Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Nové krajské granty podpoří regionální kulturu a pomohou s nabídkou regionálních produktů

Fond Vysočiny: Krajská samospráva dnes vyhlásila osm nových grantových programů
Krajská rada dnes doporučila zastupitelům vyhlásit na nejbližším jednání 2. dubna další dva programy v rámci Fondu Vysočiny. Jde o grantový program Regionální kultura 2013 a Prodejny regionálních produktů 2013. „V letošním roce bude vyhlášeno 20 grantových programů v celkovém objemu přes 51 milionů korun. Zaměřením programů se snažíme reagovat na aktuální potřeby jednotlivých subjektů v našem regionu. Fond Vysočiny jako nástroj podpory se dlouhodobě osvědčil a budeme se snažit zachovat tento institut i do budoucna,“ uvedl Vladimír Novotný, náměstek hejtmana, do jehož gesce grantové programy patří.
 

 
 

Regionální kultura 2013

Cílem programu je podpořit projekty měst, obcí i dobrovolných svazků obcí, dále příspěvkových i neziskových organizací a podnikatelských subjektů v oblasti neprofesionálního umění. Důraz je kladen na přínos kulturní akce pro rozvoj a propagaci regionální kultury, na nekomerční charakter akce určené pro širokou veřejnost i na historickou tradici pořádání akce. Žadatelé mohou na projekt získat od 5 do 50 tisíc korun. Příjemce dotace se musí na úhradě nákladů podílet minimálně 70 %. Na podporu kulturních akcí je v programu vyčleněno 1,5 milionu korun. Žádosti je možné podávat do 30. dubna 2013 poštou nebo elektronicky přes datovou schránku.

 

Prodejny regionálních produktů 2013

Jedná se o zcela nový grantový program, kterým chce Kraj Vysočina podpořit malé a střední subjekty zaměřující se na prodej regionálních produktů, které se stanou součástí nově vznikající Sítě regionálních prodejen. Distribuce místních regionálních produktů do certifikovaných obchodů by mohla přispět k hospodářskému růstu v Kraji Vysočina. Podpora je určena na stavební úpravy prodejen nebo na nákup nových zařízení a vybavení prodejny. Podmínkou pro získání dotace je při předložení závěrečné zprávy doložit, že prodejna je držitelem statutu „Prodejna regionálních produktů“, který uděluje příslušná certifikační komise. Podnikatelské subjekty mohou získat od 30 do 150 tisíc korun na jeden projekt za podmínky minimálně 50% podílu na nákladech. V programu je alokováno celkem 1,5 milionu korun. Žádosti lze podávat do 15. května 2013 poštou nebo elektronicky přes datovou schránku.

 

V únoru bylo v rámci Fondu Vysočiny vyhlášeno prvních osm programů a na začátku dubna bude krajské zastupitelstvo schvalovat dalších sedm:

Rozvoj podnikatelů 2013 – 10 000 000 Kč - program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 17. 05. 2013

 

Naše školka 2013 – 5 000 000 Kč - program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 17. 05. 2013

 

Prodejny regionálních produktů 2013 – 1 500 000 Kč - program na podporu prodejců regionálních produktů na Vysočině formou příspěvku na pořízení zařízení, vybavení prodejny a rozšíření prodejních prostor (odbor regionálního rozvoje, Ing. Ivona Hájková, tel.: 564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 15. 05. 2013

 

Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013 – 1 500 000 Kč – program na podporu rozvoje systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (odbor životního prostředí, Ing. Martina Ferklová, tel.: 564 602 516, ferklova.m@kr-vysocina.cz; Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 10. 05. 2013

 

Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 – 1 000 000 Kč - program na podporu zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina a snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu (odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Martin Petr, tel.: 564 602 412, petr.m@kr-vysocina.cz; Ing. Lucie Skoumalová, tel.: 564 602 245, skoumalova.l@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 03. 05. 2013

 

Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 – 1 200 000 Kč - program na podporu rozvoje zážitkové turistiky na území Kraje Vysočina (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Zdeňka Kasalová, tel.: 564 602 353, kasalova.z@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 30. 04. 2013

 

Regionální kultura 2013 – 1 500 000 Kč - program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 30. 04. 2013

 

Více informací na internetových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ nebo na www.fondvysociny.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 19.3.2013 / 19.3.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze