Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Mobilní verze webu

Kraj a jeho samospráva

 

 
 

Kraj

 • územní společenství občanů, kterému náleží právo na samosprávu
 • veřejnoprávní korporace - vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje v samostatné působnosti o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, spolupracuje s obcemi (nezasahuje do jejich samostatné působnosti)
 • kraje v České republice vznikly v roce 2000 a postupně na ně přechází řada kompetencí dosud spravovaných státem
 • ČR je rozčleněna do 14 vyšších územních samosprávných celků (13 krajů + Hlavní město Praha)

Orgány kraje

Zastupitelstvo

 • nejvyšší samosprávný orgán kraje se čtyřletým volebním obdobím
 • 45 členů
 • rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem kraje
 • předkládá návrhy zákonů poslanecké sněmovně
 • schvaluje rozpočet kraje a závěrečný účet kraje, volí a odvolává hejtmana a ostatní členy rady kraje, zřizuje a ruší výbory, atd.
 • schvaluje rozvojové koncepce kraje - rozhoduje o zřízení a rušení příspěvkových organizací, včetně středních škol

Seznam výborů zastupitelstva Kraje Vysočina:

 • finanční výbor
 • kontrolní výbor
 • výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost
 • výbor regionálního rozvoje
 • legislativní výbor
 • výbor pro udělování medailí

Rada

 • výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti (v Kraji Vysočina má devět členů)
 • tvoří ji hejtman, náměstci hejtmana a další členové rady
 • zabezpečuje hospodaření podle schváleného rozpočtu, stanovuje počet zaměstnanců krajského úřadu, vyřizuje návrhy, připomínky a podněty obcí, zřizuje komise rady, jako iniciativní a poradní orgány rady kraje

MUDr. Jiří Běhounek

MUDr. Jiří Běhounekhejtman
 • zastupuje kraj navenek
 • řídí radu kraje
 • odpovídá za výkon své funkce zastupitelstvu
 • podepisuje právní předpisy kraje, jmenuje a odvolává ředitele úřadu se souhlasem ministra vnitra, odpovídá za informování občanů o činnosti kraje
 • hejtmana zastupují náměstci
 • oblast krizového řízení a bezpečnosti, vnějších vztahů, externí komunikace, informatiky a komunikačních technologií
 • životopis

kontakt: behounek.j@kr-vysocina.cz


Mgr. Pavel Franěk

Mgr. Pavel Franěk
 • 1. náměstek hejtmana pro oblast sociálních věci a nestátních neziskových organizací
 • životopis

kontakt: franek.p@kr-vysocina.cz


Ing. Vladimír Novotný

Ing. Vladimír Novotný
 • 2. náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví, analýzy a podpory řízení, RHSD, veřejnosprávní kontroly u PO, přezkoumání hospodaření obcí
 • životopis

kontakt: novotny.v@kr-vysocina.cz


Ing. Jana Fischerová, CSc.

Ing. Jana Fischerová, CSc.
 • náměstkyně hejtmana kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu a mezinárodních vztahů
 • životopis

kontakt: fischerova.j@kr-vysocina.cz


Mgr. Pavel Pacal

Mgr. Pavel Pacal
 • náměstek hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu, Fond Vysočiny
 • životopis

kontakt: pacal.p@kr-vysocina.cz


Ing. Martin Kukla

Ing. Martin Kukla
 • náměstek hejtmana kraje pro oblast financí a majetku
 • životopis

kontakt: kukla.m@kr-vysocina.cz


Ing. Jana Fialová

Ing. Jana Fialová
 • členka rady kraje pro oblast školství, mládeže a sportu
 • životopis

kontakt: fialova.j@kr-vysocina.cz


Ing. Jan Hyliš

Ing. Jan Hyliš
 • člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
 • životopis

kontakt: hylis.j@kr-vysocina.cz


Ing. Bc. Martin Hyský

Ing. Bc. Martin Hyský
 • člen rady kraje pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí
 • životopis

kontakt: hysky.m@kr-vysocina.cz


Seznam komisí rady Kraje Vysočina:
 • Bezpečnostní komise 
 • Dopravní komise 
 • Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání 
 • Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů 
 • Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky 
 • Zdravotní komise 
 • Komise pro sport a volný čas 
 • Komise pro zemědělství a životní prostředí
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.6.2008 / 30.12.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu > O Vysočině > Kraj a jeho samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze