Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 2. zasedání finančního výboru

ze dne 9. 5.2001
 

 
 

Zápis z 2. zasedání finančního výboru

zastupitelstva kraje Vysočina

konaného dne 9. května 2001

 

Přítomno:

-         8 členů finančního výboru zastupitelstva kraje - viz presenční listina

-         1. zástupce hejtmana RNDr. Miloš Vystrčil

-         Ing. Alena Vlachová – vedoucí ekonom. odd. školského odboru KrÚ

-         Mgr. Václava Douchová – právník odboru kultury KrÚ

-         tajemnice výboru

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Reforma veřejné správy

3.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtu ve vztahu ke kraji

4.      Převody majetku na úseku školství

5.      Převody majetku na úseku kultury, zřizovatelská práva

6.      Rozprava – závěr

 

 

1. Zahájení, schválení programu

            V úvodu přivítal předseda finančního výboru Vladimír Dolejš všechny přítomné. Představil Kateřinu Nedvědovou, která byla radou kraje ustanovená tajemnicí výboru. Členové výboru vzali na vědomí zápis z minulého zasedání a jednomyslně schválili předsedou navržený program jednání dnešního zasedání.

 

                       

2. Reforma veřejné správy

            K tomuto bodu pohovořil RNDr. Miloš Vystrčil, 1. zástupce hejtmana. Rozdal přítomným pracovní materiál obsahující shrnutí Zprávy o podkladovém materiálu o přípravě a realizaci II. fáze reformy územní veřejné správy. Dále pohovořil o třech směrech této reformy, zmínil pět jejích problémových okruhů. Tlumočil přítomným stanovisko Jihlavského kraje k výše zmíněnému.

            Dále se přítomní vyjadřovali k tomuto: vznik a pravomoce tzv. „malých okresů“, prodloužení životnosti okresních úřadů - k němuž členové výboru zaujali negativní postoj, hranice území krajů, hospodaření KrÚ.

 

 

3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtu ve vztahu ke kraji

            Přítomní obdrželi shrnutí obsahu materiálu o rozpočtovém určení daní (RUD). RNDr. Miloš Vystrčil popsal problematiku financí a rozpočtu ve vztahu ke kraji.

            V následující diskusi se hovořilo o rozsahu kompetencí v oblasti financí pro KrÚ. Členové výboru poukázali na význam finančních prostředků na rozvoj kraje, zvýraznili důležitost finančních rezerv. Zástupce hejtmana tlumočil přítomným rozhodnutí rady kraje o vzniku Bezpečnostní komise.

 

 

4. Převody majetku na úseku školství

            K tomuto bodu pohovořil přizvaný host z odboru školství KrÚ - Ing. Alena Vlachová, vedoucí ekonomického oddělení. Podala zprávu o současných problémech přechodu majetku pod správu KrÚ, o vytváření a úpravách zřizovacích listin, které budou schvalovány na 4. zasedání zastupitelstva Jihlavského kraje dne 19.6.2001. Bylo diskutováno i nové rozhodnutí Ministerstva školství a tělovýchovy ČR č.j. 14687/2001-14.  Ing. Alena Vlachová zodpověděla dotazy přítomných členů výboru.

 

 

5. Převody majetku na úseku kultury, zřizovatelská práva

            S informacemi o převodu majetku na úseku kultury a zřizovatelských právech vystoupila Mgr. Václava Douchová, právník na odboru kultury KrÚ. Podala přítomným z části informace o výše zmíněné problematice.

 

 

6. Rozprava - závěr

            V tomto bodu diskutovali přítomní o tomto: schvalování Programu rozvoje Jihlavského kraje, vzniku, funkci a kompetencích rozpočtové komise rady kraje. Dále se hovořilo o jednacím řádu, náplni plánu práce a jejich schvalování zastupitelstvem kraje.

 

 

Usnesení 001/01/02/FV

Finanční výbor zastupitelstva Jihlavského kraje doporučuje, aby bylo svoláno pracovní setkání  předsedů výborů zastupitelstva kraje, za přítomnosti hejtmana Ing. Františka Dohnala a jeho prvního zástupce RNDr. Miloše Vystrčila, k projednání vzniku jednacího řádu a plánu práce výborů a jejich schválení zastupitelstvem kraje.

 

 

 

 

            Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a termín dalšího zasedání výboru byl stanoven na pondělí 13. června 2001 v 9.00.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Vladimír Dolejš, v.r.

                                                                                            předseda finančního výboru

                                                                                          zastupitelstva Jihlavského kraje

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 11. května 2001: Kateřina Nedvědová

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.5.2001 / 4.9.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze