytovat předmětné vzdělávání (předškolní vzdělávání v mateřské škole, základní škole, základní umělecké škole …) a školské služby (ve školní jídelně, ve školní jídelně – výdejně, ve školní družině, ve školním klubu, v domu dětí a mládeže …), přičemž je nezbytné odvodit, že se jedná o počet osob, kterým je možné tyto služby poskytovat v jednom okamžiku

 

 

4.   rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy nebo školského zařízení s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu, pokud je stanoven

 

v tomto dokladu je navrhovatel žádosti povinen rámcově popsat, jakým způsobem bude činnost školy nebo školského zařízení z těchto hledisek zajištěna

 

více informací najdete v návodu příloha - rámcový popis personálního a majetkového zajištění školy nebo školského zařízení a financování

 

 

5.   souhlas zřizovatele s požadovanou změnou zapisovanou do rejstříku škol a školských zařízení projednaný radou obce/městyse/města

 

přikládá se v případě, že navrhovatelem žádosti je právnická osoba, tj. škola

 

Všechny dokumenty musí být originály nebo úředně ověřené kopie. Žádost zašlete na adresu: KrÚ Kraje Vysočina, OŠMS, odd. rozvoje vzdělávání, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Ivo Mach
Vytvořeno / změněno: 9.5.2013 / 9.5.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Školský portál > Uznávání zahraničního vzdělávání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze