Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Grantové projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

logo
Jedním z tématických operačních programů určených pro čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu v programovacím období 2007 - 2013 je Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK).
 

 
 

V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost lze podávat 3 druhy projektů – individuální projekty ostatní (dále jen IPo), individuální projekty národní (dále jen IPn) a tzv. grantové projekty (dále jen GP). IPo a IPn předkládají žadatelé ke schválení na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT), který je tzv. Řídícím orgánem OP VK (dále jen ŘO OP VK). Oproti tomu grantové projekty předkládají žadatelé u tzv. Zprostředkujících subjektů (13 krajů České republiky). ŘO OP VK tak deleguje část implementace programu na kraje ČR - Zprostředkující subjekty. Rolí zprostředkujícího subjektu (dále jen ZS) za kraj Vysočina je pověřeno Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina.

Kraj Vysočina stejně jako dalších 12 krajů administruje grantové projekty v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání a v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina. Finanční prostředky určené pro kraj Vysočina Vysočina pro léta 2007 – 13 činí 857 mil. Kč. Kraj Vysočina vyhlásil od roku 2007 tři výzvy – dvě v prioritní ose „Počáteční vzdělávání“ pro všechny oblasti podpory a jednu výzvu v oblasti podpory „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina“.

Osa „Počáteční vzdělávání“ je zaměřena na zvyšování kvality ve vzdělávání (základní, střední, vyšší odborné školství) a to pomocí inovací metod práce s dětmi, zkvalitňováním výuky prostřednictvím nových výukových metod (zavádění ICT do výuky, synergickým propojením předmětů ve školách, zlepšení kvality výuky cizích jazyků), proškolením pedagogických pracovníků, integrací dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné výuky apod.

Oblast podpory „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina“ je zaměřena na prohloubení nabídky dalšího vzdělávání formou vytváření či rozvoje stávající nabídky (tvorba vzdělávacích materiálů, vzdělávacích modulů)  pro vzdělávání dospělých ve školách a vzdělávacích institucích; vytváření partnerských sítí v oblasti dalšího vzdělávání, vzdělávání pedagogů, lektorů, kteří vzdělávají účastníky dalšího vzdělávání apod.

V rámci obou vyhlášených výzev v ose „Počáteční vzdělávání“ byly schváleny projekty v celkové výši 285,5 mil Kč. Seznam schválených projektů v 1. a 2. výzvě je ke stažení na http://www.vysocina-finance.cz/pod záložkami Finanční zdroje z EU/OP, Vzdělávání pro konkurenceschopnost/Archiv výzev.

1. výzva v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání byla vyhlášena 25. srpna 2009. Příjem žádostí bude probíhat od 29. září do 9. října 2009. Výzvu k předkládání projektů společně s přílohami výzvy naleznou žadatelé rovněž na stránkách http://www.vysocina-finance.cz/, pod záložkami Finanční zdroje z EU /OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost/Aktivní výzvy.

 

  • Vendula Hanzalová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad kraje Vysočina
    mail: hanzalova.v@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 6.10.2009 / 6.10.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze