Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Financování regionálního školství

 

 
 

1. Školy a školská zařízení zřizované obcemi a krajem

 

 Školy a školská zařízení zřizované obcemi a krajem jsou  financovány ze dvou zdrojů:

a)      stát hradí tzv. přímé výdaje na vzdělávání prostřednictvím účelových dotací krajům

b)      zřizovatel (obec, kraj) hradí provozní výdaje ze svých daňových příjmů

 

a) Přímé výdaje na vzdělávání

Přímé výdaje na vzdělávání jsou finanční prostředky státního rozpočtu poskytované školám a školským zařízením na úhradu

c)      mzdových prostředků,

d)      sociálního a zdravotního pojištění,

e)      přídělů do fondu kulturních a sociálních potřeb,

f)        ostatních nákladů vyplývajících z pracovněprávních vztahů,

g)      výdajů na učební pomůcky, na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle zákona poskytovány bezplatně,

h)      výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Rozpis přímých výdajů na vzdělávání z úrovně Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR na jednotlivé kraje:

MŠMT ČR provádí rozpis přímých vzdělávacích výdajů na jednotlivé kraje normativní metodou prostřednictvím republikových normativů a počtu dětí (mateřské školy), žáků (základní a střední školy) a studentů (vyšší odborné školy).

Výše republikového normativu obsahuje nejen výdaje na výuku, ale i další aktivity, které je třeba v rámci kraje zajistit – zájmové a další vzdělávání, stravování, ubytování, poradenské služby, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nástavbové studium, studium při zaměstnání atd.

 

Rozpis přímých výdajů na vzdělávání z úrovně krajského úřadu na jednotlivé školy a školská zařízení:

Krajský úřad provádí rozpis přímých vzdělávacích výdajů jednotlivým školám a školským zařízením  normativní metodou prostřednictvím krajských normativů a počtu dětí, žáků, studentů, stravovaných, ubytovaných, ... , které školy a školská zařízení uvedou ve svých statistických výkazech.

 

Finanční prostředky nad rozsah finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu hradí školy a školská zařízení z dalších finančních zdrojů, zejména z vlastních příjmů, z prostředků zřizovatele, popřípadě jiných osob.

 

Nárok na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu mají školy a školská zařízení, které jsou zapsány  v rejstříku škol a školských zařízení.

 

b) Provozní výdaje

Provozní výdaje zahrnují výdaje na úhradu energií, opravy majetku, odpisy majetku, nákup kancelářského, školního a hygienického materiálu, pohonných hmot, úhradu poštovného, služeb telekomunikací,  nájemného, pojistného, pořízení nábytku do škol atd.

 

Zřizovatel hradí i veškeré investiční výdaje.

 

 

2. Soukromé školy a školská zařízení

 

Prostřednictvím krajských úřadů poskytuje stát soukromým školám a školským zařízením dotaci na základě státem stanovených normativů.

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 24.11.2008 / 24.11.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze