Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Po deseti letech čeká Vysočinu velká pravopisná změna

Logo kraje
Vysočina bude od 1. srpna Krajem Vysočina. Změna spočívající v důsledném pojmenování regionu přináší i pravopisnou novinku. V oficiální korespondenci i běžném životě už bude standardně používáno spojení Kraj Vysočina s velkým K. „Skončí tak všudypřítomné problémy při používání datových schránek a časté omyly při dohledávání identifikace kraje,“ upozorňuje na pozitiva ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.
 

 
 

V částce 52/2011 Sbírky zákonů vydané dne 25. 5. 2011 byl pod č. 135 publikován ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. Novela tohoto ústavního zákona mění název vyššího územního samosprávného celku „Vysočina“ na „Kraj Vysočina“.

 

Protože ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2011, znamená to mimo jiné, že od tohoto data bude muset být užívána správná velká písmena nového názvu kraje a jeho orgánů.  Situaci ulehčuje logo kraje Vysočina, které je již několik používáno ke ztotožnění občana kraje s vyšším územním samosprávným krajem, v němž žije.  V následujících týdnech dojde k výměně existujících razítek používajících název kraje „Vysočina“ v grafické podobě poloviny loga kraje Vysočina.  

 

Promítnutí nového názvu kraje v běžné užívací praxi Vám  nabízíme v nejčastějších případech níže. Nejedná se o vyčerpávající přehled užití nového názvu kraje, berte však tento náhled jako vodítko nebo pomoc.

 

 Užívání nového názvu vyššího územního samosprávného celku  Kraj Vysočina (od 1. 8.)

A. Názvy orgánů Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Rada Kraje Vysočina

Krajský úřad Kraje Vysočina

Hejtman Kraje Vysočina

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

 

obecné užití zůstává nezměněno:

zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje, krajský úřad

 

B. Kraj Vysočina jako smluvní strana v písemném vyhotovení smluv

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zastoupený MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

IČO: 70890749

bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.

č.ú.: 4050005000/6800

(...)

 

C. Užití názvu Kraje Vysočina v písemném projevu

Vzhledem k tomu, že šablony písemností kraje a jeho orgánů zůstanou ve větší míře zachovány, bude nutno dbát na správné označení orgánů kraje Vysočina, především se to bude týkat označení krajského úřadu.

 

Příklady:

... na základě toho, že Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu obdržel dne 4. 8. 2011 Vaši žádost ....

... proto Vám Krajský úřad Kraje Vysočina zasílá následující informace: ...

(...)

... vedoucí Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina zaslal stanovisko ...

... vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství sdělila, že ...

... zasedala Bezpečnostní rada Kraje Vysočina (dále jen BRK KV) ...

.... otázku projednal Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina ... 

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 1.6.2011 / 1.6.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze