Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Český červený kříž umí pomáhat

Prezident Českého červeného kříže RNDr. Marek Jukl, Ph.D., se na nás obrátil s informací o aktuálním stavu a úkolech této organizace. Současně nás požádal o další podporu v jejich záslužné činnosti. Jako lékař i jako občan si hluboce vážím práce tohoto významného občanského sdružení, které především díky obětavosti tisíců svých členů je významným faktorem na poli humanitárních, sociálních a zdravotních aktivit v naší zemi a v některých aspektech i v mezinárodních souvislostech.
 

 
 

Protože v mnohém tato organizace napomáhá práci samospráv obcí, měst i kraje, myslím, že neuškodí připomenout některá fakta z historie i současnosti Českého červeného kříže.   Ve své činnosti Český červený kříž navazuje na své předchůdce. 5. září 1868 byl založen "Vlastenecký pomocný spolek pro Království české". A nedlouho po vzniku ČSR - již 1.února 1919 se v Obecním domě v Praze sešla přípravná schůzka sociálních pracovníků a ti zvolili užší výbor a vyslali delegaci k presidentu republiky T.G.Masarykovi s žádostí o vyslovení souhlasu se vznikem nové organizace a se jmenováním jeho dcery dr.Alice Masarykové do funkce předsedkyně ČSČK. President republiky svým dopisem ze 6.února 1919 této žádosti vyhověl. Toto datum je považováno za oficiální datum založení Československého červeného kříže. Ten byl i po další léta i přes rozličná omezení v různých etapách našich dějin stále významným činitelem ve své oblasti.

Politické a společenské změny v závěru roku 1989 umožnily ČSČK návrat k nezávislosti a samostatnosti, ale i k některým charitativním činnostem. ČSČK se navrací k důslednému dodržování sedmi základních principů mezinárodního hnutí Červeného kříže. Ke dni 5. 6. 1993 se jeho část na území České republiky transformovala v Český červený kříž (ČČK), který byl uznán Mezinárodním výborem Červeného kříže dne 26.8.1993 a dne 25.10.1993 byl přijat do Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

 

V současné době má ČČK celkem 61 tisíc členů a dobrovolníků sdružených v 1 448 místních skupinách. Jeho postavení je upraveno zákonem č.126/1992 Sb., Oochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, podle nějž plní zejména tyto úkoly:

  • působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby
  • ůsobí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí
  • poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby
  • šíří znalost Ženevských úmluv

Známá je spolupráce ČČK při organizaci bezplatného dárcovství krve, výuky a poskytování první pomoci. Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. Český červený kříž provádí školení v první pomoci prostřednictvím svých Oblastních spolků.

Humanitární jednotky ČČK jsou zase hlavním nástrojem programu připravenosti na katastrofy. O těžce zraněné se postarají v rámci IZS v ČR profesionální složky. Druhosledové jednotky (v našem případě Humanitární jednotky ČČK) jsou zaměřeny na lehce zraněné a nezraněné osoby, což dohromady představuje více než polovinu všech postižených.

Jednou z činností, jejímž prostřednictvím přicházejí občané do kontaktu s Českým červeným křížem, je taky tzv. pátrací činnost, kterou provádí Odbor pátrací služby Úřadu ČČK. Legální oprávnění této činnosti zaměřené na ochranu a pomoc osobám postiženým ozbrojenými konflikty je zakotveno v 36 článcích Ženevských konvencí a v Dodatkových protokolech z r. 1977. Pátrací činnost velice úzce souvisí se vznikem hnutí Červeného kříže spojeného s myšlenkou odstranění nebo zmírnění fyzického utrpení

 

Základem sociální činnosti Českého červeného kříže je dobrovolná práce členů Českého červeného kříže na úrovni oblastních spolků a místních skupin ČK. Ty organizují dobrovolnou pečovatelskou službu, pomoc ohroženým skupinám obyvatel, akce pro staré, nemocné a tělesně postižené občany, organizují  ošacovací střediska apod. Český červený kříž prostřednictvím svých oblastních spolků každoročně organizuje tuzemské i zahraniční rekondiční pobyty. Rekondiční pobyty jsou určeny pro zdravotně postižené děti z celé republiky, které se v důsledku jakéhokoliv chronického onemocnění a nebo z nutnosti zvýšeného zdravotnického dohledu nemohou zúčastnit pobytu jiného typu. ČČK provádí rovněž šíření mezinárodního humanitárního práva, ale organizuje i konkrétní humanitární pomoc do zahraničí při nejrůznějších katastrofách..

 

Český červený kříž patří i mezi tzv. ostatní složky integrovaného záchranného systému a v případě potřeby se významně podílí na záchranných prací a zdravotnické pomoci při mimořádných událostech – zejména při hromadných neštěstích a přírodních katastrofách. Účinnou pomoc pro ČČK představují finanční dotace a granty, poskytované zejména v sociální a zdravotní oblasti krajskými, městskými a obecními úřady.

 

Rád bych touto cestou za profesionální zdravotníky kraje Vysočina všem zejména dobrovolným pracovníkům Českého červeného kříže za jejich obětavou práci poděkoval a vyjádřil své přesvědčení, že dosavadní dobrá  spolupráce ČČK a úřadů na všech úrovních bude ku prospěchu našich občanů zdárně pokračovat.

 

MUDr. Lukáš Kettner,

vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina

 

více informací: www.cervenykriz.eu

 
Zodpovídá: Bc. David Talpa
Vytvořeno / změněno: 24.4.2009 / 24.4.2009
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro veřejnost > Informace pro veřejnost

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze