Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 1. zasedání finančního výboru

ze dne 4.4.2001
 

 
 

Zápis z 1. zasedání finančního výboru kraje Vysočina 
konaného 4.4. 2001 
v zasedací místnosti Komerční banky v Jihlavě, Palackého 53, Jihlava

 

 

Přítomni:        Vladimír Dolejš, Vladimír Hink, Ing. Bohumil Kotlán, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing.Arch. Jaroslav Kruntorád, Bc. Jaromír Barák, Ing. Vladislav Nechvátal,  Bc. Jiří Vondráček, Rostislav Rakšány

 

Hosté:            RNDr. Miloš Vystrčil, 1. zástupce hejtmana

 

 

1. Zahájení:

 

Předseda výboru Vladimír Dolejš přivítal jednotlivé členy výboru a zástupce hejtmana  RNDr. Miloše Vystrčila. Dále konstatoval přítomnost všech členů výboru a skutečnost, že toto zasedání je prvním zasedáním finančního výboru nově utvořeného Jihlavského kraje.

Následně došlo k projednání organizačních záležitostí spojených s prací výboru, úkolů a poslaní finančního výboru krajského zastupitelstva, z kterého vyplynulo, že finanční výbor má především poslání kontrolní, a to na úseku hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje. Členové výboru však chtějí spolupracovat s vedením krajského úřadu s cílem pomoci řešit náročné úkoly spojené se zahájením činnosti krajského orgánu, především na úseku financí a rozpočtu kraje. Z tohoto hlediska bylo patrné, že intenzita práce výboru bude narůstat s postupným převodem majetku a financí na kraj.

Vladimír Dolejš dále konstatoval předpoklad, že do konce 1.pololetí bude finanční výbor zasedat jednou za měsíc.

 

2. Vystoupení zástupce hejtmana RNDr. Miloše Vystrčila

 

RNDr. Miloš Vystrčil seznámil členy výboru s činností krajského úřadu a předložil:

 

a)      příslušné zákony zabývající se obsahem rozpočtu, příjmy a výdaji rozpočtů obcí a krajů, zákon o rozpočtovém určení daní, atd..

b)      materiály týkající se činnosti kraje a krajského úřadu, např. organizační strukturu krajského úřadu, seznam a kontakt na členy ekonomického odboru, rozpočet výdajů krajského úřadu, atd..

 

Následně RNDr. Miloš Vystrčil zodpověděl dotazy členů výboru.

 

3. Představení pracovníků ekonomického odboru a tajemníka finančního výboru

 

Po zodpovězení dotazů  RNDr. Miloš Vystrčil představil Ing. Annu Krištofovou, vedoucí ekonomického odboru krajského úřadu. Ta poté představila i další členy odboru a jejich náplň práce. Představeni byli:

 

Eva Kourková - účetnictví

Ing. Michal Šulc - rozpis rozpočtu, platební styk, tajemník finančního výboru

Ing. Milan Palán (nemocný) – programové financování, dotace, majetkoprávní činnost

 

 

 

4. Diskuse

 

Ve věcné rozpravě se členové výboru vyjádřili k předneseným informacím, k práci finančního výboru, a podpořili snahu pomoci vedení krajského úřadu při zabezpečování úkolů na úseku finančního hospodaření, přípravy a tvorby rozpočtu. Z diskuse totiž vyplynulo, že značná část členů finančního výboru má zkušenosti z práce ve státní správě, samosprávě a z řídící práce na úseku financí obcí či okresních úřadů.

 

5. Závěr

 

Předseda výboru Vladimír Dolejš poděkoval přítomným za aktivitu a konstatoval shodný názor na práci finančního výboru. Dále poděkoval zástupci hejtmana RNDr. Miloši Vystrčilovi za přístup k činnosti finančního výboru a jednání výboru ukončil.

Příští zasedání finančního výboru bylo stanoveno na 9.5.2001.

 

 

 

Zapsal: Ing. Michal Šulc     

 

 

Vladimír Dolejš, v.r.

                                                                                          předseda finančního výboru

                                                                                        zastupitelstva Jihlavského kraje                                                                                                   

 

 

 

 

  

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.5.2001 / 4.9.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze