Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2003

11. červen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání Zdravotní komise

Rady kraje Vysočina č. 5/2003

konaného dne 11. června 2003

 

Přítomni:

 • Jaroslava Bambasová – členka Zdravotní komise Rady kraje Vysočina;
 • MUDr. Soňa Pokorná – členka Zdravotní komise Rady kraje Vysočina;
 • MUDr. Jaroslava Horáková – členka Zdravotní komise Rady kraje Vysočina;
 • MUDr. Jiří Běhounek – člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina;
 • Ing. Vladimír Novotný – předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina;
 • Ing. Jan Palán – místopředseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina;
 • MUDr. Jiří Kořán – člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina;
 • MUDr. Tomáš Drasnar – člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina;
 • MUDr.Richard Štrobl – člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina;
 • MUDr. Václav Miláček;
 • Bc. Soňa Měrtlová – oddělení zdravotnictví KrÚ;
 • Mgr. Alena Beranová – koordinátorka (drogy, cizinci, menšiny
 • JUDr. Věra Švarcová – tajemnice komise.

 

Návrh programu:

1.      Zahájení zasedání;

2.      Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina za účasti zpracovatelské firmy GAREP spol. s r. o.;

3.      Dokončení koncepce zdravotnické záchranné služby v kraji Vysočina;

4.      Schválení záměrů grantových programů;

5.      Různé (radioterapeutické oddělení Nemocnice Jihlava);

6.      Závěr.

 

1. Zahájení

                Ing. Vladimír Novotný zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Přednesl program zasedání, podal návrh na zařazení vystoupení Mgr. Aleny Beranové, krajské protidrogové koordinátorky  romských poradců, integrace cizinců, manažerky prevence kriminality, do bodu jednání č. 2 „Aktualizace Programu rozvoje kraje“. Tento návrh byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina za účasti zpracovatelské firmy GaREP, spol. s r. o.

Členům komise byl s předstihem zaslán podkladový pracovní materiál – část Programu rozvoje kraje (dále jen PRK) zabývající se oblastí zdravotnictví.

Petr Daněk, zástupce zpracovatelské firmy GaREP, pohovořil o významu a přínosu aktualizace PRKu. Sdělil, že aktualizace by měla mít 2 výstupy: Meziroční zprávu a Programový doplněk. Přiblížil přítomným Meziroční zprávu, která již byla zpracována a předložena radě kraje (bude se každý rok aktualizovat). Dále byl měl vzniknout programový doplněk, který bude rovněž každý rok aktualizován. Otevřel diskusi a prostor pro připomínky k podkladovému materiálu.

            Následovala rozsáhlá diskuse. Členové komise zjistili, že podkladový pracovní materiál, který obdrželi, není aktuální verzí – proto požádali zástupce GaREPu o zaslání správné verze. Vyzdvihli souvislost PRKu s rozpočtem kraje a Fondem Vysočiny. Konstatovali, že údaje v materiálu jsou nepřesné – vyslovili doporučení, aby GaREP nevycházel pouze z údajů UZISu, reálná a aktuální čísla jsou k dispozici na oddělení zdravotnictví (kontaktní osoba: Bc. Soňa Měrtlová, mertlova.s@kr-vysocina.cz). Dále členové komise hovořili o nutnosti sledování určitých ukazatelů při aktualizaci, srovnání postupů s ostatními kraji.

            Petr Daněk pohovořil o aktivitách programového doplňku: reálné aktivity pro rok 2004, projekty, indikátory naplnění aktivity, rámcový projekt financování. Zdůraznil definitivní termín pro aktualizaci: 31. srpna 2003.

 

Výstupy komise z diskuse k tomuto bodu:

·        Spolupracovat s krajským úřadem při získání dat, nevycházet pouze z dat UZISu;

·        Formulaci „Standartizovaná úmrtnost“ nahradit pojmem „Délka dožití“;

·        Důraz na soulad s dosavadními koncepcemi a výstupy;

·        Členové komise zašlou připomínky ke SWOT analýze, údaje v tabulkové části doplní a zaktualizuje oddělení zdravotnictví, vlastní text bude připomínkován na dalším zasedání komise;

·        Zástupce firmy GaREP zašle všem členům komise aktuální verzi části PRKu týkající se zdravotnictví.

 

Mgr. Alena Beranová přednesla členům komise návrh na zřízení samostatné subkapitoly „Protidrogová prevence a péče o uživatele drog“ do Programu rozvoje kraje Vysočina. Rozdala přítomným podkladový materiál: text, tabulky a SWOT analýza k výše zmíněné problematice. Podala informaci, že zřízení samostatné subkapitoly bylo projednáváno rovněž v komisi sociální a volnočasových aktivit – obě komise tento záměr podpořili. Vyzdvihla fakt, že neexistuje samostatná protidrogová komise, nebyla dosud schválena Krajská protidrogová prevence

K materiálu předloženému Mgr. Alenou Beranovou se rozvinula diskuse. Členové komise hovořili především o praktické stránce protidrogové prevence,spolupráci s KHS.

 

Usnesení 006/05/2003/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

nemá námitek

k zařazení samostatné subkapitoly „Protidrogová prevence a péče o uživatele drog“ do Programu rozvoje kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

JUDr. Věra Švarcová rozdala přítomným písemný materiál Podnikatelský záměr „Kardiocentrum Vysočina“ – výstavba a provozování oddělení invazivní a intervenční kardiologie v Jihlavě. Provozovatel má zájem o pronájem prostor v Nemocnici Jihlava.

            K materiálu se rozvinula diskuse, ve které si přítomní vyměňovaly svoje názory. Hovořilo se i o možnostech finančního zajištění zřízení Kardiocentra. MUDr. Jaroslava Horáková zmínila, že spolupracuje s obdobnou společností – kladně tuto spolupráci zhodnotila.

 

Závěr diskuse:

Členové zdravotní komise požadují, aby jim byla s předstihem před zasedáním komise č. 6/2003 zaslána stanoviska Nemocnice Jihlava, krajského koordinátora, stanovisko nejvýznamnějších zdravotních pojišťoven, vyjádření primářů interny z nemocnic kraje k této problematice.

 

3. Dokončení zdravotnické záchranné služby v kraji Vysočina

Členům komise byl s předstihem předložen materiál obsahující údaje, jejichž doplnění požadovala komise na svém minulém zasedání.

            Předseda konstatoval, že na dnešním zasedání by zdravotní komise měla přijmout doporučení radě kraje, jakým směrem by se reálně měla ZZS v kraji ubírat, popř. zhodnotit ekonomickou situaci.

Jiří Běhounek sdělil svoje stanovisko: vyčlenit ZZS z Nemocnice Pelhřimov, doporučit radě kraje, aby uložila všem ZZS v kraji vytvořit pracovní materiál k systémovému řešení fungování ZZS v kraji (rovněž řešení financování). Vyslovil podporu zřízení 1 centrálního dispečinku v kraji.

Komise na základě získaných informací vyzdvihla zřejmou nechuť vedení ZZS k centralizaci.

Rozvinula se rozsáhlá diskuse. Členové komise trvali na svých stanoviscích z minulého zasedání (zřízení 1 centrálního dispečinku, sjednocení mzdových nákladů atd.). Závěrem diskuse bylo přijato usnesení.

 

Usnesení 007/05/2003/ZdK

·                    Na základě získaných materiálů od jednotlivých ZZS zdravotní komise konstatuje, že je zřejmé, že existuje nesoulad ve věcném, technickém a personálním vybavení jednotlivých ZZS (různé organizační struktury, úrovně, zvyklosti a způsoby fungování výjezdních stanovišť, odměňování). Dále existuje snaha o zakonzervování současného stavu ve všech okresech ze strany vedení ZZS.

·                    Zdravotní komise po zhodnocení všech výše uvedených otázek doporučuje radě kraje uložit vedoucím pracovníkům svých příspěvkových organizací (ředitelé jednotlivých ZZS) do 10. 9. 2003 v úzké vzájemné spolupráci připravit systémové řešení fungování ZZS v kraji Vysočina. V materiálu by měla být akcentována otázka shodné dostupnosti ZZS pro veškeré obyvatele kraje Vysočina a s tím související jednotné řídící, věcné, technické i personální vybavení.

V případě nesplnění uvažovat o dalších krocích v personální oblasti.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

4. Schválení záměrů grantových programů

Z časových důvodů byl tento bod programu přeložen na příští zasedání zdravotní komise.

 

5. Různé

Radioterapeutické oddělení Nemocnice Jihlava

Zdravotní komise otevřela diskusi k problematice nákupu lineárního urychlovače na onkologické oddělení v Nemocnici Jihlava. Tato problematika již byla v komisi diskutována a bylo k ní přijato stanovisko.

 

Usnesení 008/05/2003/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

trvá na svém stanovisku z minulých jednání a doporučuje poskytnutí finančních prostředků na zakoupení lineárního urychlovače a podporuje tuto nadregionální specializovanou péči v kraji Vysočina. Toto doporučení je podpořeno stanovisky primářů interních a onkologických oddělení v kraji Vysočina. Zdravotní komise dále doporučuje zachovat funkčnost obou současných onkologických RTO pracovišť v kraji Vysočina (Havlíčkův Brod a Jihlava). Zdravotní komise nedoporučuje řešit tuto specializovanou péči za pomoci soukromé firmy.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Členové se shodli, že na program zasedání zdravotní komise č. 6/2003 bude zařazena problematika zřízení Kardiocentra Vysočina, grantové programy a aktualizace PRKu.

MUDr. Richard Štrobl informoval o tom, že proběhla soutěž zdravotnických záchranných služeb, které se zúčastnili i týmy ze zahraničí. Tým z okresu Třebíč se umístil na výborném 3. místě.

 

6. Závěr

            Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín dalšího zasedání byl stanoven na středu 9. července 2003 od 16:00 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57 (pavilon A, zasedací místnost č. 2.21).

 

Ing. Vladimír Novotný v. r.

předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina dne 11. 6. 2003.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 16. 6. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 20.6.2003 / 20.6.2003

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze