Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z rozpočtu Kraje Vysočina

 

 
 

Dotace Kraje Vysočina na infrastrukturu vodovodů a kanalizací


Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 7. 11. 2017 nové Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací č. 16/17. Podle uvedených zásad Kraj Vysočina poskytuje dotace v oblasti A na zajištění zásobování obyvatel Kraje Vysočina kvalitní pitnou vodou a v oblasti B na zajištění odvádění a potřebné úrovně čištění komunálních odpadních vod na území Kraje Vysočina. V oblasti A se jedná o opatření na výstavby a dostavby vodovodů pro veřejnou potřebu a to včetně příslušných objektů (vodojemů, úpraven vod apod.) nebo jejich intenzifikací nebo napojení nových zdrojů vody. V oblasti B se jedná o opatření na výstavby a dostavby kanalizačních systémů pro veřejnou potřebu, výstavby nebo intenzifikace čistíren odpadních vod pro veřejnou potřebu, včetně zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového hospodářství.

Nejvýznamnější změnou zásad je v oblasti A snížení minimálního počtu řešených trvale bydlících obyvatel na 25, v oblasti A a B rozšíření i na místní části měst, které dosud nemohly být předmětem žádosti. Dále byly provedeny změny v uznatelných a neuznatelných nákladech a v povinných přílohách žádosti o dotaci. Kraj již nebude podporovat prosté rekonstrukce vodovodů a kanalizací a souvisejících objektů. Náklady na rekonstrukce stávajících staveb budou uznatelné pouze v případě, dojde-li ke zvýšení kapacity vodovodních a kanalizačních řadů nebo ke zvýšení účinnosti ČOV či úpravny vody; výjimkou je pouze výměna vodovodů ze závadných materiálů např. z azbestocementu nebo olova.

Žadateli mohou být obce a jejich svazky a právnické osoby, které vlastní majetek vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, vykazují minimálně 75 % své činnosti v jejich provozování, a ve kterých mají obce, městysy a města alespoň 75 % majetková práva. Maximální výše dotace z rozpočtu kraje na investiční akci podle těchto zásad může dosáhnout 75 % celkových uznatelných nákladů. Je možné žádat i o spolufinancování dotace získané z jiných dotačních titulů. Minimální výše požadované dotace je 50 000 Kč, maximální výše v oblasti A 5 000 000 Kč a v oblasti B 10 000 000 Kč. Uznatelné náklady nesmí překročit v oblasti A na 1 řešeného trvale bydlícího obyvatele 80 000 Kč bez DPH, v oblasti B na 1 ekvivalentního obyvatele 100 000 Kč bez DPH.

Pro podání žádosti o poskytnutí dotace je nutné mj. předložit pravomocné stavební povolení (pokud tomuto předmět žádosti podléhá) a smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem prací.


Ing. Radek Zvolánek, odbor životního prostředí a zemědělství, telefon: 564 602 363, e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz


 
Zodpovídá: Ing. Radek Zvolánek
Vytvořeno / změněno: 9.11.2011 / 13.12.2017
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze