Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Ohrožené dítě

Materiál Odboru sociálních věcí určený mj. školám a školským zařízením k plnění povinností vyplývajících jim ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Školy a školská zařízení jsou povinny oznamovat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o ohrožené děti. Materiál přibližuje typologii ohrožených dětí a je ohrožujícího prostředí a situací.
S částí tohoto materiálu a o dalších souvisejících otázkách byli ředitelé základních škol a mateřských škol prostřednictvím Mgr. Ivany Matouškové z OSV seznámeni na pracovních poradách pořádaných Odborem školství, mládeže a sportu v okresních městech v měsíci říjnu 2009 (ZŠ) a na přelomu ledna a února 2010 (MŠ).
 

 
 

Ohrožené dítě

 

Za děti, jejichž vývoj je ohrožen, se považují děti, jejichž rodiče

 • pro nedostatek rozumových schopností, hmotných prostředků, praktických dovedností nebo pro nedostatek citového vztahu, popřípadě pro nepříznivý zdravotní stav nejsou schopni, nemohou nebo nechtějí uspokojovat základní tělesné, psychické a sociální potřeby dítěte,
 • dítě odmítají, zanedbávají, nevytvářejí svému dítěti důstojné prostředí, přiměřené hygienické podmínky, dítě ponechávají bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku a rozumové vyspělosti,
 • požívají alkoholické nápoje či jiné látky vyvolávající závislost,
 • opakovaně se dopouštějí trestné činnosti, vedou nebo navádějí dítě k jednání majícímu znaky trestného činu či přestupku,
 • nedbají, aby dítě plnilo povinnou školní docházku a aby se na ni připravovalo, aby se připravovalo na své budoucí povolání a nevedlo zahálčivý život,
 • zneužívají své dítě k fyzickým pracím nepřiměřeným jeho věku a stupni jeho tělesného a rozumového vývoje,
 • dítě nepřiměřeně trestají, týrají, pohlavně zneužívají popřípadě důsledně nezakročí, aby tak nečinily třetí osoby,
 • nemocnému dítěti nevyhledají včas lékařskou pomoc nebo odpírají poskytnutí potřebných léčebných úkonů, povinného očkování apod.,
 • pro rozvrat partnerského soužití působí dítěti svými vzájemnými konflikty psychickou újmu,
 • byli vystěhováni z bytu nebo jim vystěhování hrozí.

 

Za ohrožené se rovněž považují děti, které

 • pobývají ve zdravotnickém či jiném zařízení a rodiče o ně neprojevují opravdový zájem, který by jako rodiče o ně projevovat měli, především je pravidelně nenavštěvují, neplatí stanovenou úhradu za pobyt v zařízení, nevytvářejí si takové osobní poměry, aby dítě, které v zařízení pobývá z jiných než zdravotních důvodů, mohli převzít do své péče,
 • se pokusily o sebevraždu,
 • jsou zneužívány k žebrotě,
 • jsou šikanovány či šikanují své vrstevníky,
 • navštěvují bez doprovodu rodičů či jiných odpovědných osob pohostinství, herny a jiné prostory, v nichž se provozuje zábava pro dospělé,
 • jsou vystaveny ohrožujícímu působení nevhodných společností svých vrstevníků nebo starších osob, popřípadě destruktivních náboženských skupin či sdružení (sekt),
 • požívají alkoholické nápoje či jiné návykové látky, popř. jsou závislé na hracích automatech,
 • jsou na útěku od rodičů nebo jiných zodpovědných osob či ze zařízení pro výkon ústavní výchovy,
 • páchají trestnou činnost, dopouštějí se jednání majícího charakter přestupku,
 • provozují prostituci.

 

Ivana Matoušková, Odbor sociálních věcí
Krajský úřad kraje Vysočina
Jihlava, Žižkova 57
tel.: 564 602 823
 
Zodpovídá: Mgr. Vít Krčál
Vytvořeno / změněno: 12.2.2010 / 12.2.2010
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze