Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rozpočet kraje

Mobilní verze webu

Přehled školských právních předpisů

Přehled vybraných právních předpisů používaných v resortu školství. Přehled je členěn do tabulek „zákony“ a „podzákonné právní předpisy“ (nařízení vlády a vyhlášky ministerstva). Aktuální znění dotčeného předpisu je dostupné prostřednictvím služby „Vyhledávání v zákonech“ na „Portálu veřejné správy“ (http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/).
 

 
 

Plné znění níže uvedených právních předpisů je dostupné prostřednictvím služby vyhledávání v zákonech na Portálu veřejné správy

Zákony

Číslo Název
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
83/1990 Sb. o sdružování občanů
248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
115/2001 Sb. o podpoře sportu

Podzákonné právní předpisy

Číslo Název
211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
442/1991 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích
Poznámka: pro maturující podle dosavadních předpisů – pro ostatní viz vyhlášku č. 177/2009 Sb.
281/2001 Sb. kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
671/2004 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání
12/2005 Sb. o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
16/2005 Sb. o organizaci školního roku
33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
107/2005 Sb. o školním stravování
108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání
317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
492/2005 Sb. o krajských normativech
60/2006 Sb. o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků)
438/2006 Sb. kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
263/2007 Sb. kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

 
Zodpovídá: Mgr. Vít Krčál
Vytvořeno / změněno: 4.2.2009 / 17.10.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Dokumenty rozpočtu > Rozpočtová opatření > 2019

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze