Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Odbor zdravotnictví

 

 
 
Činnost odboru zdravotnictví se dělí mezi dvě oddělení: oddělení zdravotní správy a oddělení zdravotní péče. Odbor obecně působí ve dvou rovinách.
V přenesené působnosti státu metodicky vede a kontroluje na území kraje výkon státní správy na úseku zdravotnictví.
V samostatné působnosti odbor plní úkoly při funkci zřizovatele zdravotnických zařízení zřizovaných krajem, včetně zabezpečení provozu protialkoholní záchytné stanice.
Schema 

 

Oddělení zdravotní správy

Oddělení zdravotní správy v přenesené působnosti:
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku zdravotnictví,
 • zajišťuje výkon agendy vyřizování stížností na úseku zdravotnictví,
 • zajišťuje výkon agendy rozhodování o návrzích na přezkoumání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti,
 • zajišťuje výkon agendy rozhodování o návrzích na přezkoumání lékařských posudků ve věcech pracovní neschopnosti,
 • zajišťuje výkon agendy rozhodování o vydání oprávnění, změně oprávnění a o zrušení oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení,
 • uděluje souhlas s personálním a věcným vybavením, s druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zdravotnickým zařízením,
 • zajišťuje výběrová řízení na zařazení do sítě zdravotnických zařízení,
 • kontroluje dodržování podmínek oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení, ukládá pokuty provozovatelům nestátních zdravotnických zařízení za porušení povinností podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,
 • metodicky vede a kontroluje výkon přenesené působnosti obcí na úseku zdravotní správy,
 • kontroluje zacházení s návykovými látkami a ukládá pokuty za porušení povinností stanovených ákonem o návykových látkách,
 • kontroluje výkon agendy vydávání tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem obecními úřady obcí s rozšířenou působností,
 • zajišťuje výkon agendy při ohlašovací povinnosti osob provozujících lékárnu dle § 27 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zajišťuje zastoupení krajského úřadu při zneškodňování nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i odpadu je obsahujícího, které nejsou léčivem podle zvláštního zákona, a sděluje údaje o zneškodněných návykových látkách, přípravcích a prekursorech Ministerstvu zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“) dle § 43 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • přezkoumává správní rozhodnutí orgánů I. stupně ve věcech ukládání pokut na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a kontroluje výkon státní správy na tomto úseku,
 • zajišťuje výkon agendy úhrad nákladů na zneškodňování nepoužitelných léčiv a na úseku užívání léčiv výkon agendy předávání informací zdravotnickým zařízením o pozastavení užívání léčiva, o pozastavení jeho uvádění do oběhu, případně o stažení léčiva z oběhu,
 • zajišťuje agendu úhrad výdajů spojených s preventivními opatřeními proti tuberkulóze,
 • zajišťuje činnost lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků při odvodním řízení,
 • zajišťuje ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
 • zřizuje územní znalecké komise pro posuzování případů možného pochybení při výkonu zdravotnických služeb,
 • zajišťuje výkon agendy na úseku správy lékařské dokumentace zaniklého nestátního zdravotnického zařízení,
 • zajišťuje distribuci oznámení o pozastavení výdeje léků, zpráv o kvalitě léčiv a ztrát razítek,
 • zajišťuje kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí dané zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajištění opatření obecním úřadem obce s rozšířenou působností na základě informace zdravotnického zařízení o propuštění pojištěnce, u něhož není zajištěna další péče, nebo o propuštění dětí a mladistvých se závažnou sociální problematikou v rodině,
 • zajišťuje kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí dané jim zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů,
 • rozhoduje o registraci poskytovatelů sociálních služeb, o její změně a zrušení,
 • vede registr poskytovatelů sociálních služeb.
V samostatné působnosti pak:
 • zabezpečuje uzavírání smluv s nestátními zdravotnickými zařízeními o zajištění zdravotnických služeb ve veřejném zájmu, a to zejména pohotovostních služeb, braneckých prohlídek a preventivních opatření,
 • podílí se na zpracování stanovisek k návrhům zákonů a prováděcích předpisů,
 • zabezpečuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podávání návrhů na zápis do Ústředního věstníku ČR a do obchodního rejstříku,
 • provádí předběžnou, průběžnou a následnou finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušné prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu,
 • zajišťuje plnění úkolů spojených s poskytováním dotací a grantů na úseku zdravotnictví,
 • zajišťuje plnění úkolů spojených s čerpáním fondů Evropské unie,
 • zajišťuje přípravu koncepčních materiálů kraje na úseku zdravotnictví,
 • spolupracuje při tvorbě rozpočtu, navrhuje, přijímá a projednává rozpočtové změny.

Oddělení zdravotní péče

Oddělení zdravotní péče v samostatné působnosti:
 • kontroluje hospodaření s veřejnými prostředky u zdravotnických zařízení zřizovaných krajem
 • koordinuje zdravotnickou soustavu v daném území a usměrňuje její vytváření
 • navrhuje, přijímá a projednává rozpočtové změny
 • podílí se na zajišťování a koordinaci tvorby koncepčních a strategických materiálů v oblasti zdravotnictví
 • podílí se na zpracování stanovisek k návrhům zákonů a prováděcích předpisů
 • spolupracuje na tvorbě finančních plánů zdravotnických zařízení zřizovaných krajem
 • spolupracuje na tvorbě rozpočtu při stanovení výše příspěvků na provoz zdravotnických zařízení zřizovaných krajem
 • spolupracuje s odborem ekonomickým a odborem majetkovým při řešení ekonomických záležitostí
 • vede personální agendu ředitelů zdravotnických zařízení zřizovaných krajem
 • vytváří podklady a vyhodnocení potřeb v technické oblasti zdravotnických zařízení
 • zajišťuje koncepční a rozvojové práce v oblasti samosprávy, zejména v technické a investiční oblasti
 • zajišťuje kontrolu hospodaření podle rozpočtu, včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhu na opatření
 • zajišťuje krizové řízení v oblasti zdravotnictví
 • zajišťuje metodickou pomoc pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem
 • zajišťuje plnění povinností dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu ke zdravotnickým zařízením zřizovaným krajem včetně přípravy a aktualizace zřizovacích listin
 • zajišťuje systémové činnosti při rozhodování o přístrojové technice
 • zajišťuje tvorbu koncepčních a strategických materiálů na úseku zdravotnictví včetně přípravy a aktualizace Zdravotního plánu kraje Vysočina
 • zajišťuje úkoly při plnění funkce zřizovatele zdravotnických zařízení zřizovaných krajem, včetně zabezpečení provozu protialkoholní záchytné stanice
 • zpracovává přehledy a analýzy o stavu ekonomiky zdravotnických zařízení zřizovaných krajem, vyhodnocuje výsledky a problémy a předkládá návrhy na opatření, spolupracuje při evidenci movitého majetku v návaznosti na účetnictví, sleduje čerpání rozpočtu
 
Zodpovídá: Bc. David Talpa
Vytvořeno / změněno: 17.5.2010 / 17.5.2010
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze