Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Fond Vysočiny – grantové programy pro oblast volnočasových aktivit a sportu

Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0070/01/2012/ZK ze dne 14. 2. 2012 schválilo následující grantové programy z Fondu Vysočiny, týkající se volnočasových aktivit a sportu. Jednorázové akce 2012; Sportujeme 2012 a Sportoviště 2012.
Jednorázové akce 2012
Cílem programu je finančně podpořit jednorázové aktivity sportovního i nesportovního charakteru v časovém rozsahu max. jeden měsíc pořádaných pro děti, mládež i širokou veřejnost, jako například drakiády, dětské karnevaly, turnaje, závody, akce pro rodiny s dětmi atd.

Alokace tohoto programu činí 2 000 000 Kč, z toho v podprogramu A je k dispozici 1 200 000 Kč, a v podprogramu B 800 000 Kč. Minimální výše dotace je 5 000 Kč a maximální 80 000 Kč. Procentuelní podíl Kraje Vysočina je 40 %.

Mezi uznatelné výdaje (náklady) patří výhradně náklady bezprostředně související s uspořádáním akce: materiál, propagace, služby reklamních agentur, PR, dopravní náklady, ubytování, občerstvení, nájemné, dohody o provedení práce, ceny pro soutěžící, drobný dlouhodobý majetek do 40 tis. pořizovací ceny atd.

Termín podání žádosti je 30. března 2012.

Informace ke programu podají garanti Mgr. Alena Mikulíková, tel. 564 602 939, e-mail: mikulikova.a@kr-vysocina.cz, Bc. Jana Albrechtová, tel. 564 602 942, e-mail: albrechtova.j@kr-vysocina.cz.


Sportujeme 2012
Cílem programu je zlepšení a podpora dlouhodobých sportovních a tělovýchovných aktivit obyvatel regionu, se zvláštním zaměřením na děti a mládež, rozvoj prvků občanské společnosti, vytvoření společné identity obyvatel regionu.

Alokace tohoto programu činí 1 500 000 Kč, minimální výše dotace je 10 000 Kč, maximální 60 000 Kč. Procentuelní zastoupení Kraje Vysočina je 40 %.

Mezi uznatelné výdaje (náklady) patří například tyto neinvestiční náklady: nákup materiálu a služeb, drobný (dlouhodobý) hmotný majetek, nájemné, tiskové materiály, webové prezentace, propagační předměty a odměny pro účastníky, ostatní platby za provedenou práci, cestovné a stravné, atd.

Termín podání žádosti je 23. března 2012.

Informace k programu podají garanti Mgr. Petr Panovec, tel. 564 602 938, e-mail: panovec.p@kr-vysocina.cz, Veronika Vráblová, tel. 564 602 935, e-mail: vrablova.v@kr-vysocina.cz.

Sportoviště 2012
Cílem programu je podpora výstavby a údržby zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, směřující ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu. Podprogram A je zaměřen na drobné úpravy a údržbu sportovních zařízení, podprogram B je určen na složitější úpravy, rekonstrukce, výstavbu sportovních areálů.

Alokace tohoto programu činí 3 000 000 Kč, z toho na podprogram A je vyčleněn 1 000 000 Kč, minimální výše dotace je 10 000 Kč, nejvyšší 30 000 Kč, Procentuelní podíl Kraje Vysočina je 40 %, v podprogramu B jsou k dispozici 2 000 000 Kč, minimální výše dotace je 30 001 Kč, maximální 100 000 Kč. Procentuelní podíl Kraje Vysočina je 30 %.

Termín podání žádostí je 23. března 2012.

Informace k programu podají garanti Mgr. Ivo Mach, tel. 564 602 940, e-mail: mach.i@kr-vysocina.cz, Mgr. Petr Horký, tel. 564 602 941,
e-mail: horky.p@kr-vysocina.cz.

Výzvy k jednotlivým programům a formulář žádosti naleznete na internetových stránkách Fondu Vysočiny: www.fondvysociny.cz
 

 
 
 
Zodpovídá: Mgr. Ivo Mach
Vytvořeno / změněno: 16.2.2012 / 16.2.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze