Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 2. zasedání výboru

ze dne 14. 5.2001
 

 
 

Zápis z 2. zasedání kontrolního výboru

zastupitelstva kraje Vysočina

konaného dne 14. května 2001

 

 

Přítomno:

-         5 členů kontrolního výboru zastupitelstva kraje - viz presenční listina

-         Ing. Alena Vlachová – vedoucí ekonom. odd. školského odboru KrÚ

-         Ing. Karel Ženíšek – vedoucí odd. organizace školství školského odboru KrÚ

-         tajemnice výboru

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Jednací řád

3.      Přechod majetku na kraj

4.      Plán práce

5.      Různé

 

 

1. Zahájení, schválení programu

            V úvodu přivítal předseda kontrolního výboru Bc. Jaromír Barák všechny přítomné. Rozdal materiály obsahující výpis z usnesení rady Jihlavského kraje za měsíc duben 2001. Přítomní členové vzali na vědomí zápis z minulého zasedání kontrolního výboru, které se konalo dne 18. 4. 2001. Dále bez výhrad schválili předsedou navržený program dnešního jednání.

 

 

2. Jednací řád

            Podkladem k tomuto bodu byl vzor jednacího řádu sestavený Janem Kotenem. Tento byl rozeslán všem  členům výboru již několik dní před jednáním. Konfrontačním materiálem k tomuto řádu byl dokument sestavený RNDr. Milošem Vystrčilem, prvním zástupcem hejtmana, který členům výboru poskytl předseda Bc. Jaromír Barák. Hlavní myšlenkou RNDr. Miloše Vystrčila bylo vytvořit univerzální jednací řád, který by byl platný pro všechny výbory zastupitelstva kraje. Všichni přítomní se však shodli na tom, že pro potřeby kontrolního výboru by bylo optimálnější sestavit jednací řád samostatný. Členové výboru konfrontovali bod po bodu  oba návrhy jednacích řádů. Tímto byl vytvořen nový dokument, který byl všemi přítomnými jednohlasně schválen.

 

Usnesení 001/02/01/KV

 

Kontrolní výbor ZK Vysočina schvaluje

návrh svého jednacího řádu a pověřuje předsedu výboru jeho předložením na společném jednání  předsedů výborů a zástupců rady kraje dne 17. 5. 2001.

odpovědnost: předseda kontrolního výboru

termín: 17. 5. 2001

Pro hlasovalo 5 proti 0 zdrželo 0.

3. Přechod majetku na kraj

            V tomto bloku vystoupili přizvaní hosté ze školského odboru KrÚ – Ing. Alena Vlachová, vedoucí ekonomického oddělení, Ing. Karel Ženíšek, vedoucí oddělení organizace školství. Pohovořili o současných problémech přechodu majetku pod správu krajského úřadu, o vytváření a úpravách zřizovacích listin, které budou schvalovány na 4. zasedání zastupitelstva Jihlavského kraje dne 19.6. 2001. Bylo diskutováno i nové rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. 14687/2001-14. Hosté zodpověděli všechny dotazy přítomných členů výboru.

 

 

4. Plán práce

            Všichni přítomní se shodli v tom, že plán práce by měl být stanoven pouze v základních obrysech, jeho body by neměly být formulovány příliš konkrétně. Z důvodu časové tísně byla diskuse o tomto bodu přeložena na další zasedání kontrolního výboru Jihlavského kraje.

 

 

5. Různé

            Bc. Jaromír Barák informoval přítomné o plánované schůzce všech předsedů výborů zastupitelstva kraje  konané dne 17.5. 2001, které by se měli zúčastnit i hejtman Ing. František Dohnal a jeho první zástupce RNDr. Miloš Vystrčil. Toto setkání je organizováno z důvodu přípravy jednacích řádů a plánů činnosti výborů zastupitelstva kraje.

 

            Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a termín dalšího zasedání výboru stanovil na pondělí 4. června 2001 v 13.30.

 

 

 

 

 

                                                                                          Jaromír Barák, v.r.

                                                                                    předseda kontrolního výboru

                                                                                                Jihlavského kraje

 

 

Zapsala dne 16. května 2001: Kateřina Nedvědová

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.5.2001 / 4.9.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze