Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis školy nebo školského zařízení

Postup pro předkládání žádosti o zápis školy nebo školského zařízení.
 

 
 

Nedílnou součástí žádosti musí být:

 

1.         žádost - průvodní dopis s odůvodněním, oč žádáte

 

v případě, že nestihnete žádost podat v zákonném termínu tedy do 30. září do průvodního dopisu uveďte, že o zápis žádáte v souladu s § 146 odst. 2 školského zákona s popsáním důvodu zmeškání termínu pro předložení žádosti

 

žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok se podává u příslušného krajského úřadu do 30. 9. (zákonný termín). V souladu s ustanovením § 146 odst. 2 správní orgán může ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout zmeškání termínu pro předložení žádosti (mimořádný termín)

 

navrhovatelem žádosti je právnická osoba, která má v úmyslu činnost školy nebo školského zařízení vykonávat; v případě příspěvkové organizace může být navrhovatelem také její zřizovatel. Pokud je navrhovatelem žádosti příspěvková organizace, je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatel

 

pokud právnická osoba dosud nevznikla, v takovém případě je navrhovatelem její zřizovatel, zakladatel nebo jiná osoba, která je v souladu s právními předpisy upravujícími danou právní formu (např. v případě obchodních společností z § 64 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, v případě obecně prospěšných společností z § 6 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění apod.) oprávněna jednat jménem právnické osoby do jejího vzniku

 

 

2.         vyplněný formulář žádosti

 

doplnit údaje do formuláře, více viz příloha – formulář žádosti

 

 

3.      rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy nebo školského zařízení s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu, pokud je stanoven

 

v tomto dokladu je navrhovatel žádosti povinen rámcově popsat, jakým způsobem bude činnost školy nebo školského zařízení z těchto hledisek zajištěna

 

více informací najdete v návodu příloha - rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování

 

 

4.         smlouva o zajištění školního stravování

 

platí pro právnické osoby, které budou vykonávat činnost školského zařízení poskytujícího školní stravovaní s tím, že jídlo nebudou sami vařit. Školní stravovaní mohou zajišťovat smluvně i u jiné osoby poskytující stravovací služby – smlouva.

 

 

5.        doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, k prostorám, kde bude uskutečňováno vzdělávání

nebo školské služby

 

v případě vlastnického práva jde např. o výpis z katastru nemovitostí ne starší 6 měsíců nebo smlouvu o převodu vlastnického práva - smlouvu kupní či darovací

 

v případě užívacího práva se jedná o smlouvu o nájmu nebo smlouvu o výpůjčce nebo smlouvu o podnájmu pokud ovšem smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem možnost podnájmu nevylučuje

 

doklad lze dle § 147 odst. 2 školského zákona lze doložit dodatečně, nejpozději však do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení

 

 

6.         stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby

 

stanoviskem stavebního úřadu se rozumí doklad, ze kterého je patrné, pro jaký účel lze dané prostory užívat tj. kolaudační rozhodnutí, ohlášení stavby, stavební povolení, oznámení o užívání stavby nebo kolaudační souhlas v zásadě nezbytný k započetí užívání stavby pro daný účel

 

stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví obsahuje především vyjádření v tom smyslu, zda příslušné prostory jsou vyhovující z hlediska právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví

 

z obou těchto dokladů musí být dále zřejmé, jakému nejvyššímu počtu osob lze v příslušných prostorách poskytovat předmětné vzdělávání (předškolní vzdělávání v mateřské škole, základní škole, základní umělecké škole …) a školské služby (ve školní jídelně, ve školní jídelně – výdejně, ve školní družině, ve školním klubu, v domu dětí a mládeže …), přičemž je nezbytné odvodit, že se jedná o počet osob, kterým je možné tyto služby poskytovat v jednom okamžiku

 

stanoviska lze dle § 147 odst. 2 školského zákona doložit dodatečně, nejpozději však do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení

 

 

7.         doklad osvědčující zřízení nebo založení právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení

 

jde o doložení skutečnosti, že již byl učiněn příslušnými právními předpisy předvídaný právní úkon spočívající ve zřízení či založení právnické osoby, která má činnost školy nebo školského zařízení vykonávat. O jaký konkrétní doklad se bude jednat, vyplývá z právních předpisů upravujících příslušnou právní formu právnické osoby.

 

V případě příspěvkových organizací jde o rozhodnutí zřizovatele o vzniku právnické osoby

 

 

8.        doklad osvědčující vznik právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, pokud se nejedná o školskou právnickou osobu

 

jde o zřizovací listinu doloženou výpisem usnesení zastupitelstva obce/městyse/města (náležitosti zřizovací listiny řeší § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

 

název právnické osoby, která má činnost školy nebo školského zařízení vykonávat musí být v souladu s ustanovením § 8a školského zákona

 

       IČO obdržíte u místně příslušného Obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku na základě předložené zřizovací listiny či zakládací listiny, v případě zřízení školských právnických osob IČO bude přiděleno při zápise do rejstříku školských právnických osob; kopii dokladu o přidělení IČA přiložte k dokladu osvědčující zřízení nebo založení právnické osoby

 

       doklad lze dle § 147 odst. 2 školského zákona lze doložit dodatečně, nejpozději však do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení

 

 

9.         schválená vzdělávací koncepce školy s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu

 

 

10.     doklad o jmenování ředitele školy a doklady osvědčující splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele školy

 

v případě dokladu o jmenování ředitele jde o jmenovací dekret spolu s výpisem usnesení rady obce/městyse/města, kterým byl do funkce jmenován

 

v případě dokladů osvědčujících splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele jde o životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o průběhu zaměstnání, výpis z rejstříku trestů a doklad o zdravotní způsobilosti

 

doklady k řediteli lze dle § 147 odst. 2 školského zákona doložit dodatečně, nejpozději však do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení

 

 

11.     čestné prohlášení zřizovatele, že splňuje požadavky v souladu s ustanovením § 147 odst. 1 písm. n) školského zákona

 

Čestné prohlášení se dokládá při zápisu nové právnické osoby a pouze v případě, pokud zřizujete školu nebo školské zařízení s právní formou školská právnická osoba nebo příspěvková organizace.

 

 

12.    stanovisko obce, na jejímž území bude základní škola působit, pokud není jejím zřizovatelem

 

       dokládá se pouze při zápise základní školy

 

jedná se o stanovisko obce vydávané v její samostatné působnosti dle § 8 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění

 

 

Všechny dokumenty musí být originály nebo úředně ověřené kopie.

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Ivo Mach
Vytvořeno / změněno: 9.5.2013 / 9.5.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze