Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Proslov hejtmana Jiřího Běhounka na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina 9. 11. 2012

 

 
 

Vážené zastupitelky, Vážení zastupitelé,

Vážení hosté, kolegové a přátelé,

 

Vítejte v sídle Kraje Vysočina. Ještě než se rozběhne pevně daný program dnešního ustavujícího Zastupitelstva Kraje Vysočina a složíte slib, než bude zvolena nová krajská rada i hejtman, rád bych ještě na pár chvil využil své dosavadní pozice hejtmana Kraje Vysočina a  ve stručnosti Vás i veřejnost seznámil s důležitými událostmi, fakty a okolnostmi, které se odehrály v končícím volebním období. Je férové a slušné všem nováčkům v zastupitelských lavicích prozradit do čeho jdou, jaká bude jejich startovací pozice a zároveň avizovaný stručný výčet pojmout jako důstojné poděkování vašim předchůdcům. Zastupitelstvo Kraje Vysočina bylo v letech 2008 – 2012 dobře fungujícím týmem, jehož výraznou oporou byl kvalitní servis krajského úřadu vedeného Zdeňkem Kadlecem.  Ale konkrétně:

 

Možná bych mohl mluvit o čtyřech letech utahování opasků a některá mírně nepopulární opatření schovávat za dopady finanční krize, ale není proč. Začátkem roku 2009 jsme přijali Strategii Kraje Vysočina pro období hospodářské krize. Šlo o pár bodů, kterých jsme se drželi, resp., jejichž naplňování nás a naše hospodaření udrželo rok co rok v černých číslech, pomohlo zabrzdit masovější propouštění v klíčových odvětvích krajského hospodářství – tedy ve stavebnictví nebo ve službách. Paradoxně jsme dostali větší odvahu využít elektronické aukce a stali se tak jedním z prvních krajů, kde odstartovaly společné nákupy energií a plynu s ročními úsporami v řádech miliónů korun. Při sestavování rozpočtů jsme vždy počítali s horší daňovou výtěžností, než předpokládalo ministerstvo financí. Tato opatrnost se pokaždé vyplatila, nikdy jsme si nebyli ochotni dovolit více, než na kolik jsme měli.  Naopak v čerpání evropských dotací jsme – obrazně řečeno – přidali plyn. Spolu s jižní Moravou jsme nejlépe využívali dotace ROP Jihovýchod, cíleným monitoringem a analýzami výhod jsme úspěšně žádali i v sektorových operačních programech. Jen ve zkratce teď připomenu některé  události, které si zaslouží být  znovu zmíněny a připomenuty:

 

Do krajského movitého majetku byly za poslední čtyři roky krajem investovány více než čtyři miliardy korun. Vedle patrně nejviditelnějších nových pavilonů krajských nemocnic za téměř dvě miliardy korun a nových výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby se realizovala výstavba domovů důchodců, zmíním například Velké Meziříčí nebo Ždírec. Nové stavby však nejsou všechno, gró dobrého hospodáře je péče o stávající majetek, a tak se zateplovalo s vyžitím prostředků OP Životní prostředí, měnila se okna, střechy a revitalizovaly se  ústavní parky. Samostatnou kapitolou je péče o krajské komunikace. Za poslední čtyři – pět let šlo na jejich modernizaci a opravy zhruba šest miliard korun. Tak masivní investice by nebyla možná bez úspěšně předložených projektů podpořených Evropskou unií.

 

Cílem krajské samosprávy pod mým vedením nebylo pouze čerpat ve prospěch kraje, ale i opačně – nabídnout prostředky formou dobře fungujícího systému Fondu Vysočiny v rámci schválených dotačních programů. Za poslední čtyři roky krajské zastupitelstvo vyhlásilo 59 grantových programů, v rámci nichž bylo rozděleno mezi úspěšné žadatele 177 miliónů korun.  Vedle tradičně velkého zájmu o podporu sportovních aktivit a aktivit drobných podnikatelů je stálý zájem o podporu kultury.

 

V tomto směru udělal Kraj Vysočina velký kus práce. Díky spolupráci s thajvanskými partnery se podařilo zavést pilotní projekt elektronického průvodce do Muzea Vysočiny v Pelhřimově, generální opravou prochází naše muzeum umístěné v Zámku Třebíč. Samostatnou kapitolu v ohlédnutí se za historií uplynulých čtyř let je pořádání Dolnorakouské zemské výstavy. Jedinečný projekt, ke kterému nás jako plnohodnotného partnera přizval dolnorakouský partnerský region, nemá zatím svým rozsahem, návštěvností a pojetím obdoby. Byla to pro nás obrovská škola v organizaci, koordinaci i logistice, která se však pozitivně odrazila při nedávné přípravě a realizaci dalšího společného kulturního projektu kraje, zahraničních partnerů a regionálních organizací s názvem Vysočina fandí kultuře.

 

V oblasti školství se podařilo dokončit převod zřizovatelských kompetencí k ZUŠ a domům dětí a mládeže z kraje na obce, zavedena byla motivační i prospěchová stipendia na podporu vybraných technických oborů. Právě tato aktivita je výsledkem spolupráce mezi krajem a podnikatelským sektorem. Celkem kraj vyplatil na stipendiích přes tři milióny korun. Na druhou stranu se podařilo u těchto oborů udržet zájem studentů. Pomyslná štafeta bude novému zastupitelstvu předána v případě pořádání zimní olympiády dětí a mládeže, jejíž pořadatelství bylo Vysočině přiděleno pro rok 2014.

 

Intenzivní pozornost a maximální pomoc při propagaci věnoval Kraj Vysočina regionálním produktům a posilování významu regionální značky. Za období posledních 4 let kraj poskytl desítkám obcí a měst  téměř čtvrt miliardy korun na drobné vodohospodářské ekologické akce.

 

Oblast sociálních věcí se v posledních čtyřech letech nesla v duchu hledání dalších zdrojů financování základní nabídky sociálních služeb, maximálního využívání spolufinancování individuálních služeb z evropských fondů, nastartování transformace ústavů sociální péče a integrace klientů do běžného života. Novou kapitolu jsme začali psát v problematice prorodinné politiky kraje, a to nejen prostřednictvím širšího záběru rodinných pasů, ale i zavedením poptávaných a v jiných regionech osvědčených senior pasů.

 

Informací o úspěšném spuštění elektronických služeb ve zdravotnictví – eAmbulance a EMEDOCS otvírám kapitolu informatiky. Není to tak dávno, co jsme v krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě jako první z krajů otevřeli, resp. vybavili krajskou knihovnu digitalizační jednotkou, vybudovali 40 nových míst s veřejně přístupným internetem a trochu mimo pozornost byla dokončena celokrajská účelová katastrální mapa v digitální podobě. Ke krajské síti ROWANet byla nově připojena města Náměšť nad Oslavou, Pacov a Třešť a desítky dalších organizací včetně složek IZS. Úspěšně byl dokončen projekt rozšíření datového skladu a ve spolupráci s ostatními odbory úřadu spuštěn Portál řízení příspěvkových organizací. Klíčovým úkolem je aktuálně pro krajské informatiky stěhování do nově opravené budovy sídla Kraje Vysočina. Jde o dlouho zvažované pokračování dostavby sídla s tím, že bude alespoň částečně vyřešen problém rozložení odborů krajského úřadu po detašovaných pracovištích, vyřešení interních problémů při řízení úřadu a zároveň budou zajištěny prostory pro ukládání dat.

 

V případě územního plánování máme za sebou úspěšné vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a aktualizaci Územně analytických podkladů kraje, které jsou východiskem pro zpracování územních plánů obcí. Jen stručně zmíním, že 198 obcí kraje získalo za poslední čtyři roky 22 miliónů korun v dotacích na pořízení územních plánů obcí.

 

Na druhou stranu, ne úplně ze všeho jsme měli v posledních čtyřech letech radost. Vrásky nám dělala především některá nevyzpytatelná rozhodnutí Vlády nebo ministerstev. Ukázkovým příkladem byla hromadná protestní akce lékařů „Děkujeme, odcházíme“, sporné státní maturity nebo masivní snižování rozpočtů profesionálním hasičům a policii. Jen díky milionovým dotacím z krajského rozpočtu, je ještě krajský integrovaný záchranný systém plně funkční.

 

Tečkou v mém souhrnu bude zahraniční spolupráce. V případě Kraje Vysočina vždy rozumně platilo, že to, co se osvědčilo, se nemění. Bez ohledu na to, kdo s myšlenou přišel, jaký se psal rok a kdo zrovna seděl na  hejtmanské židli. Pokud jsme ve stavu – a mám na mysli stav ekonomický – že lze pomoci i jinde než pouze v našem regionu, pak tak činíme. Pomáhali jsme, pomáháme a věřím, že nadále pomáhat budeme v partnerské zakarpatské oblasti Ukrajiny, Na druhou stranu jsme se i my naučili sdílet příklady dobré praxe, a tak u nás učí francouzský jazyk rodilí mluvčí a děti tráví prázdniny s pořadateli mladé univerzity.

 

Být krajský zastupitel je velká odpovědnost a představuje mnoho práce ve prospěch občanů i tohoto kraje. Předpokládám, že nové zastupitelstvo naváže na praxe minulé a bude spoluvytvářet korektní a slušné politické klima a i nadále bude nastavovat lepší a důstojnou tvář politické kultuře. Naše společná rozhodnutí by měla mít pragmatický základ, logickou strukturu a odhlasovaný výsledek by měl svým dosahem přesáhnout funkční období. Vaše zkušenosti a Vaše schopnosti, o nichž jste před pár týdny přesvědčili své voliče, budou zárukou dobře odvedené práce pro tento kraj.

 

Dovolte mi milé kolegyně a kolegové, abych Vás v této slavnostní chvíli pozdravil a přivítal vás do týmu krajské samosprávy, zároveň  poděkoval za spolupráci svým dosavadním kolegům z krajské rady a také všem bývalým zastupitelům, starostkám a starostům 704 obcí Kraje Vysočina a občanům, kteří mému týmu po předchozí 4 roky dali důvěru. Začínáme společně psát další kapitolu historie Kraje Vysočina. Jací budeme my zastupitelé, takový bude rozvoj či stagnace našeho kraje.

 

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 9.11.2012 / 9.11.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze